Diffyg rhyw cwpl: 10 dangosydd sy'n peri pryder

Diffyg rhyw cwpl: 10 dangosydd sy'n peri pryder 

 

Diffyg rhyw cwpl: 10 dangosydd sy'n peri pryder

Gall diffyg rhyw cwpl fod yn bwnc anodd i'w drafod, ond mae'n bwysig adnabod yr arwyddion a allai dynnu sylw at broblem ddyfnach. Os byddwch yn sylwi ar rai o'r dangosyddion canlynol, efallai ei bod hi'n bryd siarad â'ch partner a dod o hyd i ateb gyda'ch gilydd.

  1. Cyfnodau cynyddol hir o ddim rhyw

Pan fydd cyfnodau o ddim rhyw yn dod yn hirach ac yn amlach, gall fod yn arwydd bod rhywbeth o'i le yn eich perthynas. Os ydych chi'n teimlo bod ysfa rywiol eich partner wedi lleihau neu os ydych chi'n aml wedi blino gormod i gael rhyw, mae'n bryd siarad amdano.

La-frequence-des-rapports-sexuels-varie-fortement-dune-relation-a-lautre.

Mae amlder-cyfathrach rywiol-yn-amrywio-yn-gryf-o-un-perthynas-i-arall.
  1. Colli preifatrwydd

Mae rhyw yn rhan bwysig o agosatrwydd mewn perthynas. Os sylwch ar golli'r agosatrwydd hwn, gall fod yn arwydd bod diffyg rhyw yn dod yn broblem.

En-matiere-de-sexe-il-ny-a-pas-de-normalite.
O ran rhyw-does-dim-normal. TELES RELAY
  1. Gwrthdaro cyson

Gall gwrthdaro cyson dros amlder rhyw fod yn arwydd o ddiffyg boddhad rhywiol yn eich perthynas. Os ydych chi'n dadlau am hyn yn aml, mae'n bryd dod o hyd i ateb gyda'ch gilydd.

  1. Colli awydd

Os ydych chi neu'ch partner yn teimlo llai o awydd rhywiol, gall fod yn arwydd o faterion dyfnach yn eich perthynas. Mae'n bwysig trafod eich teimladau i ddeall achosion colli awydd a dod o hyd i ateb gyda'ch gilydd.

La-libido-nest-pas-fixe-et-peut-fortement-etre-alteree-selon-plusieurs-facteurs
Nid yw'r-libido-yn-sefydlog-a-gellir-ei-newid yn ddifrifol-yn ôl-sawl-ffactor
  1. rhwystrau emosiynol

Gall rhwystrau emosiynol hefyd fod yn achos diffyg rhyw cwpl. Os ydych chi'n teimlo'n drist, yn ddig, neu'n bryderus am gael rhyw, mae'n bwysig trafod y teimladau hyn gyda'ch partner.

  1. Trefn undonog

Pan ddaw rhyw yn undonog ac yn rhagweladwy, gall arwain at golli awydd. Mae'n bwysig mynd allan o'r drefn a rhoi cynnig ar bethau newydd i ailgynnau'r fflam.

La-sante-mentale-est-de-plus-en-plus-prise-au-serieux.
Mae iechyd meddwl yn cael ei gymryd yn gynyddol o ddifrif.
  1. Materion iechyd

Gall materion iechyd fel iselder, straen, neu faterion iechyd corfforol hefyd fod yn achos diffyg rhyw cwpl. Mae'n bwysig trafod y materion hyn gyda'ch partner a chydweithio i ddod o hyd i ateb.

  1. Rhyw poenus

Gall rhyw poenus fod yn arwydd o broblemau corfforol neu emosiynol. Mae'n bwysig trafod y materion hyn gyda'ch partner ac ymgynghori â gweithiwr meddygol proffesiynol os oes angen.

Pour-trouver-la-meilleure-solution-tu-dois-pouvoir-en-parler-librement-avec-ton-ta-partenaire.
I-ddarganfod-yr-ateb-gorau-rhaid-i-chi-gallu-siarad-yn-rhydd-gyda-ch-partner.
  1. Diffyg cyfathrebu

Gall diffyg cyfathrebu fod wrth wraidd llawer o broblemau mewn perthynas, gan gynnwys diffyg rhyw. Mae'n bwysig siarad yn onest ac yn onest gyda'ch partner i ddatrys problemau a gwella'ch perthynas rywiol.

  1. Diffyg amser gyda'n gilydd

Pan fydd cyplau yn treulio llai o amser gyda'i gilydd, gall arwain at golli awydd a gostyngiad yn amlder rhyw. Mae'n bwysig dod o hyd i amser i gysylltu â'ch partner a chryfhau'ch perthynas.

Il-est-important-decouter-et-de-prendre-en-consideration-les-besoins-de-chacun.
Mae'n-bwysig-gwrando-a-cymryd-ystyriaeth-anghenion-pawb.

“Mae pob cwpl yn wahanol o ran rhywioldeb”

Mae'n bwysig cofio bod gan bob cwpl rythm gwahanol o ran rhyw. Canfu astudiaeth a gyhoeddwyd yn The Archives of Sexual Behaviors fod cyplau Americanaidd, ar gyfartaledd, yn cael rhyw unwaith yr wythnos, tra bod y cyfartaledd yn Ffrainc yn debyg. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reolau ar gyfer pennu pa mor hir y mae heb ryw yn cael ei ystyried yn rhy hir mewn perthynas. Gall rhai perthnasoedd ffynnu heb ryw rheolaidd.

“Y rhesymau dros y gostyngiad yn amlder adroddiadau”

Pan fyddwch chi'n sylwi ar ostyngiad yn amlder cyfathrach rywiol, gall fod yn hawdd poeni ei fod oherwydd colli diddordeb ar ran eich partner. partner. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio y gall libido amrywio o ddydd i ddydd a bod ffactorau allanol megis straen, blinder, newid mawr mewn bywyd neu broblemau iechyd yn gallu effeithio ar amlder cyfathrach rywiol.

Mais-pour-avoir-une-sexualite-epanouie-il-est-important-de-ne-pas-se-comparer-avec-les-autres-couples.
Ond-i-gael-gyflawni-rhywioldeb-mae'n-bwysig-nid-i-gymharu-eich hun-â-cyplau-eraill.

“Trafodwch yn agored gyda’ch partner”

Os bydd y gostyngiad yn amlder cyfathrach rywiol yn effeithio ar eich cwpl, mae'n bwysig ei drafod gyda'ch partner. Gall cyfathrebu gonest ac agored eich helpu i ddeall anghenion eich gilydd a dod o hyd i atebion. Os ydych chi'n cael anhawster i gyfathrebu, efallai y byddai'n ddefnyddiol ymgynghori â therapydd cyplau i ddod o hyd i atebion sy'n addas ar gyfer eich perthynas.

I gloi, gall diffyg rhyw cwpl fod yn arwydd o faterion dyfnach. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r 10 arwydd hyn, mae'n bwysig siarad â'ch partner a dod o hyd i ateb gyda'ch gilydd i wella'ch perthynas a'ch bywyd rhywiol. Gall cyfathrebu gonest ac agored, yn ogystal â cheisio cymorth proffesiynol os oes angen, helpu i ddatrys problemau a chryfhau eich perthynas.

30 neges serch ar gyfer dydd San Ffolant 2023