“Lladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed wedi’u lladd”

“Lladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed wedi’u lladd”

 

Dynladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed yn cael ei saethu a'i lladd

Brynhawn Mercher, cafodd gohebydd teledu a merch naw oed eu saethu a'u lladd ger Orlando, Florida, ger safle llofruddiaeth a oedd wedi digwydd oriau ynghynt. Cafodd ail newyddiadurwr a mam y ferch hefyd eu saethu a’u hanafu gan yr un dyn gwn, sydd hefyd yn cael ei amau ​​yn y lladdiad arall, meddai’r heddlu.

Roedd gohebwyr Spectrum News 13 yn rhoi sylw i lofruddiaeth dynes yn yr ardal y bore hwnnw pan ddychwelodd yr un a ddrwgdybir yn ei arddegau, meddai’r heddlu. Nid yw'n hysbys a gawsant eu targedu.

Yr ymosodiadau

Mewn cynhadledd i’r wasg, dywedodd Siryf Orange County John Mina fod y gohebwyr “yn neu’n agos at eu cerbyd,” a ddywedodd nad oedd yn ymdebygu i gerbyd swyddogol.

Dywedodd fod gohebwyr wedi adrodd am saethu yn gynharach yn y dydd tua 11:00 am amser lleol a welodd fenyw yn ei XNUMXau yn cael ei saethu’n angheuol y tu mewn i gar, pan ddychwelodd y sawl a ddrwgdybir i leoliad y drosedd ac agor tân.

Ar ôl ymosod ar y gohebwyr, aeth y dyn a ddrwgdybir o wn - Keith Moses, 19 - i mewn i dŷ cyfagos a saethu'r ferch a'i mam, meddai'r siryf. Roedd y fam yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol, ychwanegodd.

« Double homicide près d’Orlando : un journaliste de télévision et une fillette de 9 ans tués » TELES RELAY
“Lladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed wedi’i lladd” TELES RELAY

Y sawl a ddrwgdybir

Mae gan y sawl a ddrwgdybir, Keith Moses, hanes troseddol hir, gan gynnwys cyhuddiadau o ddrylliau, ymosodiad dwys ac ymosod gydag arf marwol, byrgleriaeth a lladrata mawr, yn ôl yr heddlu. Roedd yn arfog yn ystod ei arestio ac nid oedd yn cydweithredu â'r ymchwilwyr.

Pan ofynnwyd iddo am y posibilrwydd bod y saethwr yn targedu newyddiadurwyr yn fwriadol, dywedodd Mr Mina "mae'n rhywbeth y byddwn yn ymchwilio iddo". Ychwanegodd ei bod hi'n bosib hefyd bod y sawl a ddrwgdybir wedi camgymryd y gohebwyr dros yr heddlu.

« Double homicide près d’Orlando : un journaliste de télévision et une fillette de 9 ans tués » TELES RELAY
“Lladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed wedi’i lladd” TELES RELAY

Adnabod dioddefwyr

Nid yw'r un o'r tri o bobl a laddwyd yn y ddau ymosodiad ddydd Mercher yn Pine Hills, maestref i'r gorllewin o Orlando, wedi'u hadnabod eto. Fe wnaeth gohebwyr eraill gerllaw helpu i ddarparu cymorth cyntaf i’r dioddefwyr, yn ôl gohebwyr lleol.

adweithiau

Parhaodd Spectrum 13 â'i ddarllediadau byw yn dilyn newyddion am farwolaeth ei ohebydd. Dywedodd Greg Angel, angor newyddion gyda'r orsaf, fod y gohebydd anafedig "wedi gallu siarad ag ymchwilwyr a chydweithwyr". Rhyddhaodd Charter Communications, y cwmni sy'n berchen ar yr orsaf deledu, ddatganiad yn galw'r ymosodiad yn "drasiedi ofnadwy i gymuned Orlando."

Trydarodd ysgrifennydd y wasg yn y Tŷ Gwyn, Karine Jean-Pierre, ei chydymdeimlad, gan ddweud, “Mae ein calonnau’n mynd allan i deulu’r newyddiadurwr a laddwyd heddiw a’r aelod o’r criw a anafwyd yn Orange County, yn Florida, a thîm cyfan Sbectrwm News. »

Yn ôl y Pwyllgor i Ddiogelu Newyddiadurwyr, cafodd 40 o newyddiadurwyr eu lladd yn 2022, gan gynnwys un yn unig yn yr Unol Daleithiau. Er nad yw achos y saethu hwn yn glir eto, mae'n codi pryderon am ddiogelwch newyddiadurwyr sy'n rhoi sylw i ddigwyddiadau peryglus.

Cynseiliau trais yn erbyn newyddiadurwyr

Nid yw ymosodiadau ar newyddiadurwyr yn anghyffredin, yn enwedig mewn meysydd o wrthdaro neu densiwn gwleidyddol. Y llynedd, cafodd o leiaf 50 o newyddiadurwyr eu lladd yn y llinell ddyletswydd, yn ôl Gohebwyr Heb Ffiniau (RSF).

Y tu hwnt i’r ffigurau hyn, mae yna hefyd achosion o newyddiadurwyr yr ymosodwyd arnynt, eu bygwth, eu harestio neu eu carcharu oherwydd eu gwaith.

Yn yr Unol Daleithiau, mae trais yn erbyn newyddiadurwyr ar gynnydd. Yn 2020, adroddodd y Pwyllgor i Ddiogelu Newyddiadurwyr ymosodiadau ar newyddiadurwyr yn ymwneud â phrotestiadau hawliau sifil a phandemig Covid-19.

Y llynedd, canfu arolwg gan y Sefydliad Cyfryngau Menywod Rhyngwladol hefyd fod 64% o newyddiadurwyr benywaidd wedi profi aflonyddu ar-lein, gan gynnwys trais rhywiol a bygythiadau marwolaeth.

Mae newyddiadurwyr yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymdeithas, gan roi gwybod i ni am ddigwyddiadau cyfoes a thaflu goleuni ar faterion pwysig. Mae trais yn eu herbyn felly yn annerbyniol a rhaid ei drin gyda'r gofal mwyaf.

« Double homicide près d’Orlando : un journaliste de télévision et une fillette de 9 ans tués » TELES RELAY
“Lladdiad dwbl ger Orlando: gohebydd teledu a merch 9 oed wedi’i lladd” TELES RELAY

Yr angen am well amddiffyniad i newyddiadurwyr

Er mwyn sicrhau diogelwch newyddiadurwyr, mae angen i awdurdodau cenedlaethol a rhyngwladol gymryd camau i amddiffyn eu gwaith. Rhaid i newyddiadurwyr allu gweithio'n rhydd ac yn ddiogel, heb ofni cael eu hymosod arnynt neu eu harestio am eu gwaith.

Gall sefydliadau cyfryngau hefyd chwarae rhan bwysig wrth sicrhau diogelwch eu gweithwyr. Gall hyn gynnwys hyfforddiant diogelwch, defnyddio offer amddiffynnol fel arfwisg y corff a helmedau, a chael protocolau diogelwch ar waith ar gyfer sefyllfaoedd risg uchel.

Yn y pen draw, mae amddiffyn newyddiadurwyr yn hanfodol i sicrhau newyddiaduraeth rydd ac annibynnol ac i sicrhau bod gan ddinasyddion wybodaeth gywir a dibynadwy.

“Toyota a Honda yn cyhoeddi’r codiadau cyflog uchaf erioed yn Japan”