“Mae 73 o ymfudwyr yn rhagdybio’n farw ar ôl llongddrylliad yn Libya”

“Mae 73 o ymfudwyr yn rhagdybio’n farw ar ôl llongddrylliad yn Libya”

 

Llongddrylliad yn Libya: 73 o Ymfudwyr ar Goll, IOM yn Galw am Weithredu Brys

O leiaf 73 o ymfudwyr ar goll yn Libya

Yn ôl Sefydliad Rhyngwladol Ymfudo’r Cenhedloedd Unedig (IOM), mae o leiaf 73 o ymfudwyr ar goll ac yn cael eu rhagdybio’n farw ar ôl i’w cwch suddo oddi ar arfordir Libya. Roedd y cwch yn anelu am Ewrop ar lwybr a alwodd yr IOM yn “groesfan ymfudol fwyaf marwol yn y byd”. Hyd yn hyn, dim ond saith o bobl sydd wedi'u hachub ac yn yr ysbyty mewn amodau anodd iawn. Cafodd un ar ddeg o gyrff eu hadennill hefyd gan awdurdodau Libya.

« 73 migrants présumés morts après naufrage en Libye » TELES RELAY
“Rhybuddiwyd bod 73 o ymfudwyr wedi marw ar ôl llongddrylliad yn Libya” TELES RELAY

Mae mwy na 130 wedi marw eleni ym Môr y Canoldir

Ers dechrau’r flwyddyn, mae mwy na 130 o bobol eisoes wedi marw wrth geisio croesi Môr y Canoldir i gyrraedd Ewrop. Mae llwybr Canol y Canoldir yn un o'r rhai mwyaf peryglus i ymfudwyr, sy'n aml yn ffoi rhag gwrthdaro a thlodi yn Affrica a'r Dwyrain Canol. Mae ymfudwyr yn aml yn cael eu hunain yn gaeth rhwng rhwydweithiau o smyglwyr diegwyddor a thywydd peryglus.

« 73 migrants présumés morts après naufrage en Libye » TELES RELAY
“Rhybuddiwyd bod 73 o ymfudwyr wedi marw ar ôl llongddrylliad yn Libya” TELES RELAY

Mae angen mesurau brys i osgoi trasiedïau pellach

“Mae’r sefyllfa hon yn annioddefol,” meddai llefarydd ar ran yr IOM, Safa Msehli. Galwodd am fesurau brys i "gynyddu gallu chwilio ac achub, sefydlu mecanweithiau glanio clir a diogel a llwybrau mudo diogel a rheolaidd i leihau teithiau peryglus". Ychwanegodd IOM fod mwy na 1 o farwolaethau wedi'u cofnodi gan ei Brosiect Mudwyr Coll y llynedd. Rhaid cymryd mesurau pendant i roi diwedd ar y drasiedi ddynol hon ac amddiffyn bywydau ymfudwyr.

« 73 migrants présumés morts après naufrage en Libye » TELES RELAY
“Rhybuddiwyd bod 73 o ymfudwyr wedi marw ar ôl llongddrylliad yn Libya” TELES RELAY
« 73 migrants présumés morts après naufrage en Libye » TELES RELAY
“Rhybuddiwyd bod 73 o ymfudwyr wedi marw ar ôl llongddrylliad yn Libya” TELES RELAY

Mae smyglwyr diegwyddor yn manteisio ar fregusrwydd mudwyr

Mae ymfudwyr sy'n ceisio croesi Môr y Canoldir yn aml yn cael eu dal gan rwydweithiau smyglo diegwyddor sy'n manteisio ar eu bregusrwydd. Mae smyglwyr yn aml yn addo taith ddiogel a chyfforddus i ymfudwyr, ond yn aml yn eu gadael mewn cychod gorlawn ac wedi'u difrodi. Mewn llawer o achosion, mae smyglwyr yn gadael ymfudwyr ar y môr, gan eu gadael ar drugaredd tonnau a thywydd peryglus.

Amodau annynol i oroeswyr

Cafodd goroeswyr y llongddrylliad yn Libya eu cadw yn yr ysbyty mewn amodau hynod anodd. Adroddodd cyrff anllywodraethol lleol fod amodau yn ysbytai Libya yn aml yn afiach a gofal meddygol yn annigonol. Roedd goroeswyr hefyd yn wynebu trawma seicolegol, gan gynnwys teimladau o euogrwydd am oroesi eu cyd-ddioddefwyr.

« 73 migrants présumés morts après naufrage en Libye » TELES RELAY
“Rhybuddiwyd bod 73 o ymfudwyr wedi marw ar ôl llongddrylliad yn Libya” TELES RELAY

Mae angen llwybrau mudo diogel a rheolaidd

Er mwyn dod â'r trasiedïau ym Môr y Canoldir i ben, rhaid sefydlu llwybrau mudo diogel a rheolaidd. Ymfudwyr rhaid gallu gwneud cais am loches yn gwbl ddiogel a heb ofni cael eich masnachu. Rhaid rhoi rhaglenni ailsefydlu ar waith hefyd i helpu ffoaduriaid i ailadeiladu eu bywydau mewn amgylchedd diogel.

Rhaid i'r gymuned ryngwladol wneud mwy

Rhaid i'r gymuned ryngwladol wneud mwy i roi diwedd ar y drasiedi ddyngarol hon. Rhaid i wledydd gydweithio i greu llwybrau mudo diogel a rheolaidd i ffoaduriaid. Rhaid i lywodraethau hefyd ymrwymo i erlyn masnachwyr mewn pobl a smyglwyr sy'n ecsbloetio ymfudwyr.

Mae gan gyrff anllywodraethol lleol hefyd ran hanfodol i'w chwarae wrth amddiffyn ymfudwyr. Gallant ddarparu cymorth dyngarol achub bywyd, gan gynnwys gofal meddygol, bwyd a dŵr glân, yn ogystal â gwasanaethau amddiffyn i fenywod a phlant.

 

Casgliad

Mae’r llongddrylliad yn Libya yn drasiedi ddynol y gellid bod wedi ei hosgoi. Er mwyn dod â theithiau peryglus ym Môr y Canoldir i ben, rhaid sefydlu llwybrau mudo diogel a rheolaidd ar gyfer ffoaduriaid. Rhaid erlyn masnachwyr a smyglwyr a rhaid i lywodraethau weithio gyda'i gilydd i amddiffyn bywydau ymfudwyr. Mae gan gyrff anllywodraethol lleol hefyd ran hanfodol i'w chwarae wrth amddiffyn ymfudwyr trwy ddarparu cymorth dyngarol a gwasanaethau amddiffyn sy'n achub bywydau.

“Mae 03 o eithafwyr yn cynllwynio yn erbyn Macron”