10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig

10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig

 

10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig

Gall perthnasoedd gwenwynig fod yn ddinistriol i'n lles meddyliol ac emosiynol. Gall fod yn anodd eu hadnabod a’u hosgoi, yn enwedig pan fyddwn yn cael ein denu at y person dan sylw. Fodd bynnag, trwy fod yn ymwybodol o driciau penodol, gallwn amddiffyn ein hunain rhag y perthnasoedd niweidiol hyn.

  1. Byddwch yn ymwybodol o'ch anghenion a'ch cyfyngiadau eich hun

Mae'n bwysig gwybod eich anghenion a'ch terfynau eich hun er mwyn gwybod beth allwch chi a beth na allwch ei oddef mewn perthynas. Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau a beth nad ydych chi ei eisiau, byddwch chi'n gallu gweld arwyddion perthnasoedd gwenwynig yn well a'u hosgoi.

  1. Gwrandewch ar eich greddf

Yn aml gall ein greddf ddweud wrthym os oes rhywbeth o'i le mewn perthynas. Os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhyfedd i chi neu os oes gennych chi deimlad drwg am rywun, gwrandewch ar eich greddf a byddwch yn effro.

  1. Rhowch sylw i arwyddion o reolaeth a thrin

Mae perthnasoedd gwenwynig yn aml yn cael eu nodweddu gan ymddygiad rheoli a llawdrin ar ran y person arall. Os byddwch chi'n sylwi ar arwyddion o'r math hwn o ymddygiad, mae'n bwysig camu'n ôl a meddwl am y sefyllfa.

  1. Osgoi perthnasoedd â phobl sydd â hanes o ymddygiad gwenwynig

Os ydych chi'n gwybod bod rhywun wedi cael perthnasoedd gwenwynig yn y gorffennol, mae'n bwysig meddwl ddwywaith am gael perthynas â'r person hwnnw. Mae ymddygiad gwenwynig yn dueddol o ail-ddigwydd, felly mae'n well eu hosgoi.

10 astuces pour éviter les relations toxiques TELES RELAY
10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig TELES RELAY
  1. Byddwch yn ymwybodol o ddeinameg perthnasoedd

Mae'n bwysig ystyried deinameg y berthynas a gweld a yw'n iach ai peidio. Os ydych chi'n aml yn teimlo'n wael am y berthynas neu os ydych chi'n teimlo bod y person arall yn eich trin neu'n rheoli, mae'r berthynas yn debygol o fod yn wenwynig.

  1. Gofalwch amdanoch eich hun

Mae hunanofal yn hanfodol i osgoi perthnasoedd gwenwynig. Os ydych chi'n iach yn feddyliol ac yn emosiynol, byddwch chi'n gallu adnabod arwyddion perthnasoedd gwenwynig yn well a'u hosgoi.

10 astuces pour éviter les relations toxiques TELES RELAY
10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig TELES RELAY
  1. Amgylchynwch eich hun gyda phobl gadarnhaol

Amgylchynwch eich hun gyda phobl gadarnhaol sy'n eich caru ac yn eich cefnogi. Maent yn aml yn bobl a all eich helpu i weld arwyddion perthnasoedd gwenwynig ac amddiffyn eich hun rhagddynt. Hefyd, gall bod o gwmpas pobl gadarnhaol roi hwb i'ch lles meddyliol ac emosiynol eich hun, a fydd yn eich helpu i osgoi perthnasoedd. gwenwynig.

10 astuces pour éviter les relations toxiques TELES RELAY
10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig TELES RELAY
  1. Byddwch yn onest gyda chi'ch hun

Mae'n bwysig bod yn onest â chi'ch hun am yr hyn yr ydych ei eisiau a'r hyn nad ydych ei eisiau mewn perthynas. Os oes gennych unrhyw amheuon neu bryderon am y berthynas, mae'n bwysig eu harchwilio a chymryd camau i amddiffyn eich hun.

  1. Peidiwch â bod ofn camu'n ôl

Os oes gennych unrhyw amheuon am iechyd eich perthynas, mae'n bwysig camu'n ôl a meddwl am y sefyllfa. Gall hyn olygu cymryd seibiant neu ddod â'r berthynas i ben os oes angen.

10 astuces pour éviter les relations toxiques TELES RELAY
10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig TELES RELAY
  1. Gofynnwch am help os oes angen

Os cewch eich hun mewn perthynas wenwynig, peidiwch â bod ofn gofyn am help. Gall hyn olygu siarad â ffrind neu aelod o’r teulu y gallwch ymddiried ynddo, neu weld gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol.

I gloi, gall perthnasoedd gwenwynig fod yn ddinistriol i'n lles meddyliol ac emosiynol. Trwy fod yn ymwybodol o'r triciau hyn, gallwn amddiffyn ein hunain rhag y perthnasoedd niweidiol hyn a diogelu ein pwyll. Mae'n bwysig gwybod eich anghenion a'ch terfynau eich hun, gwrando ar eich greddf, gofalu amdanoch chi'ch hun, amgylchynu'ch hun â phobl gadarnhaol, bod yn onest â chi'ch hun, cymryd cam yn ôl a gofyn am help os oes angen.

Diffyg rhyw cwpl: 10 dangosydd sy'n peri pryder