Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.

Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.

 

Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn. Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi dweud bod Arlywydd Rwsia Vladimir Putin wedi bygwth ei daro â thaflegryn yn ystod galwad ffôn “eithriadol” cyn i Rwsia oresgyn yr Wcrain. Yn ôl Mr Johnson, gwnaed y bygythiad hwn ar ôl iddo rybuddio Mr Putin y byddai'r rhyfel yn "drychineb llwyr".

Boris Johnson affirme être menacé par Poutine d'un missile.
Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.

Mewn rhaglen ddogfen gan y BBC am ryngweithiadau Mr Putin ag arweinwyr y byd dros y blynyddoedd, dywedodd Mr Johnson fod Mr Putin wedi dweud wrtho “Dydw i ddim yn bwriadu eich brifo chi ond gyda thaflegryn nid yw'n cymryd munud yn unig. Gwadodd llefarydd ar ran Kremlin yr honiadau, gan eu galw’n “gelwydd.”

Cyn y bygythiad, rhybuddiodd Mr Johnson Mr Putin y byddai goresgyniad Wcráin yn arwain at sancsiynau Gorllewinol a chroniad o filwyr NATO ar ffiniau Rwsia. Yn ôl pob sôn, fe geisiodd atal gweithredu milwrol trwy ddweud wrth Mr Putin na fyddai’r Wcráin yn ymuno â NATO yn y dyfodol agos.

Disgrifiodd Boris Johnson yr alwad fel “yr un mwyaf rhyfeddol” a dywedodd fod Mr Putin yn “gyfarwydd iawn” yn ystod y cyfnewid. Fodd bynnag, ychwanegodd hefyd ei fod yn meddwl bod Mr Putin yn chwarae rhan yn ei ymdrechion i drafod a bod ei naws yn hamddenol iawn.

Mae'n bwysig nodi na chyhoeddwyd unrhyw gyfeiriad at y gyfnewidfa hon yng nghofnodion swyddogol y galwadau ffôn. Fodd bynnag, fel arfer cedwir cofnodion manwl o bob galwad swyddogol ar gyfer y cofnod.

Mae'n amhosib penderfynu a oedd bygythiad Mr Putin yn real, ond o ystyried ymosodiadau blaenorol Rwsia ar y DU, byddai unrhyw fygythiad gan arweinydd Rwsia, waeth pa mor fychan, wedi cael ei gymryd o ddifrif gan Mr Johnson.

Boris Johnson affirme être menacé par Poutine d'un missile.
Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.

 

Roedd ymateb llefarydd Arlywydd Rwsia Vladimir Putin i honiad gan gyn-brif weinidog Prydain yn glir. Dywedodd Dmitry Peskov fod yr honiad naill ai'n gelwydd bwriadol neu'n gamgymeriad yn unig.

Dywedodd hefyd nad oedd yr Arlywydd Putin erioed wedi gwneud unrhyw fygythiad am y defnydd o daflegrau. Tynnodd Putin sylw at y ffaith, pe bai Wcráin yn ymuno â NATO, y gallai defnyddio taflegrau NATO neu UDA ger ffin Rwsia olygu y byddai Moscow o fewn yr ystod. taflegryn.

Ar Chwefror 11, teithiodd Ysgrifennydd Amddiffyn Prydain Ben Wallace i Moscow i gwrdd â'i gymar yn Rwsia, Sergei Shoigu.

Mae rhaglen ddogfen y BBC 'Putin vs. the West' yn datgelu bod Wallace wedi gadael gan wybod na fyddai Rwsia yn ymosod ar yr Wcrain, ond dywedodd hefyd fod y ddwy ochr yn gwybod mai celwydd ydoedd. Fe’i disgrifiodd fel “sioe o ddychryn neu rym. Dywedodd Wallace fod y "celwydd brawychus, ond uniongyrchol" yn cadarnhau ei gred y byddai Rwsia yn goresgyn.

Cyn i Rwsia oresgyn yr Wcrain, aeth Cyfarwyddwr y CIA William Burns i Moscow. Pan gyrhaeddodd y Kremlin, darganfu nad oedd Putin yno. Yn lle, roedd yn Sochi, oherwydd cynnydd mawr mewn heintiau Covid.

Boris Johnson affirme être menacé par Poutine d'un missile.
Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.

Siaradodd Burns a Putin ar y ffôn, a dywedodd Burns ei fod yn blwmp ac yn blaen wrth gyflwyno neges yr Arlywydd Biden: Roedd yr Unol Daleithiau yn gwybod beth oedd Putin yn ei wneud a byddai’n talu pris trwm pe bai’n lansio goresgyniad o’r fath. Dywedodd Burns nad oedd Putin yn gwadu’r cynllunio ac yn rhestru cwynion ynglŷn â’r Wcráin a’r Gorllewin. Dywedodd Burns ei fod yn gythryblus cyn ac ar ôl gadael Moscow.

Er gwaethaf rhybuddion a thrafodaethau, fe ddigwyddodd ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain o'r diwedd. Mae'r canlyniadau i Rwsia a'r byd yn dal yn ansicr.