20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro

20 Peth Dirgel y ni all gwyddoniaeth esbonio 

 

20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro

 1. Ymwybyddiaeth: Nid yw gwyddonwyr wedi deall eto sut a pham mae ymwybyddiaeth yn codi yn yr ymennydd. Sut gall moleciwlau ac electronau greu profiad goddrychol a phersonol o realiti?

  20 Choses mystérieuses que la science ne peut expliquer TELES RELAY
  20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro TELES RELAY
 2. Disgyrchiant: Er bod disgyrchiant wedi'i ddisgrifio'n fathemategol a'i astudio ers canrifoedd, nid yw gwyddonwyr yn gwybod sut mae'n gweithio mewn gwirionedd. Pam mae gwrthrychau anferth yn denu gwrthrychau eraill?
 3. cwsg REM: Mae cwsg REM, a elwir hefyd yn gwsg REM neu REM, yn gyfnod o gwsg a nodweddir gan symudiadau llygaid cyflym a breuddwydio dwys. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod pam mae angen y cyfnod hwn o gwsg arnom na pham rydyn ni'n breuddwydio.
 4. Tyllau du: Mae tyllau du yn ardaloedd o ofod lle mae disgyrchiant mor ddwys fel na all unrhyw beth, dim hyd yn oed golau, ddianc. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod sut mae tyllau du yn ffurfio a sut maen nhw'n gweithio.
 5. Tarddiad bywyd: Er bod gan wyddonwyr syniad cyffredinol o sut y datblygodd bywyd ar y Ddaear, nid ydynt yn gwybod yn union sut y digwyddodd. Sut daeth bywyd i'r amlwg o foleciwlau anfyw?

  20 Choses mystérieuses que la science ne peut expliquer TELES RELAY
  20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro TELES RELAY
 6. Breuddwydion: Nid yw gwyddonwyr yn gwybod pam rydyn ni'n breuddwydio a beth mae ein breuddwydion yn ei olygu. Ai canlyniad gweithgaredd ymennydd ar hap yn ystod cwsg yn unig yw breuddwydion neu a oes ganddyn nhw ystyr dyfnach?
 7. Cof: Er bod gan wyddonwyr ddealltwriaeth dda o sut mae cof yn gweithio, nid ydynt yn deall yn llawn sut mae atgofion yn cael eu storio yn yr ymennydd. Sut mae moleciwlau a synapsau yn troi'n atgofion parhaol?
 8. Mater tywyll: Mae mater tywyll yn ffurf ddamcaniaethol o fater sy'n cyfrif am tua 85% o'r mater yn y Bydysawd. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth ydyw, ond maent yn gwybod bod ei angen i egluro cynigion galaethau.
 9. Egni Tywyll: Mae egni tywyll yn rym dirgel sy'n cyflymu ehangiad y Bydysawd. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth ydyw, ond maent yn gwybod bod angen egluro rhai arsylwadau seryddol.

  20 Choses mystérieuses que la science ne peut expliquer TELES RELAY
  20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro TELES RELAY
 10. Y Tywydd: Er bod gennym syniad cyffredinol o beth yw amser, nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth ydyw na sut mae'n gweithio. A yw amser yn ddimensiwn corfforol fel uchder, lled a dyfnder, neu a yw'n rhywbeth mwy cymhleth?
 1. Ffenomena paranormal (parhad): Ni all gwyddonwyr brofi bodolaeth y ffenomenau hyn, ond ni allant ychwaith eu gwrthbrofi'n llwyr.
 2. Ymwybyddiaeth Anifeiliaid: Er bod gan wyddoniaeth ddealltwriaeth dda o sut mae ymennydd anifeiliaid yn gweithio, nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn sicr a oes gan anifeiliaid ymwybyddiaeth oddrychol fel bodau dynol.
 3. Y farwolaeth: Er bod y Mort naill ai'n broses naturiol, nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth sy'n digwydd yn y corff ar adeg marwolaeth na beth sy'n digwydd ar ôl marwolaeth.
 4. Effaith plasebo: Mae effaith plasebo yn ffenomen lle gall triniaeth anactif wella iechyd person o hyd yn syml oherwydd eu bod yn credu bod y driniaeth yn real. Nid yw gwyddonwyr yn deall yn iawn sut mae'r effaith hon yn gweithio.

  20 Choses mystérieuses que la science ne peut expliquer TELES RELAY
  20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro TELES RELAY
 5. Effaith arsylwi: Mae'r effaith arsylwi yn ffenomen lle gall y ffaith o arsylwi rhywbeth yn unig ddylanwadu ar y canlyniad. Nid yw gwyddonwyr yn deall yn iawn sut mae'n gweithio na sut y gellir ei osgoi mewn arbrofion gwyddoniaeth.
 6. Synchronicity: Mae synchronicity yn ffenomen lle mae digwyddiadau sy'n ymddangos ar hap yn digwydd ar yr un pryd, gan greu ymdeimlad o gysylltiad neu ystyr. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod sut mae'n gweithio na pham mae'n digwydd.
 7. Yr Ymwybyddiaeth ar y Cyd: Mae ymwybyddiaeth gyfunol yn ddamcaniaeth bod y meddwl dynol wedi'i gysylltu mewn rhyw ffordd, gan greu math o ymwybyddiaeth gyfunol. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw hyn yn wir na sut y gallai weithio.
 8. Profiadau agos at farwolaeth: Mae profiadau bron â marwolaeth yn brofiadau goddrychol y mae pobl yn eu cael pan fyddant ar fin marw. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth sy'n digwydd yn yr ymennydd yn ystod y profiadau hyn neu a oes ganddynt unrhyw ystyr dyfnach.

  20 Choses mystérieuses que la science ne peut expliquer TELES RELAY
  20 Pethau Dirgel Ni All Gwyddoniaeth Egluro TELES RELAY
 9. Wormholes: Twneli damcaniaethol mewn amser gofod yw tyllau mwydod a allai ganiatáu i bobl deithio ar gyflymder sy'n fwy na chyflymder golau. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw tyllau mwydod yn real na sut y gellir eu creu.
 10. Ymwybyddiaeth Cwantwm: Mae ymwybyddiaeth cwantwm yn ddamcaniaeth bod ymwybyddiaeth yn ffenomen cwantwm. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw hyn yn wir na sut y gallai weithio.

I gloi, mae gan wyddoniaeth lawer i'w ddysgu o hyd am y byd o'n cwmpas. Er bod gennym ddealltwriaeth gadarn o sawl agwedd ar natur, mae llawer o gwestiynau heb eu hateb o hyd, ac mae'r ymchwil i ddeall y dirgelion hyn yn parhau.

“Trawsnewidiwch eich straen yn eustress (straen cadarnhaol): y 10 allwedd i lwyddiant”