“10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol”

0 180

“10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol”

 

"10 awgrymiadau i oresgyn anhwylderau rhywiol

Gall anhwylderau rhywiol fod yn ffynhonnell o straen a phryder i'r rhai yr effeithir arnynt. Mae anhwylderau rhywiol yn cynnwys camweithrediad erectile, anorgasmia, dyspareunia, ac ati. Mae'n bwysig deall y gellir goresgyn yr anhwylderau hyn gyda'r dulliau cywir. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio 10 awgrymiadau i oresgyn problemau rhywiol.

 1. Cyfathrebu agored gyda'ch partner : Cyfathrebu yw'r allwedd i oresgyn anhwylderau rhywiol. Siaradwch â'ch partner o'ch pryderon a'ch teimladau. Gyda'ch gilydd gallwch ddod o hyd atebion i wella eich rhywioldeb.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrymiadau i oresgyn anhwylderau rhywiol » TELES RELAY
 2. Osgoi ffactorau o straen : Le straen Gall chwarae rhan bwysig mewn anhwylderau rhywiol. Ceisiwch osgoi straen fel gwaith, cyllid, neu berthnasoedd personol a allai effeithio ar eich rhywioldeb. Mabwysiadwch dechnegau rheoli straen fel myfyrdod, ioga neu anadlu dwfn i'ch helpu i ymlacio.
 1. Deiet iach a gweithgaredd corfforol rheolaidd: Gall diet iach a gweithgaredd corfforol rheolaidd wella eich iechyd cyffredinol, a all gael effaith gadarnhaol ar eich rhywioldeb. Bwytewch ddiet cytbwys ac ymarfer corff yn rheolaidd i gadw'n dda iechyd corfforol a meddyliol.
 2. Osgoi nhw sylweddau niweidiol: Gall alcohol a chyffuriau gael effaith negyddol ar eich rhywioldeb. Ceisiwch osgoi neu gyfyngu ar eich cymeriant alcohol a pheidiwch â defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 3. Ymgynghorwch â gweithiwr proffesiynol iechyd : Os oes gennych rai problèmes rhyw parhaus, gweler gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael diagnosis a thriniaeth briodol. Gall meddyg, seicolegydd neu therapydd rhyw eich helpu i ddeall y achosion o'ch problemau rhywiol ac i ddod o hyd atebion.
 4. Therapi o cwpl neu unigolyn: Gall therapi fod yn ddefnyddiol i bobl sydd am oresgyn anhwylderau rhywiol. Mae therapi o cwpl yn gallu helpu'r cyplau cyfathrebu'n effeithiol a datrys problèmes a all gyfrannu at eu hanhwylderau rhywiol. Gall therapi unigol helpu pobl i ddeall y achosion eu problemau rhywiol a dod o hyd i ffyrdd i'w goresgyn.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 5. Therapi rhyw: Gall therapi rhyw fod yn ddefnyddiol i bobl sydd am wella eu rhywioldeb. Gall therapi rhyw gynnwys therapi o cwpl, therapi unigol a dril arferion i wella rhywioldeb.
 6. Meddyginiaethau: Mae yna feddyginiaethau a all helpu i drin anhwylderau rhywiol. Er enghraifft, gall cyffuriau dysfunction erectile helpu dynion i gael a chynnal codi digon i gael cyfathrach rywiol foddhaol. Ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i ddarganfod a yw meddyginiaeth yn driniaeth briodol i chi.
 7. Ymarferion o Kegel: y dril o Kegel yn gallu helpu Femmes cryfhau llawr eu pelfis a gwella eu rhywioldeb. Gall ymarferion Kegel hefyd helpu i drin dyspareunia ac anhwylderau rhywiol eraill. Gofynnwch i weithiwr meddygol proffesiynol ddangos i chi sut i berfformio ymarferion Kegel yn gywir.

  « 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
  "10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY
 1. Archwiliadau rhywiol: fforio rhywiol helpu i oresgyn anhwylderau rhywiol trwy alluogi pobl i ddarganfod beth sy'n eu troi ymlaen a beth sydd ddim. Rhowch gynnig ar swyddi newydd, teganau rhyw newydd, neu weithgareddau newydd i ddarganfod beth sy'n apelio fwyaf atoch.
« 10 astuces pour surmonter les troubles sexuels » TELES RELAY
"10 awgrym i oresgyn anhwylderau rhywiol" TELES RELAY

Casgliad: Gellir goresgyn anhwylderau rhywiol gyda'r dulliau cywir. Trwy fabwysiadu'r awgrymiadau a drafodir yn yr erthygl hon, gallwch wella'ch rhywioldeb a byw bywyd rhywiol mwy boddhaus. Mae'n bwysig cofio bod pob person yn unigryw ac efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i un person yn gweithio i berson arall. Ymgynghorwch â gweithiwr meddygol proffesiynol i gael diagnosis a thriniaeth briodol ar gyfer eich anhwylderau rhywiol.

Xnxx: "10 techneg i ehangu'r pidyn"