10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd.

10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd.

 

10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd.

Mae arbed arian yn bwysig am lawer o resymau, boed hynny er mwyn cwrdd â'ch nodau ariannol, talu dyled, neu'n syml ar gyfer diogelwch ariannol. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i rannu 10 awgrym i arbed arian yn ddyddiol.

 1. Awgrymiadau #1: Gosodwch gyllideb Y cam cyntaf i arbed arian yw gwybod faint rydych chi'n ei wario a ble mae'ch arian yn mynd. Creu cyllideb fisol trwy ysgrifennu'ch holl dreuliau, gan gynnwys biliau, bwydydd a mynd allan. Nesaf, gosodwch derfynau ar eich gwariant a dilynwch eich cyllideb yn agos.
 2. Awgrymiadau #2: Cynlluniwch eich prydau bwyd Gall cynllunio eich prydau ar gyfer yr wythnos eich helpu i arbed arian trwy osgoi prynu byrbwyll neu gymryd prydau allan. Gwnewch restr siopa yn seiliedig ar eich bwydlenni a phrynwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig.

  Les 10 astuces pour économiser de l’argent au quotidien. TELES RELAY
  10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd. TELES RELAY
 3. Awgrymiadau #3: Defnyddiwch Gwponau Disgownt Mae cwponau disgownt yn ffordd wych o arbed arian ar eich pryniannau. Chwiliwch am gwponau ar-lein, mewn papurau newydd neu ar apiau symudol. Defnyddiwch nhw wrth siopa i gael gostyngiadau ar gynhyrchion rydych chi'n eu prynu'n rheolaidd.
 4. Awgrymiadau #4: Prynu mewn swmp Prynwch gynnyrch mewn swmp yn gallu arbed arian i chi yn y tymor hir. Gellir prynu llawer iawn o fwydydd nad ydynt yn ddarfodus, fel pasta neu reis, a'u storio i'w defnyddio'n ddiweddarach. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio â phrynu mwy nag sydd ei angen arnoch, oherwydd gall hyn wastraffu arian.

  Les 10 astuces pour économiser de l’argent au quotidien. TELES RELAY
  10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd. TELES RELAY
 5. Awgrymiadau #5: Arbedwch ar filiau trydan a dŵr Gostyngwch eich defnydd o drydan a dŵr trwy ddiffodd goleuadau ac electroneg nas defnyddir, cymryd cawodydd byr, a defnyddio offer ynni-effeithlon. Gall hyn nid yn unig arbed arian i chi, ond hefyd helpu'r amgylchedd.
 6. Awgrym #6: Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus Gall defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle gyrru eich car eich hun arbed arian ar gostau nwy, cynnal a chadw a pharcio. Yn ogystal, gall hefyd fod o fudd i iechyd a'r amgylchedd.
 7. Awgrym #7:Arbedwch ar gostau hamdden Mae'n bosibl mwynhau hamdden heb wario llawer o arian. Chwiliwch am weithgareddau rhad ac am ddim neu gost isel, fel heiciau am ddim, cyngherddau awyr agored neu ymweliadau ag amgueddfeydd. Gallwch hefyd ddefnyddio gwefannau rhannu neu rentu i arbed arian ar offer hamdden.

  Les 10 astuces pour économiser de l’argent au quotidien. TELES RELAY
  10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd. TELES RELAY
 1. Awgrym #8: Osgowch brynu ysgogiad Gall prynu byrbwyll ddileu eich cyllideb. Osgowch demtasiynau trwy beidio ag ymweld â siopau yn ddibwrpas, gwneud rhestr siopa cyn i chi fynd, neu aros ychydig ddyddiau cyn gwneud pryniant mawr i weld a yw'n wirioneddol angenrheidiol.
 2. Awgrym #9: Lleihau taliadau banc Gall taliadau banc adio’n gyflym, yn enwedig os ydych yn defnyddio peiriannau ATM neu gardiau credyd sy’n codi ffioedd. Chwiliwch am fanciau sy'n cynnig bancio am ddim neu ostyngiadau ffioedd a defnyddiwch gardiau credyd sy'n cynnig manteision fel gwobrau neu arian yn ôl.
 3. Awgrym #10: Dysgwch sut i atgyweirio a chynnal a chadw eich eiddo Gall dysgu sut i atgyweirio a chynnal a chadw eich eiddo arbed arian i chi ar gostau adnewyddu. Er enghraifft, dysgwch sut i newid bwlb golau, gwnïo ar fotwm neu wneud mân atgyweiriadau i'ch car. Hefyd, gofalwch am eich eiddo trwy eu glanhau a'u storio'n iawn i ymestyn eu hoes.
  Les 10 astuces pour économiser de l’argent au quotidien. TELES RELAY
  10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd. TELES RELAY

   

Trwy ddilyn y 10 awgrym hyn, gallwch arbed arian bob dydd a chyrraedd eich nodau ariannol hirdymor. Mae cyllidebu, cynllunio’ch prydau bwyd, defnyddio cwponau disgownt, prynu mewn swmp, arbed ar filiau trydan a dŵr, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, arbed costau hamdden, osgoi prynu’n fyrbwyll, lleihau taliadau banc a dysgu sut i atgyweirio a chynnal a chadw eich eiddo i gyd yn syml ond strategaethau effeithiol ar gyfer arbed arian. Cofiwch fod pob arbediad bach yn cyfrif a gall eich helpu i gyrraedd eich nodau ariannol hirdymor.

Yr 20 awgrym gorau ar gyfer trefnu eich amser yn effeithiol.