"Pecynnu bwyd: Pa ddeunyddiau ddylai gael eu ffafrio ar gyfer eich iechyd?" »

 

Pecynnu bwyd: Pa ddeunyddiau i'w dewis ar gyfer eich iechyd ?

Mae pecynnu bwyd yn chwarae rhan bwysig mewn iechyd. Gall rhai cynwysyddion gynnwys sylweddau peryglus, megis microblastigau, olewau mwynol, bisffenolau B neu S. Mae'r dewis o ddeunyddiau i'w defnyddio ar gyfer pecynnu a chadw bwyd yn hanfodol felly. Dyma ganllaw i ba ddeunyddiau i'w dewis a pha rai i'w hosgoi.

Bygythiad cynwysyddion plastig

Defnyddir cynwysyddion plastig yn eang oherwydd eu ysgafnder a'u cryfder. Fodd bynnag, gallant gynnwys sylweddau sy'n beryglus i iechyd. Gall plastigion ryddhau gronynnau niweidiol, yn enwedig pan fo bwyd yn boeth. Felly, mae'n well osgoi eu defnyddio ar gyfer cadw bwyd yn boeth neu ar gyfer ailgynhesu bwyd yn y microdon.

Deunyddiau diogel ar gyfer storio bwyd

Santé : avec quoi emballer et conserver ses aliments ?

Ar gyfer storio bwyd oer, gwydr yw'r dewis gorau. Mae'n anadweithiol, yn gwrthsefyll ac nid yw'n rhyddhau sylweddau niweidiol. Mae blychau dur di-staen hefyd yn opsiwn da, yn enwedig ar gyfer cludo bwyd poeth. Maent yn wydn, yn gallu gwrthsefyll gwres ac nid ydynt yn rhyddhau sylweddau gwenwynig.

Dewisiadau amgen i becynnu untro

Quelles alternatives aux emballages les plus polluants ? – Paprec

Mae hefyd yn bwysig osgoi ailddefnyddio pecynnau untro, a all ddiraddio'n gyflym a rhyddhau sylweddau niweidiol. Dewiswch gynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio wedi'u gwneud o ddeunyddiau diogel fel gwydr neu ddur di-staen.

I gloi, gall y dewis o becynnau bwyd gael effaith sylweddol ar ein hiechyd. Felly mae'n hanfodol dewis y deunyddiau mwyaf diogel ar gyfer storio a chludo ein bwyd. Osgoi plastigau cymaint â phosib, yn enwedig ar gyfer bwydydd poeth, a ffafriwch wydr a dur di-staen ar gyfer storio'ch bwyd yn iach ac yn ddiogel.