Mae dyfrio planhigion tŷ tegeirianau 'yn gywir' yn y gaeaf yn hanfodol neu mae perygl o'u lladd am byth

Mae dyfrio planhigion tŷ tegeirianau 'yn gywir' yn y gaeaf yn hanfodol neu mae perygl o'u lladd am byth

Tegeirianau yn boblogaidd planhigion tŷ, gyda blodau lliwgar parhaol sy'n ychwanegu lliw i unrhyw ystafell yn y cartref.

Gallant fod yn anodd gofalu amdanynt, yn enwedig os yw perchnogion yn ceisio cael cyfnod neu ail-flodeuo.

Esboniodd yr arbenigwyr yn Baby Bio: “Mae dyfrio'ch tegeirian yn gywir yn hanfodol i'w gadw'n hapus ac yn iach.

“Mae tegeirianau yn agored i bydredd gwreiddiau, felly bydd yn marw yn y pen draw os caniateir iddo eistedd mewn cymysgedd potio gwlyb. Yn yr un modd, gall gwreiddiau grynu a sychu os yw'r amodau'n rhy sych.

“Yn y gaeaf, mae dyfrio unwaith bob 10 diwrnod fel arfer yn ddigon i'w gadw'n ffynnu, ond mae bob amser yn well gwirio lleithder y compost cyn dyfrio i sicrhau nad ydych chi'n ei or-ddyfrio.

“Yn ddelfrydol, byddwch chi eisiau ei ddyfrio pan fydd y cymysgedd potio bron yn sych, ond nid yn gyfan gwbl.”

Yn ystod misoedd oerach y flwyddyn, gall Prydeinwyr hefyd niwlio eu tegeirianau i gynyddu lleithder gan y gall gwres canolog achosi aer sych o fewn y cartrefi.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach i'r tegeirian ffynnu ond peidiwch â niwl gormod, oherwydd gall gormod arwain at lwydni, ffwng a phydredd dail.

Parhaodd yr arbenigwyr: “Gallwch ddweud a yw eich tegeirian wedi gor neu dan ddwr wrth edrych ar y gwreiddiau – os ydynt yn ymddangos yn feddal ac yn frown, mae hyn yn arwydd eu bod wedi eistedd yn y dŵr ac nad ydynt wedi gallu draenio'n effeithiol, gan achosi gwraidd burp.

“Os ydyn nhw'n ymddangos yn sych ac wedi crebachu, gallai hyn ddangos nad ydyn nhw wedi cael digon o ddŵr dros gyfnod o amser.

“Bydd gwreiddiau iach yn gadarn, yn dew ac yn wyn. Ffordd hawdd arall o ddweud yw trwy archwilio'r dail.

“Mae dail limp neu felyn yn aml yn arwydd o orddyfrio, tra bod dail gwywedig neu winclyd yn awgrymu bod angen mwy o ddŵr ar y tegeirian.”

Mae arbenigwyr yn aml yn argymell defnyddio dŵr wedi'i hidlo i hydradu planhigion tŷ er mwyn osgoi pydredd gwreiddiau, ond gellir defnyddio dŵr tap ar degeirianau.

Tymheredd y dŵr sy'n hynod bwysig, yn ôl yr arbenigwyr planhigion tai. Dywedon nhw: “Mae’r rhan fwyaf o degeirianau’n frodorol i ardaloedd yn Ne-ddwyrain Asia, ac felly’n gyfarwydd â glawogydd cynnes, trofannol.

“Rydym yn argymell dyfrio traddodiadol oddi uchod gan ddefnyddio tepid, yn hytrach na defnyddio ciwbiau iâ neu ddŵr oer, oherwydd gall tymheredd oer syfrdanu’r gwreiddiau i atal twf iach.

“Os yw'ch tegeirian wedi'i botio mewn pot tyfu, gallwch chi hefyd ddyfrio trwy lenwi'r cynhwysydd allanol â dŵr tepid fel bod y compost cyfan yn y pot wedi'i orchuddio.

“Gadewch iddo ddraenio am awr arall rhag iddo eistedd mewn dŵr, yna rhowch y dŵr i'r naill ochr, gan y gellir ei ddefnyddio i ddyfrio eich planhigion tŷ eraill. Unwaith y bydd eich tegeirian wedi draenio'n llwyr, rhowch y pot addurniadol allanol yn lle'r pot mewnol."

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/garden/1839400/watering-orchids-winter-houseplant


.