“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu bod cyfunrywioldeb yn droseddol”

" Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu bod cyfunrywioldeb yn cael ei droseddoli »

 

“Mae’r Pab Ffransis ac arweinwyr Protestannaidd yn gwadu troseddoli cyfunrywioldeb”

Ymunodd y Pab Ffransis ag arweinwyr Protestannaidd o’r Eglwys Anglicanaidd ac Eglwys yr Alban i siarad yn erbyn troseddoli cyfunrywioldeb yn ystod ei ymweliad â De Swdan. Hwn oedd y tro cyntaf ers 500 mlynedd i arweinwyr y tri thraddodiad crefyddol ddod at ei gilydd ar gyfer taith o'r fath.

Yn ei anerchiad i ohebwyr, galwodd y Pab y deddfau yn “bechod” ac yn “anghyfiawnder” a dywedodd fod pobl hoyw yn blant i Dduw ac yn haeddu cael eu croesawu gan eu heglwys. Ategwyd ei sylwadau gan Archesgob Caergaint, Justin Welby, ac Iain Greenshields, Llywydd Cymanfa Gyffredinol Eglwys yr Alban.

« Pape et dirigeants protestants s’unissent pour dénoncer la criminalisation de l’homosexualité » TELES RELAY
“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu troseddoli cyfunrywioldeb” TELES RELAY

Dywedodd yr Archesgob Welby ei fod yn “cytuno’n llwyr â phob gair” a siaredir gan y pab, fodd bynnag gan nodi rhaniadau mewnol o fewn yr Eglwys Anglicanaidd dros hawliau hoyw. Fis diwethaf, fe gyhoeddodd Eglwys Loegr na fyddai’n caniatáu i gyplau o’r un rhyw briodi yn ei heglwysi.

Mynegodd Dr Greenshields ei gefnogaeth hefyd trwy gyfeirio at y Beibl: “Yn y pedair efengyl, ni welaf ddim byd ond Iesu’n mynegi ei gariad at bawb y mae’n cwrdd â nhw.

Yn ystod eu taith i Dde Swdan, bu arweinwyr yr Eglwysi Protestannaidd a'r Pab Ffransis hefyd yn trafod materion pwysig eraill i ddynoliaeth. Roeddent yn galw am heddwch a chymod yn y wlad hon sydd wedi'i rhwygo gan ryfel, yn ogystal ag amddiffyn hawliau dynol ac urddas dynol.

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y datganiad hwn. Mae arweinwyr ffydd yn uno i godi llais yn erbyn troseddoli cyfunrywioldeb ledled y byd ac yn galw am gymdeithas fwy cynhwysol sy'n parchu amrywiaeth. Maent yn dangos sut y gall arweinwyr crefyddol gydweithio i herio anghyfiawnder ac adeiladu a Monde well.

« Pape et dirigeants protestants s’unissent pour dénoncer la criminalisation de l’homosexualité » TELES RELAY
“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu troseddoli cyfunrywioldeb” TELES RELAY

Dylid nodi bod y datganiad hwn yn dod ar adeg pan fo llawer o wledydd yn parhau i droseddoli cyfunrywioldeb, er gwaethaf galwadau rhyngwladol am ddileu'r cyfreithiau hyn. Mae’r Pab Ffransis ac arweinwyr yr Eglwysi Protestannaidd yn anfon neges glir i bob llywodraeth: mae’n bryd cydnabod ac amddiffyn hawliau pobl LGBTQ+.

Yn olaf, mae’n bwysig nodi bod sylwadau’r Pab Ffransis ar droseddoli cyfunrywioldeb yn gwbl gyson â’i ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb i bawb. Dros y blynyddoedd, mae wedi mynd i’r afael yn aml â materion sensitif fel mewnfudo, tlodi a gwahaniaethu, gan ddangos ei ymrwymiad i gymdeithas decach a thecach i bawb.

« Pape et dirigeants protestants s’unissent pour dénoncer la criminalisation de l’homosexualité » TELES RELAY
“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu troseddoli cyfunrywioldeb” TELES RELAY

Pennill y Pab Ffransis ar gyfunrywioldeb

Cynhaliodd y Pab Ffransis gynhadledd i'r wasg lle ailadroddodd ei safbwynt ar briodas sacramentaidd ar gyfer cyplau o'r un rhyw. Yn wir, mae'n ystyried na all yr Eglwys Gatholig ei awdurdodi.

Cefnogaeth undeb sifil

Er gwaethaf hyn, cadarnhaodd ei gefnogaeth i ddeddfwriaeth undeb sifil a thynnodd sylw at y ffaith bod cyfreithiau sy’n gwahardd cyfunrywioldeb yn fater na ellir ei anwybyddu. Soniodd y pab fod pobl LGBT mewn tua 50 o wledydd yn cael eu troseddoli mewn rhyw ffordd neu’i gilydd a bod gan 10 ohonyn nhw gyfreithiau sy’n darparu ar gyfer y gosb eithaf.

Gwahaniaethu Rhyngwladol

Nifer y gwledydd sy'n troseddoli cysylltiadau cydsyniol o'r un rhyw yw 66 aelod o'r Cenhedloedd Unedig, yn ôl y Gymdeithas Ryngwladol Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Traws a Rhyngrywiol (ILGA World).

"Plant Duw"

Mae’r Pab Ffransis wedi dweud “nad yw’n deg” a bod pobol sydd â thueddiadau cyfunrywiol yn “blant i Dduw” sy’n haeddu cael eu caru a chael cwmni. Mae'n ystyried condemniad pobl o'r fath yn bechod.

« Pape et dirigeants protestants s’unissent pour dénoncer la criminalisation de l’homosexualité » TELES RELAY
“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu troseddoli cyfunrywioldeb” TELES RELAY

athrawiaeth Gatholig

Yn ôl yr athrawiaeth Gatholig gyfredol, mae perthnasoedd o’r un rhyw yn cael eu hystyried yn “ymddygiad gwyrdroëdig.” Mae’r Pab Ffransis wedi mynegi pryder o’r blaen am fater difrifol gwrywgydiaeth ymhlith clerigwyr.

Dadl ymhlith Catholigion ceidwadol

Fodd bynnag, beirniadodd rhai Catholigion ceidwadol ef am ei sylwadau a ystyriwyd yn amwys ar foesoldeb rhywiol. Yn 2013, yn fuan ar ôl ei ethol, ailgadarnhaodd y Pab Ffransis safbwynt yr Eglwys bod gweithredoedd cyfunrywiol yn bechadurus, ond eglurodd nad yw cyfeiriadedd cyfunrywiol yn wir. Yn 2018, yn ystod ymweliad ag Iwerddon, mynnodd y Pab Ffransis na all rhieni wadu eu plant LHDT a bod yn rhaid iddynt eu croesawu i deulu cariadus.

“Terfysgaeth yn Nhwrci: 8 gwaith yn fwy o farwolaethau yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd”