Gall gyrwyr disel gynyddu economi tanwydd 10 y cant y Nadolig hwn gyda chyngor syml

Gall gyrwyr disel gynyddu economi tanwydd 10 y cant y Nadolig hwn gyda chyngor syml

petrol ac diesel gall perchnogion hybu eu heconomi tanwydd gan 10 y cant syfrdanol gyda datrysiad cyflym heddiw, yn ôl arbenigwyr.

Bydd glanhau baw gormodol o gerbyd yn creu llai o lusgo ac yn cael effaith fawr ar y defnydd o danwydd.

Arbenigwyr yn Ewrofeistr ATS Honnodd nad myth yn unig oedd cael car glân, a bod disgwyl i ddefnyddwyr y ffyrdd wneud arbedion.

Dywedasant: “Y ddamcaniaeth wreiddiol oedd, os yw eich car yn fudr, bydd yn lleihau llusgo. Mae'r baw yn creu dimples ar y car, wedi'i gymharu â rhai pêl golff, sy'n cynyddu aerodynameg y car.

“Fodd bynnag, dangosodd astudiaethau diweddarach y bydd y gronynnau baw yn cynhyrchu mwy o lusgo - ac y gallent leihau eich economi tanwydd hyd at 10 y cant.”

Yn ôl ym mis Hydref, Dewiswch Prydlesu Ceir rhybuddiodd hefyd fod baw yn ychwanegu pwysau a fydd yn chwarae ffactor o ran faint o danwydd a ddefnyddir. Fe wnaethant awgrymu y byddai arwynebau garw yn cyfyngu ar lif aer ac yn cynyddu ffrithiant a fydd yn cynhyrchu gradd mpg is.

Roedd y grŵp yn rhagweld y gallai defnyddwyr ffyrdd arbed swm syfrdanol o £200 y flwyddyn trwy gadw ar ben eu glanhau.

Esbonion nhw: “Mae car glanach mewn gwirionedd yn fwy effeithlon o ran tanwydd. Canfu arbrofion fod y cerbyd yn fwy effeithlon o ran tanwydd pan yn lân, gyda chyfartaledd o ddwy filltir y galwyn (mpg) yn fwy na phan oedd yn fudr.

“Gostyngodd milltiredd tanwydd cyfartalog y car budr i tua 24 mpg, tra bod y car glân yn 26 mpg.

“Os ydych chi’n allosod hynny dros flwyddyn gyfan, a gyda gyrrwr yn teithio tua 8,000 o filltiroedd, mae yna arbediad posib o tua £200 y flwyddyn dim ond trwy gadw’ch car yn lân.

“Y prif ffactor sy’n penderfynu yma yw pan nad oes gan y car faw o’i gwmpas, mae’n llawer mwy aerodynamig. Gall arwynebedd cerbyd effeithio ar filltiroedd ac effeithlonrwydd tanwydd oherwydd pan nad oes ganddo falurion, gall deithio trwy'r awyr yn llawer haws ac yn rhydd.”

Daw’r rhybudd wrth i brisiau tanwydd aros yn uchel ar ôl cynnydd graddol mewn blaengyrtiau ar draws y DU.

Yn ôl Gwylio Tanwydd RAC, cofnodwyd bod petrol di-blwm yn 153.3c y litr, i fyny o 143 ceiniog yn ôl ym mis Mehefin.

Yn y cyfamser, mae costau diesel wedi codi i 160c y litr syfrdanol er gwaethaf 144.3 ceiniog yn unig mor fuan yn ôl â mis Awst.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/cars/1841767/how-to-save-petrol-diesel-fuel-hack


.