Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos

Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos

Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos

dyma stori ddirgel sy'n digwydd yn Affrica, yn fwy manwl gywir yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo.

Roedd yn ddiwrnod fel unrhyw ddiwrnod arall yn nhref fechan Lubumbashi. Roedd pobl yn mynd o gwmpas eu busnes dyddiol, masnachwyr yn gwerthu eu nwyddau yn y farchnad a phlant yn chwarae yn y strydoedd. Ond byddai hynny i gyd yn newid yn fuan.

Roedd dieithryn dirgel wedi cyrraedd y dref. Nid oedd neb yn gwybod ei enw, o ble yr oedd na beth yr oedd yn ei wneud yno. Roedd yn gwisgo dillad rhyfedd ac yn siarad iaith nad oedd neb yn ei deall. Lledodd sibrydion yn gyflym am y dyn dirgel, credai rhai ei fod yn ddewin, tra bod eraill yn meddwl ei fod yn ysbïwr.

Histoires mystérieuses : L’Étranger de la Nuit TELES RELAY
Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos TELES RELAY

Un diwrnod, aeth criw o bentrefwyr i'r afon i nôl dŵr. Ond er mawr syndod iddynt, daethant o hyd i gorff dyn yn arnofio yn y dŵr. Lledodd y gair yn gyflym ledled y pentref a chafodd yr heddlu eu galw i ymchwilio i farwolaeth y dyn.

Daeth yr heddlu o hyd i'r dyn fel tramorwr, ond roedd yn gwisgo dillad tebyg i'r dyn dirgel. Dechreuodd pobl feddwl tybed a oedd y ddau ddyn yn perthyn rhywsut. Penderfynodd yr heddlu holi’r dyn dirgel, ond roedd wedi diflannu. Ni wyddai neb i ba le yr aethai.

Y bore wedyn, darganfuwyd corff arall yn y dref. Y tro hwn roedd yn ddinesydd lleol. Fe wnaeth yr heddlu ymchwilio i leoliad y drosedd a dod o hyd i olion gwaed oedd i'w gweld yn arwain at dŷ'r dyn dirgel. Fe wnaethon nhw chwilio'r tŷ a darganfod tystiolaeth argyhuddol, gan gynnwys dillad ac arfau â staen gwaed.

Lansiodd yr heddlu helfa ar unwaith i ddod o hyd i'r dyn dirgel. Buont yn chwilio'r dref, pentrefi cyfagos a'r wlad o gwmpas. Ond nid oedd unman i'w gael. Roedd fel pe bai wedi diflannu i awyr denau.

Histoires mystérieuses : L’Étranger de la Nuit TELES RELAY
Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos TELES RELAY

Am sawl diwrnod, roedd y pentref yn wyliadwrus iawn. Dechreuodd pobl gau eu drysau gyda'r nos ac osgoi'r strydoedd ar ôl iddi dywyllu. Ond wrth i’r chwilio ymddangos fel pe bai wedi arafu, derbyniodd yr heddlu alwad gan bentrefwr yn adrodd ei fod wedi gweld y dyn dirgel yn anelu am y mynyddoedd.

Aeth yr heddlu i'r lleoliad ar unwaith a dechrau chwilio'r mynyddoedd. Aethant am filltiroedd trwy'r jyngl trwchus, gan osgoi peryglon bywyd gwyllt. Yn y diwedd cyrhaeddon nhw ben mynydd a darganfod ogof gudd.

Aethant i mewn i'r ogof a dod o hyd i'r dyn dirgel yn cuddio. Cafodd ei arestio ar unwaith a'i gludo i orsaf yr heddlu. Ond wrth iddyn nhw holi’r dyn, fe sylweddolon nhw fod ganddyn nhw fwy o gwestiynau nag atebion o hyd. Gwadodd y dyn dirgel bopeth, gan ddweud nad oedd ganddo ddim i'w wneud â'r llofruddiaethau a'i fod yn chwilio am le tawel i guddio. Ni ddarparodd unrhyw wybodaeth am ei hunaniaeth, cenedligrwydd na chefndir.

Histoires mystérieuses : L’Étranger de la Nuit TELES RELAY
Straeon Dirgel: Dieithryn y Nos TELES RELAY

Dyna pryd y darganfu ymchwilwyr rywbeth rhyfedd yn yr ogof. Daethant o hyd i lawer iawn o gemau wedi'u cuddio o dan bentwr o ddail a changhennau. Ymddangosai fod y meini o werth mawr, ac y mae rhai wedi Meme awgrymwyd y gallent fod yn gysylltiedig â gweithgareddau troseddol.

Cyfaddefodd y dyn dirgel o'r diwedd ei fod yn smyglwr gemau. Roedd wedi defnyddio'r ddinas fel gorchudd ar gyfer ei smyglo, ond fe gymerodd ran yn y llofruddiaethau yn ddamweiniol. Roedd wedi cuddio’r cerrig yn yr ogof er mwyn osgoi eu colli pan gafodd ei erlid gan yr heddlu.

Dedfrydwyd y dyn i gyfnod hir o garchar am ei droseddau. Roedd y pentrefwyr yn falch o wybod bod y llofrudd wedi'i ddal, ond cawsant sioc hefyd o ddarganfod eu bod wedi cael troseddwr yn eu cymuned. Gadawodd y stori ddirgel hon farc annileadwy ar dref fechan Lubumbashi a gwasanaethodd fel atgof i'r holl drigolion nad oeddent byth yn gwybod pwy oedd yn cuddio y tu ôl i ymddangosiadau.

20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro