Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau.

Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau.

 

Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau. Ymosodiadau yn Jerwsalem: Cymeradwyo mesurau newydd i gryfhau diogelwch yn Israel

Ar ôl dau ymosodiad ar wahân gan Balesteiniaid yn Jerwsalem yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, cymeradwyodd cabinet diogelwch Israel fesurau i'w gwneud hi'n haws i Israeliaid gario gynnau. Daeth yr ymosodiadau ar ôl cyrch gan fyddin Israel yn y Lan Orllewinol a laddodd naw o bobl.

Mesurau i gynyddu diogelwch Mae'r mesurau newydd hefyd yn cynnwys amddifadu aelodau o'r teulu o ymosodwr o'u hawliau preswyl a nawdd cymdeithasol. Dywedodd y cabinet diogelwch y byddai’r symudiadau yn dirymu hawliau nawdd cymdeithasol “teuluoedd terfysgol sy’n cefnogi terfysgaeth.” Mae disgwyl i'r cabinet llawn adolygu'r mesurau ddydd Sul.

Israël suggère des règles plus souples sur les armes à feu suite aux attaques. TELES RELAY
Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau. TELES RELAY

Ymateb 'cryf' a 'chyflym' Addawodd y Prif Weinidog Benjamin Netanyahu ymateb 'cryf' a 'chyflym' cyn cyfarfod y cabinet diogelwch. Dywedodd byddin Israel hefyd y byddai'n cynyddu ei niferoedd yn y Lan Orllewinol a feddiannwyd. “Pan fydd gan sifiliaid arfau, gallant amddiffyn eu hunain,” meddai’r Gweinidog Diogelwch Cenedlaethol asgell dde eithafol, Itamar Ben-Gvir.

Cynghreiriaid gwleidyddol dde pellaf Mae'r cynigion yn unol â chynigion gan gynghreiriaid gwleidyddol asgell dde eithafol Mr Netanyahu, a'i galluogodd i ddychwelyd i rym y mis diwethaf.

Ymosodiadau diweddar Daeth y cyhoeddiad ar ôl i heddlu Israel ddweud bod bachgen Palestina 13 oed y tu ôl i saethu yng nghymdogaeth Silwan yn Jerwsalem ddydd Sadwrn a anafodd tad a mab Israeliaid yn ddifrifol. Digwyddodd digwyddiad saethu arall mewn synagog yn Nwyrain Jerwsalem ddydd Gwener, lle cafodd saith o bobl eu lladd ac o leiaf tri arall eu hanafu.

Prif Weinidog ac ymateb milwrol Mae’r Prif Weinidog Netanyahu wedi galw am dawelu ac annog dinasyddion i ganiatáu i luoedd diogelwch gyflawni eu tasgau, tra bod y fyddin yn dweud y bydd milwyr ychwanegol yn cael eu defnyddio yn y Lan Orllewinol sydd wedi’i meddiannu. “Rwy’n galw ar Israeliaid i gyd eto - peidiwch â gwneud cyfiawnder â’ch hun,” meddai Netanyahu.

Israël suggère des règles plus souples sur les armes à feu suite aux attaques. TELES RELAY
Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau. TELES RELAY

 

Trais yn y Lan Orllewinol ac Israel

 • Mae 30 o Balesteiniaid, milwriaethwyr a sifiliaid, wedi cael eu lladd yn y Lan Orllewinol ers dechrau’r flwyddyn
 • Atal cytundebau cydweithredu diogelwch rhwng Palestina ac Israel gan Arlywydd Palestina, Mahmoud Abbas

Saethu mewn synagog

 • Cymerodd cyrch yn Jenin le ddydd Iau
 • Digwyddodd saethu synagog ddydd Gwener, sef Dydd Cofio'r Holocost
 • Condemniad o'r ymosodiad gan Arlywydd Wcrain Volodymyr Zelensky ac Ysgrifennydd Tramor Prydain James Cleverly
 • Cynnig cefnogaeth yr Arlywydd Joe Biden i Mr Netanyahu
 • Ymweliad â lleoliad y digwyddiad gan Mr Netanyahu a'r Gweinidog Diogelwch Cenedlaethol
 • Dicter cynyddol dros anallu Mr Ben-Gvir i ddod â diogelwch i strydoedd Israel

Adweithiau rhyngwladol

 • Mynegwyd pryder gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres
 • Galwad am ataliad gan lefarydd y Cenhedloedd Unedig, Stéphane Dujarric
 • Pryder yr Undeb Ewropeaidd ynghylch tensiynau cynyddol ac annog i beidio â defnyddio grym angheuol oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol i amddiffyn y vie

Gwrthdaro yn Jerusalem

 • Israel yn meddiannu Dwyrain Jerwsalem ers Rhyfel y Dwyrain Canol ym 1967
 • Mae Israel yn ystyried Dwyrain Jerwsalem fel ei phrifddinas, nad yw'n cael ei chydnabod gan y gymuned ryngwladol
 • Hawliad gan Balesteiniaid Dwyrain Jerwsalem fel sedd dyfodol eu gwladwriaeth annibynnol.
Israël suggère des règles plus souples sur les armes à feu suite aux attaques. TELES RELAY
Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau. TELES RELAY

 

Tensiynau yn Israel a Phalestina

Ers dechrau’r flwyddyn, mae 30 o Balesteiniaid – milwriaethwyr a sifiliaid – wedi’u lladd yn y Lan Orllewinol. Ataliodd Arlywydd Palestina, Mahmoud Abbas, ei gytundebau cydweithredu diogelwch ag Israel yn dilyn y digwyddiad yn Jenin ddydd Iau diwethaf.

Saethu mewn synagog

Digwyddodd saethu mewn synagog yn Jerwsalem ddydd Gwener, yn cyd-daro â Diwrnod Cofio'r Holocost, sy'n cofio'r 6 miliwn o Iddewon a dioddefwyr eraill a laddwyd gan y gyfundrefn Natsïaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Condemniodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, yr ymosodiad, gan ddweud mai Wcreineg oedd un o’r dioddefwyr. Mynegodd llawer o arweinwyr rhyngwladol eraill eu hundod ag Israel a'u penderfyniad i frwydro yn erbyn terfysgaeth.

Adweithiau rhyngwladol

Fe drydarodd Ysgrifennydd Tramor Prydain James Cleverly fod ymosodiad ar synagog ar Shabbat a choffau’r Holocost yn erchyll. Mae’r Arlywydd Joe Biden hefyd wedi siarad â Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu ac wedi cynnig pob cymorth priodol iddo. Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn pryderu am gynnydd trais yn Israel a thiriogaethau meddiannu Palestina.

Mynegodd yr Undeb Ewropeaidd bryder ynghylch y cynnydd mewn tensiynau ac anogodd Israel i ddefnyddio grym marwol fel dewis olaf yn unig. Roedd Pennaeth diplomyddiaeth Ewropeaidd, Josep Borrell, yn cofio mai dim ond pan fo gwir angen i amddiffyn bywyd y dylid defnyddio grym marwol.

Lleoliad yn Jerwsalem

Mae Israel wedi rheoli Dwyrain Jerwsalem ers rhyfel y Dwyrain Canol yn 1967 ac yn ystyried y ddinas gyfan yn brifddinas, er nad yw hyn yn cael ei gydnabod gan y gymuned ryngwladol. Mae'r Palestiniaid yn hawlio Dwyrain Jerwsalem fel prifddinas gwladwriaeth Palestina annibynnol yn y dyfodol.

Mae Israel wedi arestio 42 o bobl dan amheuaeth ar ôl saethu marwol mewn synagog yn Jerwsalem.