“10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol”

“10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol”

 

“10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol”

Gall anhwylderau rhywiol fod yn ffynhonnell straen a phryder i bobl sydd â nhw. Mae anhwylderau rhywiol yn cynnwys camweithrediad erectile, anorgasmia, dyspareunia, ac ati. Mae'n bwysig deall y gellir goresgyn yr anhwylderau hyn gyda'r dulliau cywir. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio 10 awgrym ar gyfer goresgyn anhwylderau rhywiol.

 1. Cyfathrebu agored gyda'ch partner: Cyfathrebu yw'r allwedd i oresgyn anhwylderau rhywiol. Siaradwch â'ch partner am eich pryderon a'ch teimladau. Gyda'ch gilydd gallwch ddod o hyd i atebion i wella'ch rhywioldeb.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 2. Osgoi straenwyr: Gall straen chwarae rhan bwysig mewn anhwylderau rhywiol. Ceisiwch osgoi straen fel gwaith, arian, neu berthnasoedd personol a allai effeithio ar eich rhywioldeb. Mabwysiadwch dechnegau rheoli straen fel myfyrdod, ioga neu anadlu dwfn i'ch helpu i ymlacio.
 1. Deiet iach a gweithgaredd corfforol rheolaidd: Gall diet iach a gweithgaredd corfforol rheolaidd wella eich iechyd cyffredinol, a all gael effaith gadarnhaol ar eich rhywioldeb. Bwytewch ddiet cytbwys ac ymarfer corff yn rheolaidd i gynnal iechyd corfforol a meddyliol da.
 2. Osgoi sylweddau niweidiol: Gall alcohol a chyffuriau gael effaith negyddol ar eich rhywioldeb. Ceisiwch osgoi neu gyfyngu ar eich cymeriant alcohol a pheidiwch â defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 3. Ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol: Os oes gennych chi broblemau rhywiol parhaus, ewch i weld gweithiwr meddygol proffesiynol i gael diagnosis a thriniaeth briodol. Gall meddyg, seicolegydd neu therapydd rhyw eich helpu i ddeall achosion eich problemau rhywiol a dod o hyd i atebion.
 4. Therapi pâr neu unigol: Gall therapi fod yn ddefnyddiol i bobl sydd am oresgyn anhwylderau rhywiol. Gall therapi cyplau helpu cyplau i gyfathrebu'n effeithiol a datrys problemau. problèmes a all gyfrannu at eu hanhwylderau rhywiol. Gall therapi unigol helpu pobl i ddeall achosion eu problemau rhywiol a dod o hyd i ffyrdd o'u goresgyn.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 5. Therapi rhyw: Gall therapi rhyw fod yn ddefnyddiol i bobl sydd am wella eu rhywioldeb. Gall therapi rhyw gynnwys therapi cyplau, therapi unigol, ac ymarferion ymarferol i wella rhywioldeb.
 6. Meddyginiaethau: Mae yna feddyginiaethau a all helpu i drin anhwylderau rhywiol. Er enghraifft, gall cyffuriau dysfunction erectile helpu dynion i gael a chynnal codiad sy'n ddigon da i gael rhyw boddhaol. Ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i ddarganfod a yw meddyginiaeth yn driniaeth briodol i chi.
 7. Ymarferion Kegel: Gall ymarferion Kegel helpu menywod i gryfhau llawr eu pelfis a gwella eu rhywioldeb. Gall ymarferion Kegel hefyd helpu i drin dyspareunia ac anhwylderau rhywiol eraill. Gofynnwch i weithiwr meddygol proffesiynol ddangos i chi sut i berfformio ymarferion Kegel yn gywir.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 1. Archwiliadau rhywiol: Gall fforio rhywiol helpu i oresgyn anhwylderau rhywiol trwy ganiatáu i bobl ddarganfod beth sy'n eu troi ymlaen a beth sydd ddim. Rhowch gynnig ar swyddi newydd, teganau rhyw newydd, neu weithgareddau newydd i ddarganfod beth sy'n apelio fwyaf atoch.
« 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
"10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY

Casgliad: Gellir goresgyn anhwylderau rhywiol gyda'r dulliau cywir. Trwy fabwysiadu'r awgrymiadau a drafodir yn yr erthygl hon, gallwch wella'ch rhywioldeb a byw bywyd rhywiol mwy boddhaus. Mae'n bwysig cofio bod pob person yn unigryw ac efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i un person yn gweithio i berson arall. Ymgynghorwch â gweithiwr meddygol proffesiynol i gael diagnosis a thriniaeth briodol ar gyfer eich anhwylderau rhywiol.

Xnxx: "10 techneg i ehangu'r pidyn"