Mae A'salfo Yn Adrodd Yr Foment Fwyaf Gwawdiol O'i Yrfa

1. Gall rhwystrau fod yn gymhelliant

A'salfo ar y llwyfan

Pan orfodwyd A'salfo i newid ystafelloedd gwesty i artist arall oherwydd cyflyrydd aer diffygiol, roedd yn teimlo cywilydd. Fodd bynnag, yn hytrach na gadael i'r digwyddiad hwn ddod ag ef i lawr, defnyddiodd yr amser anodd hwn i ysgogi ei hun a dyfalbarhau yn ei yrfa gerddorol.

2. Pwysigrwydd gostyngeiddrwydd

A'salfo souriant

Cytunodd A'salfo i newid ystafelloedd heb achosi sgandal, er bod y sefyllfa'n annheg. Dysgodd y weithred hon o ostyngeiddrwydd iddo ei bod yn bwysig aros yn ostyngedig a pharchus at eraill, hyd yn oed pan fyddwch yn cael eich trin yn annheg.

3. Peidiwch byth â rhoi'r gorau i'ch breuddwydion

A'salfo gyda'i grŵp Magic System

Penderfynodd A'salfo beidio ag ildio ar ei gynlluniau er gwaethaf y profiad gwaradwyddus hwn. Roedd yn deall nad oes rhaid i ffactorau negyddol bywyd o reidrwydd effeithio ar ein prosiectau na'n dyfodol. I'r gwrthwyneb, rhaid i'r rhwystrau hyn fod yn elfennau sy'n rhoi cryfder a chymhelliant inni barhau i symud ymlaen.

4. Trowch galedi yn nerth

A'salfo en train de chanter

Llwyddodd A'salfo i drawsnewid y dioddefaint hwn yn nerth trwy ddweud wrtho'i hun na fyddai byth yn gadael i sefyllfa o'r fath ddigwydd eto. Defnyddiodd y profiad hwn i dyfu i fod yn artist medrus y mae heddiw.

5. Ysbrydoli ac ysgogi eraill

A'salfo yn traddodi araith

Trwy rannu ei stori a'r gwersi a ddysgodd ohoni, mae A'salfo yn ysbrydoli ac yn ysgogi eraill i beidio byth â rhoi'r gorau iddi yn wyneb rhwystrau bywyd. Mae ei daith yn dangos y gellir troi hyd yn oed amseroedd anodd yn brofiadau cadarnhaol i dyfu a llwyddo. Mae ei dyfalbarhad a’i phenderfyniad yn esiampl i’w dilyn i unrhyw un sy’n wynebu heriau yn eu bywyd personol neu broffesiynol.

“Toyota a Honda yn cyhoeddi’r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan”