Bwydydd A All Achosi Codi Gwan

Bwydydd a all achosi codiad gwan llun pecseli 5971864

Ymhlith y nifer o resymau a all arwain at godiad gwan, gall ffactor syml fel bwyd gael effaith fawr. Yn syml, gall bwyd fod yn fwy cyfrifol am eich codiad gwan nag y credwch. Gall bwydydd sy'n uchel mewn nitradau neu'r rhai sy'n cynyddu lefelau cortisol, a all ymyrryd â chynhyrchiad testosteron ac arwain at libido isel ac analluedd, wanhau codiadau. Os ydych chi am i'ch codiadau aros yn gryf ac yn para'n hir, osgoi'r bwydydd canlynol.

Bwydydd i'w hosgoi os oes gennych broblemau codiad

Caffein
Mae ymchwil diweddar yn awgrymu mai caffein, a geir mewn coffi, siocled a rhai diodydd meddal, sydd ar fai yn aml. Gall y symbylydd hwn or-gyffroi eich system nerfol, gan ei gwneud hi'n anoddach cynnal codiad. Yn wir, gall gormod o gaffein leihau llif y gwaed i'r pidyn. Dylai dynion gyfyngu eu defnydd o goffi i ddau gwpan y dydd. Os ydych chi'n yfed mwy, ystyriwch leihau eich cymeriant caffein neu newid i goffi heb gaffein.

Yfed alcohol
Mae alcohol yn effeithio'n sylweddol ar berfformiad rhywiol dynion a merched. Mae'n hysbys ei fod yn gwanhau codiadau mewn dynion, yn rhwystro neu'n atal orgasms, yn lleihau libido ac yn cyflymu ejaculation. Mae yfed alcohol bob dydd yn cynyddu'r risg o ddatblygu sgîl-effeithiau rhywiol hirdymor fel dibyniaeth ac analluedd, er nad yw un neu ddau o ddiodydd cyn rhyw yn ddigon i effeithio ar eich libido. Gall alcohol leihau eich codiad os ydych yn yfed llawer ac yn rheolaidd.

Asbaragws
Dangoswyd bod asparagine, asid amino a geir mewn asbaragws, yn lleihau lefelau ocsid nitrig yn y corff gwrywaidd. Gall asbaragws effeithio'n negyddol ar ocsid nitrig, sydd ei angen i gynnal codiad. Osgowch unrhyw fath o asbaragws os ydych chi am gynyddu cryfder a swyddogaeth eich codiad.

Cynhyrchion soi
Mae Tofu, tempeh, ac edamame yn enghreifftiau o gynhyrchion soi sy'n uchel mewn estrogen planhigion a gallant ostwng lefelau testosteron eich corff. Mae bwyta soi wedi'i gysylltu â chyfrif sberm is mewn sawl astudiaeth. Ateb arall yw lleihau eich cymeriant soi neu newid i soi organig er mwyn osgoi bwyta gormod ohono. ffytoestrogènes.

Osgowch y bwydydd hyn am rai misoedd os ydych chi a'ch partner yn ceisio beichiogi.

Bwydydd Eraill a allai Achosi Problemau Codi

Gall bwydydd fel pupur poeth ac iogwrt gyda diwylliannau byw (diwylliannau byw yn facteria cyfeillgar) achosi problemau os yw eich codiad yn rhy wan ar gyfer cyfathrach rywiol. Gall yr ensymau yn y bwydydd hyn leihau llif y gwaed i rannau penodol o'ch corff (gan gynnwys eich pidyn).

Mae'n dda dileu'r bwydydd hyn o'ch diet am bythefnos i weld a ydynt yn cyfrannu at eich problemau iechyd.

Cyffuriau ar gyfer camweithrediad erectile

Mae yna lawer o feddyginiaethau ar y farchnad a all eich helpu os oes gennych godiadau gwan neu llac. Viagra yw'r cyffur mwyaf poblogaidd ar gyfer analluedd. Mae'n gweithio trwy gynyddu llif y gwaed i'r pidyn, gan ganiatáu i chi gyflawni a chynnal codiad yn ystod gweithgaredd rhywiol. Mae mathau eraill o dabledi codi yn cynnwys Kamagra a Cenforce.

Mae Kamagra, fersiwn generig o Viagra, yn cael yr un effaith ond mae ar gael ar-lein am bris mwy fforddiadwy. Bydd pobl sy'n poeni am eu perfformiad rhywiol yn dod o hyd i feddyginiaeth ar unwaith yn Kamagra. Mae Kamagra yn cael ei werthu gyda'r un faint o'r cynhwysyn gweithredol Sildenafil Citrate â Viagra, ond mae Kamagra yn cael ei werthu mewn sawl ffurf (Kamagra Oral Jelly, Kamagra Chewable neu Kamagra Effervescent).

Cenforce yw'r bilsen codi cryfaf ar y farchnad. Gyda 200mg o gynhwysyn gweithredol, mae'r bilsen erectile hwn yn gwella hyd yn oed y camau diweddarach o gamweithrediad erectile.

Gallwch prynu Kamagra mewn unrhyw fferyllfa ar-lein ddibynadwy, ond argymhellir yn gryf eich bod yn trafod unrhyw hunan-feddyginiaeth gyda'ch meddyg cyn dechrau unrhyw driniaeth ar gyfer analluedd.

Bwydydd a all helpu i drin eich dysfunction erectile

Fodd bynnag, mae yna rai bwydydd y dylech eu bwyta os ydych chi am gynyddu cryfder eich codiad. Mae afocados, almonau, hadau, a physgod brasterog fel eog a thiwna i gyd yn fuddiol ar gyfer gwella cylchrediad a llif gwaed, sy'n hanfodol ar gyfer codiad caletach a gwell rhyw.

Y llinell waelod
Fel y nodwyd uchod, mae angen i chi fwyta o leiaf 3-4 dogn o ffrwythau a llysiau y dydd i gynnal codiad iach. Dylech hefyd gynnwys protein yn eich diet arferol, ar ffurf cig heb lawer o fraster fel pysgod neu gyw iâr. Mae angen protein ar eich corff i adeiladu meinwe cyhyrau, sy'n hybu esgyrn cryf. Yn olaf, dylech leihau eich defnydd o soi, alcohol a choffi. Bydd tabledi dysfunction erectile nid yn unig yn gwella eich codiad ond hefyd yn gwneud gweithgaredd rhywiol yn fwy cyfforddus.