Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED

Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED 

 

Mae Llywydd Gweriniaeth Camerŵn wedi gorchymyn agor ymchwiliad i lofruddiaeth y newyddiadurwr Martinez Zogo. Mewn llythyr a gyfeiriwyd at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn sy'n gyfrifol am y gendarmerie, mae'r arlywyddiaeth yn gofyn am gydweithio â'r DGSN (Cynrychiolydd Cyffredinol dros Ddiogelwch Cenedlaethol) i sefydlu amgylchiadau marwolaeth Zogo a phenderfynu ar gyfrifoldebau.

Cameroun : Paul Biya confie l’enquête de l’assassinat Martinez Zogo au SED TELES RELAY
Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED TELES RELAY

Fodd bynnag, daw’r cais i agor yr ymchwiliad ar ôl cyhoeddiad blaenorol gan lefarydd y llywodraeth, a nododd fod ymchwil ar y gweill i ddod o hyd i gyflawnwyr y “drosedd erchyll, annerbyniol ac annisgrifiadwy” hon. Felly mae'n parhau i fod yn aneglur a oes dau ymchwiliad agored neu a lansiwyd un ymchwiliad wythnos ar ôl darganfod olion Zogo.

Cameroun : Paul Biya confie l’enquête de l’assassinat Martinez Zogo au SED TELES RELAY
Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED TELES RELAY

 

Ysgogodd llofruddiaeth Martinez Zogo ymateb cryf gan y gymuned ryngwladol, a oedd yn galw am ymchwiliad diduedd a thryloyw. Mae'r achos hwn yn amlygu'r heriau a wynebir gan newyddiadurwyr wrth gyflawni eu proffesiwn yn ddiogel. Mae'n hanfodol felly bod awdurdodau Camerŵn yn gweithredu mesurau pendant i warantu amddiffyniad newyddiadurwyr a rhyddid y wasg yn y wlad.

Cameroun : Paul Biya confie l’enquête de l’assassinat Martinez Zogo au SED TELES RELAY
Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED TELES RELAY

 

Ar ben hynny, mae marwolaeth Martinez Zogo hefyd yn codi cwestiynau am amodau gwaith i newyddiadurwyr yn Camerŵn. Mae'r wlad ymhlith y gwledydd mwyaf peryglus i newyddiadurwyr yn Affrica, yn ôl sefydliadau rhyddid y wasg. Mae newyddiadurwyr yn aml yn wynebu cam-drin corfforol, cam-drin geiriol a sensoriaeth am wneud eu gwaith yn ddiduedd yn unig.

Mae'n bwysig felly bod yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo yn cael ei gynnal mewn modd tryloyw a diduedd, gyda'r canlyniadau yn hygyrch i'r cyhoedd. Bydd hyn yn helpu i daflu goleuni ar amgylchiadau ei farwolaeth a rhoi mesurau ar waith i atal trasiedïau o'r fath yn y dyfodol.

Cameroun : Paul Biya confie l’enquête de l’assassinat Martinez Zogo au SED TELES RELAY
Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED TELES RELAY

 

Bydd sefydliadau hawliau dynol a rhyddid y wasg yn monitro'r ymchwiliad yn agos ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod cyfiawnder yn cael ei wneud i Martinez Zogo ac i bob newyddiadurwr sy'n peryglu eu bywydau i hysbysu'r cyhoedd.

Trosglwyddodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Llywyddiaeth y cyfarwyddiadau i'r Gweinidog Amddiffyn yn gofyn am gydweithio â'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Diogelwch Cenedlaethol. Yn yr ohebiaeth, dyddiedig Ionawr 27, 2023, mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol yn mynnu bod yn rhaid i gasgliadau’r ymchwiliad gael eu cyfleu i’r Llywyddiaeth.

Fodd bynnag, daw’r cais hwn am ymchwiliad fwy nag wythnos ar ôl darganfod corff Martinez Zogo. Mae yna oedi penodol felly rhwng darganfod y farwolaeth a'r cais i agor ymchwiliad. Yn ogystal, roedd llefarydd y llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi agor ymchwiliad parhaus, a allai awgrymu bodolaeth posib dau ymchwiliad nodedig.

Cameroun : Paul Biya confie l’enquête de l’assassinat Martinez Zogo au SED TELES RELAY
Camerŵn: Mae Paul Biya yn ymddiried yr ymchwiliad i lofruddiaeth Martinez Zogo i'r SED TELES RELAY

 

Mae’n bwysig taflu goleuni ar amgylchiadau marwolaeth Martinez Zogo, newyddiadurwr uchel ei barch yn ei wlad. Mae’r cais i agor ymchwiliad yn gam cyntaf tuag at ddod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol am y drosedd erchyll hon a dod â chyfiawnder i gof y newyddiadurwr ymadawedig. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig sicrhau bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal mewn modd tryloyw a diduedd er mwyn sicrhau hyder yn y casgliadau y daethpwyd iddynt.

Yn olaf, mae hefyd yn bwysig pwysleisio pwysigrwydd rhyddid y wasg i gymdeithas ddemocrataidd. Mae newyddiadurwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth wirio gwybodaeth a darparu darllediadau diduedd a chytbwys o ddigwyddiadau lleol a rhyngwladol. Rhaid gwarantu eu diogelwch a'u hamddiffyniad i alluogi gwasg rydd ac annibynnol a all gyflawni ei gwaith yn effeithiol.

Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.