“Toyota a Honda yn cyhoeddi’r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan”

“Toyota a Honda yn cyhoeddi’r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan”

 

“Toyota a Honda yn cyhoeddi’r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan”

Toyota a Honda sy'n rhoi'r codiadau cyflog mwyaf ers degawdau

Mae Toyota a Honda, dau o wneuthurwyr ceir mwyaf Japan, wedi cyhoeddi’r codiadau cyflog mwyaf erioed i’w gweithwyr, mewn ymateb i alwadau gan undebau wrth i brisiau godi yn y wlad. Mae’r symudiad hyd yn oed yn fwy arwyddocaol gan fod cyfradd chwyddiant Japan ar hyn o bryd ar ei lefel uchaf ers dros 40 mlynedd, gan roi pwysau ar fusnesau ac awdurdodau i helpu dinasyddion Japan i gynnal eu pŵer prynu.

Mae Toyota wedi cyhoeddi y bydd yn ymateb i alwadau’r undeb am gyflogau a bonysau, gan godi cyflogau ei weithwyr, y cynnydd mwyaf ers 20 mlynedd. Gwrthododd y cwmni roi rhagor o fanylion am y cytundeb hwn. O'i ran ef, cyhoeddodd Honda ei fod wedi "ymateb yn llawn" i alwadau'r undeb am godiadau cyflog a bonysau, gan godi cyflogau 5%, y cynnydd mwyaf ers 1990 a rhagori ar gyfradd chwyddiant Japan.

« Toyota et Honda annoncent des hausses salariales record au Japon » TELES RELAY
"Toyota a Honda yn cyhoeddi'r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan" TELES RELAY
« Toyota et Honda annoncent des hausses salariales record au Japon » TELES RELAY
"Toyota a Honda yn cyhoeddi'r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan" TELES RELAY

Mae’r rhesymau dros y codiadau cyflog yn aneglur, ond maent yn dilyn cyfnod anodd i economi Japan, a gafodd ei daro gan chwyddiant sy’n rhedeg i ffwrdd, twf llonydd a gweithlu sy’n crebachu. Gallai'r codiadau cyflog hyn fod yn arwydd o adferiad economaidd, a gallant gael effaith gadarnhaol ar y diwydiant ceir yn Japan, yn ogystal â hyrwyddo trafodaethau agored rhwng gweithwyr a rheolwyr pob cwmni.

Cynnydd mewn cyflogau mewn ymateb i brisiau cynyddol

Yn Japan, bob blwyddyn, mae cwmnïau fel arfer yn cynnal trafodaethau cyflog gydag undebau am wythnosau cyn cyhoeddi eu penderfyniadau tua chanol mis Mawrth. Eleni, cyhoeddodd Toyota a Honda godiadau cyflog yn gynharach nag arfer. Daeth y symudiad ar ôl i ffigurau swyddogol a ryddhawyd fis diwethaf ddangos bod cyfradd chwyddiant Japan ar ei lefel uchaf ers mwy na 40 mlynedd.

Yn wir, mae'r codiadau cyflog hyn yn ymateb uniongyrchol i brisiau cynyddol a chostau byw cynyddol yn Japan. Mae gweithwyr Japaneaidd wedi gweld gostyngiad yn eu pŵer prynu, a gallai’r codiadau cyflog hyn helpu i wrthdroi’r duedd honno.

Mwy o bolisïau cyflog hael i adfywio'r economi

Galwodd Prif Weinidog Japan, Fumio Kishida, ar gwmnïau i godi cyflogau i helpu pobl sy’n cael trafferth gyda phrisiau cynyddol. Ym mis Ionawr, perchennog cadwyn ffasiwn Uniqlo, Fast Retailing, hefyd cyhoeddodd y byddai'n cynyddu cyflogau staff yn ei wlad wreiddiol hyd at 40%.

Gallai’r polisïau cyflogau mwy hael hyn helpu i adfywio economi Japan, sydd wedi marweiddio ers degawdau oherwydd prisiau a chyflogau cynyddol. Fodd bynnag, mae chwyddiant byd-eang wedi cynyddu yn ystod y misoedd diwethaf wrth i wledydd leddfu cyfyngiadau cysylltiedig â phandemig a rhyfel yn yr Wcrain gynyddu prisiau ynni.

Ym mis Rhagfyr 2021, cododd prisiau defnyddwyr craidd Japan 4% o flwyddyn ynghynt, dwbl lefel darged Banc Japan a'r gyfradd uchaf mewn 41 mlynedd. Mae’r chwyddiant uchel hwn wedi arwain at gynnydd yng nghostau byw yn Japan, gan ysgogi gweithwyr ac undebau i fynnu codiadau cyflog.

I fusnesau, gall codiadau cyflog hefyd fod yn ffordd o gynnal eu gweithlu yn wyneb cystadleuaeth gynyddol am dalent, yn enwedig gyda chwmnïau technoleg a busnesau newydd. Gall codiadau cyflog hefyd helpu i wella cynhyrchiant trwy gynyddu cymhelliant gweithwyr.

« Toyota et Honda annoncent des hausses salariales record au Japon » TELES RELAY
"Toyota a Honda yn cyhoeddi'r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan" TELES RELAY

Codiadau cyflog wedi'u targedu ar gyfer gweithwyr ifanc

Bwriad y codiadau cyflog a gyhoeddwyd gan Honda yw helpu gweithwyr iau, sydd wedi cael eu taro galetaf gan gostau byw cynyddol. Yn wir, yn ôl llefarydd ar ran Honda, bydd yr arian ychwanegol yn cael ei ddosbarthu i raddau helaeth i weithwyr iau wrth i gyflogau cychwynnol gynyddu. Gallai'r mesur hwn helpu i ddenu a chadw gweithwyr ifanc, sydd wedi cael eu denu fwyfwy at swyddi technoleg.

Codiadau cyflog uchaf erioed yn y diwydiant ceir

Y codiadau cyflog a gyhoeddwyd gan Toyota a Honda yw'r mwyaf yn niwydiant ceir Japan ers degawdau. Gallai'r penderfyniad hwn gael effaith sylweddol ar y diwydiant cyfan, gan annog cwmnïau eraill i ddilyn eu hesiampl.

« Toyota et Honda annoncent des hausses salariales record au Japon » TELES RELAY
"Toyota a Honda yn cyhoeddi'r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan" TELES RELAY

Yn ogystal, gallai codiadau cyflog o Toyota a Honda hefyd gryfhau safle Japan fel canolbwynt gweithgynhyrchu o ansawdd uchel yn y diwydiant ceir byd-eang. Mae gan y ddau wneuthurwr ceir hanes hir o arloesi a datblygu technolegau uwch yn y diwydiant ceir, a gallai'r codiadau cyflog hyn eu helpu i gynnal eu safle arwain yn y diwydiant.

I gloi, mae'r codiadau cyflog a gyhoeddwyd gan Toyota a Honda yn arwydd o adferiad economaidd ac o awydd cwmnïau i ddiwallu anghenion gweithwyr. Gallai'r codiadau cyflog hyn helpu i hybu economi Japan, gwella cynhyrchiant a chryfhau safle Japan fel arweinydd byd yn y diwydiant modurol.

“Cymorth Tsieineaidd i Rwsia yn rhyfel Wcrain: 3 phwynt allweddol”