“Plediodd 5 o gyn blismyn Memphis yn ddieuog i lofruddio Tire Nichols”.

“Plediodd 5 o gyn blismyn Memphis yn ddieuog i lofruddio Tire Nichols”.

 

Mae pum cyn heddwas o Memphis wedi’u cyhuddo o lofruddiaeth ail radd, ymosodiad dwys, herwgipio dwys, camymddwyn swyddogol a gormes swyddogol yn dilyn arestiad treisgar Tire Nichols, dyn du o 29 oed, Ionawr 7.

Plediodd y diffynyddion yn ddieuog yn eu hymddangosiad cyntaf yn Llys Troseddol Sirol Shelby, gyda’r Barnwr James Jones Jr. yn gofyn am amynedd tra bod atwrneiod yn adeiladu eu hachosion. Sbardunodd yr achos brotestiadau yn erbyn creulondeb yr heddlu yn yr Unol Daleithiau, gyda marwolaeth Mr Nichols yn cael ei gweld fel enghraifft o driniaeth annheg a threisgar o bobl ddu gan orfodi'r gyfraith.

« 5 anciens policiers de Memphis plaident non coupable pour meurtre de Tire Nichols ». TELES RELAY
“Plediodd 5 o gyn blismyn Memphis yn ddieuog i lofruddio Tire Nichols”. TELES RELAY

Ffeithiau'r digwyddiad Roedd Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III a Justin Smith yn gysylltiedig ag arestio Mr Nichols, a arweiniodd at ei fod yn yr ysbyty dridiau'n ddiweddarach ar Ionawr 10, ac ar ei farwolaeth. Cafodd lluniau camera corff o’r swyddogion eu hadolygu gan heddlu Memphis ar ôl y digwyddiad, gan ddatgelu arestiad treisgar, pan oedd Mr.

Nichols ei chwistrellu pupur a'i guro. Yn y fideo, gellir ei glywed yn galw am ei fam cyn i swyddogion ymosod arni. Galwodd Prif Swyddog Heddlu Memphis, Cerelyn Davis, y digwyddiad yn “ddiffyg dynoliaeth sylfaenol i unigolyn arall.”

Ymateb teulu Nichols Roedd mam Mr Nichols, RowVaughn Wells, yn bresennol yn yr ymddangosiad llys, yng nghwmni aelodau o'r teulu a'u cynrychiolydd cyfreithiol, y cyfreithiwr hawliau sifil Ben Crump. Mynegodd Ms Wells ei hawydd am gyfiawnder i'w mab a dywedodd nad oedd gan gyn swyddogion 'hyd yn oed y perfedd i edrych yn fy wyneb'. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith nad hil y dioddefwr oedd y mwyaf bwysig, ond yn hytrach ymddygiad yr heddlu.

Canlyniad y digwyddiad Yn ogystal ag arestiad y pum swyddog a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â'r achos, mae sawl aelod arall o staff wedi'u diswyddo ac yn destun ymchwiliad. Yn ogystal, mae uned arbennig a ddyluniwyd i ymladd trosedd ym Memphis wedi'i diddymu am y tro. Mae’r diffynyddion ar fechnïaeth ar hyn o bryd ac mae’r gwrandawiad nesaf wedi’i drefnu ar gyfer Mai 1.

« 5 anciens policiers de Memphis plaident non coupable pour meurtre de Tire Nichols ». TELES RELAY
“Plediodd 5 o gyn blismyn Memphis yn ddieuog i lofruddio Tire Nichols”. TELES RELAY

Effaith yr achos ar y ddinas Mae marwolaeth Mr Nichols wedi tanio protestiadau ar draws y ddinas, gan adlais o brotestiadau ehangach yn erbyn creulondeb heddlu yn yr Unol Daleithiau. Amlygodd yr achos hefyd y mater o drin pobl dduon yn wahaniaethol ac yn dreisgar trwy orfodi'r gyfraith, sydd ag ôl-effeithiau ledled y gymuned.

I gloi, mae ditiad pump o gyn-heddweision Memphis am lofruddio Tire Nichols a’u pledion o ddieuog wedi sbarduno dadl a phrotestiadau, gan ddatgelu unwaith eto broblemau creulondeb yr heddlu a gwahaniaethu ar sail hil yn y system cyfiawnder troseddol Americanaidd.

« 5 anciens policiers de Memphis plaident non coupable pour meurtre de Tire Nichols ». TELES RELAY
“Plediodd 5 o gyn blismyn Memphis yn ddieuog i lofruddio Tire Nichols”. TELES RELAY

Mae'r achos yn parhau a bydd cyfreithwyr y ddwy ochr yn parhau i adeiladu eu hachosion ar gyfer y gwrandawiad nesaf sydd wedi'i drefnu ar gyfer mis Mai. Bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn hollbwysig wrth bennu cyfrifoldeb cyn swyddogion heddlu Memphis ym marwolaeth Tire Nichols ac wrth ailadeiladu ymddiriedaeth rhwng gorfodi’r gyfraith a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae’r achos hwn yn un o lawer o enghreifftiau o gam-drin pŵer a chreulondeb heddlu yn yr Unol Daleithiau, sydd wedi ysgogi llawer i alw am gyfiawnder troseddol a diwygiadau i’r heddlu.

"Saethu yn Mississippi: 06 wedi marw, wedi'i arestio"