Mwy na 150 o arestiadau anghyfreithlon yn Camerŵn: mae'r NGO Mandela Center International yn gwadu ac yn galw am eu rhyddhau

Mwy na 150 o arestiadau anghyfreithlon yn Camerŵn: mae'r NGO Mandela Center International yn gwadu ac yn galw am eu rhyddhau

Yn Camerŵn, mae'r NGO Mandela Center International yn gwadu arestiadau, ar ddechrau'r mis, dros 150 o sifiliaid gan y lluoedd amddiffyn a diogelwch mewn pum pentref yn adran Mémé, yn rhanbarth Saesneg y De-Orllewin. .

1. Arestiadau anghyfreithlon a mympwyol

Ar gyfer y corff anllywodraethol, mae'r arestiadau hyn yn anghyfreithlon ac yn fympwyol ac mae'n galw am ryddhau'r trigolion hyn ar unwaith. Yn ôl iddi, pobl ifanc yn bennaf ac ychydig o bobl oedrannus, cyfanswm o bron i 160 o bobl, a gafodd eu harestio ddydd Iau, Mawrth 2.

Yn ei nodyn gwybodaeth, mae'r sefydliad yn sôn am gannoedd o filwyr a ymosododd ar bentrefi Matoh, Kindongi, Mbonge-Batoke, Mboh-Barombi ac Ediki yn gynnar yn y bore yn ardaloedd Mboge a Konye. Digwyddodd y llawdriniaethau ar ôl i swyddog yr adran Mémé wadu. Mwy o fanylion yma.

2. Pentrefi ac amgylchiadau yr effeithir arnynt

sefydliad yn sôn am gannoedd o filwyr a ysbeiliodd yn gynnar yn y bore ym mhentrefi Matoh, Kindongi, Mbonge-Batoke, Mboh-Barombi ac Ediki, yn ardaloedd Mboge a Konye. Digwyddodd y llawdriniaethau ar ôl i swyddog yr adran Mémé wadu.

3. Canlyniadau a thaliadau

Yn ôl Jean-Claude Fogno, ysgrifennydd gweithredol parhaol sefydliad Mandela Center International, aethpwyd â'r trigolion am y tro cyntaf i'r Kumba gendarmerie. Dim ond pedwar ar ddeg ohonyn nhw a gyhuddwyd gan ynad milwrol am "derfysgaeth, cydymffurfiad â therfysgaeth, gweithgynhyrchu arfau cartref a thanseilio diogelwch mewnol y Wladwriaeth".

4. Torri cyfraith ddyngarol ryngwladol

Mae cyfraith ddyngarol ryngwladol yn amddiffyn sifiliaid ar adegau o ryfel ac yn ei gwneud yn ofynnol i bartïon gwrthdaro gymryd rhagofalon i leihau dioddefaint sifiliaid. Mae arestiadau torfol a chadw mympwyol yn groes i'r egwyddorion sylfaenol hyn. Rhaid i heddluoedd amddiffyn a diogelwch sicrhau bod sifiliaid yn cael eu hamddiffyn a'u trin yn drugarog.

5. Effaith ar gymunedau lleol

Mae arestiadau a chadw torfol yn cael effaith ddofn ar gymunedau lleol, yn enwedig teuluoedd y rhai a arestiwyd. Mae teuluoedd yn aml yn cael eu gadael heb newyddion am eu hanwyliaid a heb wybodaeth am eu tynged. Mae hyn yn creu awyrgylch o ofn a diffyg ymddiriedaeth, gan wneud datrys gwrthdaro hyd yn oed yn fwy anodd.

6. Yn galw am ryddhau carcharorion

Mae'r Mandela Center International yn mynnu bod y rhai a arestiwyd ac a gedwir yn anghyfreithlon yn cael eu rhyddhau ar unwaith, yn ogystal â gwarant o'u hawl i brawf teg. Rhaid i awdurdodau Camerŵn ymchwilio i'r arestiadau hyn a chymryd camau i atal achosion o dorri cyfraith ddyngarol ryngwladol yn y dyfodol.

7. Ymdrechion i ddatrys yr argyfwng Anglophone

La argyfwng angloffon yn Camerŵn mae angen ateb gwleidyddol, nid ateb milwrol. Rhaid i'r llywodraeth a grwpiau arfog gymryd rhan mewn deialog adeiladol i ddatrys materion sylfaenol a dod â'r gwrthdaro i ben. Rhaid i'r gymuned ryngwladol hefyd roi ei chefnogaeth i hwyluso proses heddwch gynaliadwy a chynhwysol.

Mae arestiadau torfol a chadw mympwyol gan luoedd amddiffyn a diogelwch Camerŵn yn groes amlwg i gyfraith ddyngarol ryngwladol. Mae'n hollbwysig bod yr awdurdodau'n parchu hawliau dynol ac yn rhoi terfyn ar yr arferion hyn. Er mwyn datrys yr argyfwng Anglophone mae angen ymrwymiad difrifol gan bob plaid i sicrhau datrysiad gwleidyddol parhaol a theg.

Mwy na 150 o arestiadau anghyfreithlon yn Camerŵn: mae'r NGO Mandela Center International yn gwadu ac yn galw am eu rhyddhau Mandela Center International

“Mae Yaoundé yn croesawu 

Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af Camerŵn »

Mae arestiadau torfol a chadw mympwyol gan luoedd amddiffyn a diogelwch Camerŵn yn groes amlwg i gyfraith ddyngarol ryngwladol. Mae'n hollbwysig bod yr awdurdodau'n parchu hawliau dynol ac yn rhoi terfyn ar yr arferion hyn. Er mwyn datrys yr argyfwng Anglophone mae angen ymrwymiad difrifol gan bob plaid i sicrhau datrysiad gwleidyddol parhaol a theg.