Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol.

0 491

Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol.

 

Yr 20 gorau awgrymiadau i drefnu eu hamser yn effeithiol.

Mae gan bob un ohonom 24 awr mewn diwrnod, ond mae’n ymddangos bod rhai pobl yn llwyddo i wneud mwy nag eraill. Trefniadaeth yw'r allwedd i ddefnyddio'ch amser yn effeithiol a chynyddu eich cynhyrchiant. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i rannu'r 20 uchaf awgrymiadau i drefnu eu hamser yn effeithiol.

 1. Gwnewch restr o bethau i'w gwneud

y cyntaf astuce i drefnu eich amser yn effeithiol yw gwneud rhestr o bethau i'w gwneud. Cymerwch ychydig funudau bob bore i ysgrifennu rhestr o bethau i'w gwneud ar gyfer y diwrnod. Bydd y rhestr hon yn eich helpu i gadw ffocws a pheidio â gwastraffu amser ar dasgau nad ydynt yn hanfodol.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 gorau awgrymiadau i drefnu eu hamser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Defnyddiwch galendr

Mae defnyddio calendr yn un arall astuce i drefnu eu hamser yn effeithiol. Ysgrifennwch ddigwyddiadau pwysig fel cyfarfodydd, terfynau amser a Penodi. Bydd hyn yn eich helpu i gynllunio'ch diwrnod ac osgoi gwrthdaro amserlennu.

 1. Defnyddiwch system flaenoriaeth

System flaenoriaeth yw a astuce da iawn am drefnu eich amser. Gosod tasgau yn ôl eu pwysigrwydd a'u brys. Yna canolbwyntiwch ar y tasgau pwysicaf a mwyaf brys yn gyntaf.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Cyfyngu ar wrthdyniadau

Mae gwrthdyniadau yn ffrewyll go iawn i drefniadaeth amser. Cyfyngu arnynt drwy ddiffodd eich Ffôn neu ei roi ar dawel, rhwystro gwefannau nad ydynt yn broffesiynol a defnyddio clustffonau canslo sŵn.

 1. Cymerwch seibiannau

Mae cymryd seibiannau rheolaidd hefyd yn gyngor pwysig ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. Gall seibiannau rheolaidd helpu i osgoi blinder meddyliol a chorfforol, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio'n hirach.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Cynlluniwch y tasgau ar gyfer yr wythnos

Mae cynllunio tasgau'r wythnos yn gyngor effeithiol iawn ar gyfer trefnu eich amser. Cymerwch ychydig funudau bob nos Sul i gynllunio'r tasgau pwysig ar gyfer yr wythnos i ddod. Bydd yn eich helpu i aros yn drefnus ac yn barod ar gyfer yr heriau sydd o'ch blaen.

 1. Awtomeiddio tasgau ailadroddus

Gall awtomeiddio tasgau ailadroddus hefyd eich helpu i drefnu'ch amser yn effeithiol. Defnyddiwch offer fel meddalwedd rheoli prosiect i awtomeiddio rhai tasgau megis amserlennu tasgau, hysbysu ac olrhain. Bydd hyn yn caniatáu ichi neilltuo mwy o amser i dasgau pwysig.

 1. dysgu dweud na

Mae dysgu dweud na yn gamp bwysig i drefnu eich amser yn effeithiol. Mae angen i chi allu dweud na wrth dasgau nad ydynt yn bwysig neu nad ydynt yn ychwanegu gwerth atoch. Bydd hyn yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar y tasgau sy'n wirioneddol bwysig.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Osgoi cyfarfodydd diangen

Gall cyfarfodydd gymryd llawer o amser ac weithiau gallant fod yn ddiangen. Osgowch gyfarfodydd diangen a sicrhewch fod y cyfarfodydd sydd gennych yn effeithiol. Cynlluniwch nhw ymlaen llaw a gwnewch yn siŵr bod pawb sy'n bresennol yn ymwybodol o'u pwrpas a'u hagenda.

 1. Defnyddiwch y dechneg Pomodoro

La dechneg Mae Pomodoro yn dric effeithiol iawn i drefnu'ch amser. Mae'n cynnwys gweithio mewn blociau o amser o 25 munud, ac yna seibiannau byr o 5 munud. Bydd hyn yn eich galluogi i gadw ffocws a rheoli eich amser yn fwy effeithiol.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Grwpio tasgau tebyg

Mae grwpio tasgau tebyg gyda'i gilydd yn gamp i drefnu eich amser yn effeithiol. Os oes gennych chi nifer o dasgau tebyg i'w cwblhau, grwpiwch nhw gyda'i gilydd a'u cwblhau ar yr un pryd. Bydd hyn yn caniatáu ichi wneud y gorau o'ch amser a pharhau i ganolbwyntio ar un dasg ar y tro.

 1. Gosod terfynau amser ar gyfer pob tasg

Mae gosod terfynau amser ar gyfer pob tasg yn gamp i drefnu eich amser yn effeithiol. Gosod amser uchafswm ar gyfer pob tasg a cheisiwch gadw ati. Bydd hyn yn eich helpu i gadw ffocws ac osgoi treulio gormod o amser ar dasg benodol.

 1. Gosodwch nodau clir

Mae gosod nodau clir yn gyngor pwysig ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. Sicrhewch fod eich nodau'n glir, yn benodol ac yn fesuradwy. Bydd hyn yn eich helpu i aros yn llawn cymhelliant a gweithio'n effeithiol i'w cyflawni.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Gosodwch amserlen ar gyfer tasgau nad ydynt yn rhai brys

Mae gosod amserlen ar gyfer tasgau nad ydynt yn rhai brys yn gamp i drefnu eich amser yn effeithiol. Os oes gennych dasgau nad ydynt yn rhai brys ond sydd angen eu gwneud, gosodwch amserlen i'w cyflawni. Bydd hyn yn eich helpu i beidio â chael eich llethu gyda'r tasgau hyn a'u cwblhau'n fwy effeithlon.

 1. Gosod terfynau amser ar gyfer pob tasg

Mae gosod terfynau amser ar gyfer pob tasg yn gyngor pwysig ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod terfynau amser clir ar gyfer pob tasg i sicrhau eich bod yn cadw ar y trywydd iawn.

Les 20 meilleures astuces pour organiser son temps efficacement. TELES RELAY
Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. TELES RELAY
 1. Dileu tasgau nad ydynt yn hanfodol

Mae dileu tasgau nad ydynt yn hanfodol yn gamp i drefnu'ch amser yn effeithiol. Gwerthuswch y tasgau rydych chi'n eu gwneud yn rheolaidd a dileu rhai nad ydynt yn hanfodol. Bydd hyn yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar dasgau pwysig a rhyddhau amser ar gyfer gweithgareddau mwy cynhyrchiol.

 1. Osgoi oedi

Gohirio yw gelyn cynhyrchiant. Ceisiwch osgoi gohirio tasgau pwysig a cheisiwch eu cwblhau cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn eich cadw ar y trywydd iawn ac ni fyddwch yn cael eich llethu gyda thasgau wrth law.

 1. Cadw llyfr log

Mae cadw dyddlyfr yn gyngor pwysig ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol. Defnyddiwch ef i ysgrifennu'r tasgau rydych wedi'u cwblhau, y tasgau y mae angen i chi eu cwblhau o hyd, a'r problèmes eich bod wedi cyfarfod. Bydd hyn yn caniatáu ichi aros yn drefnus ac olrhain eich cynnydd.

 1. Casgliad

Mae trefnu eich amser yn effeithiol yn her i lawer o bobl, ond gellir ei wneud gan ddefnyddio'r awgrymiadau rydyn ni wedi'u cynnwys yn yr erthygl hon. Trwy wneud rhestr o bethau i'w gwneud, defnyddio calendr, dileu tasgau nad ydynt yn hanfodol, a defnyddio technegau rheoli amser fel dechneg Pomodoro, gallwch gynyddu eich cynhyrchiant a defnyddio'ch amser yn effeithlon. Cymhwyswch yr awgrymiadau hyn yn eich bywyd bob dydd a byddwch yn gweld gwelliant sylweddol yn eich cynhyrchiant.

Y 10 cyrchfan teithio mwyaf poblogaidd yn y byd.