5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl.

5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl.

5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl.

Mastyrbio: Pwnc Tabŵ sy'n Cael ei Gamganfod yn Rhy Aml

Gellir ystyried mastyrbio yn bwnc tabŵ mewn rhai diwylliannau neu gylchoedd cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'n bwysig deall y gall yr arfer o fastyrbio fod â llawer o fanteision ar gyfer perthynas iach. Yn Ffrainc, yn 2021, dywedodd 80% o ddynion a 60% o fenywod eu bod yn ymarfer mastyrbio. Fodd bynnag, mewn cwpl, gellir gweld yr arfer hwn yn negyddol, fel diffyg awydd am y llall neu weithgaredd a neilltuwyd ar gyfer senglau.

5 raisons de pratiquer la masturbation en couple. TELES RELAY
5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl. TELES RELAY

Mastyrbio: Rhywioldeb Senglau?

Mae mastyrbio yn aml yn cael ei weld fel dewis i senglau nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiynau eraill i fodloni eu hanghenion rhywiol. Gall hyn arwain at wrthdaro a dioddefaint yn y cwpl, gan ei fod yn aml yn cael ei weld fel brad neu dwyll. Fodd bynnag, mae'n bwysig dadadeiladu'r camsyniad hwn oherwydd mae masturbation yn llawn llawer o fanteision.

5 raisons de pratiquer la masturbation en couple. TELES RELAY
5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl. TELES RELAY

Mastyrbio: Offeryn Pleser i Gyplau

Mewn gwirionedd, mae mastyrbio yn fuddiol iawn ar gyfer cyflawniad rhywiol. Mae'n caniatáu ichi adnabod eich corff a'ch person yn well, a all helpu i arwain eich partner yn yr arferion yr ydych yn eu hoffi ai peidio. Gellir ymarfer mastyrbio ar ei ben ei hun neu mewn parau, sy'n agor safbwyntiau newydd a gorwelion newydd.

5 raisons de pratiquer la masturbation en couple. TELES RELAY
5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl. TELES RELAY

A Ddylech Chi Siarad Amdano Gyda'ch Partner?

Cyfathrebu yw sail perthynas iach, ac mae hyn hefyd yn berthnasol i fastyrbio. Gall fod yn ddefnyddiol trafod hyn gyda'ch partner er mwyn osgoi camddealltwriaeth a tensiynau, ond mae'n dibynnu ar berthynas pob person a'r hyn y maent yn teimlo'n gyfforddus yn ei rannu.

5 raisons de pratiquer la masturbation en couple. TELES RELAY
5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl. TELES RELAY

Mastyrbio i Ferched: Tabŵ Arfer Rhy Aml

Yn anffodus, mae mastyrbio i fenywod yn aml yn cael ei ystyried yn ddifrïol, gan ei gwneud hi'n anodd i fenywod gyfaddef neu siarad am eu hymarfer. Fodd bynnag, ni ddylai hyn fod yn wir oherwydd gall mastyrbio fod yn ffynhonnell pleser a boddhad i fenywod lawn cymaint ag i ddynion.

Mae p'un ai i'w drafod gyda'ch partner yn dibynnu ar berthynas a phersonoliaeth pob person. Efallai y bydd rhai yn ystyried mastyrbio fel gweithred bersonol ac mae'n well ganddynt beidio â'i drafod gyda'u partner, tra bydd eraill yn ei chael hi'n bwysig rhannu'r profiad gyda'ch gilydd. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n bwysig bod yn onest a pharchu ffiniau ein gilydd. Gall siarad â'ch partner hefyd helpu i ddileu camddealltwriaeth a meithrin ymddiriedaeth yn y berthynas.

5 rheswm i ymarfer masturbation fel cwpl.

  1. Yn gwella hunan-wybodaeth : Gall mastyrbio helpu i ddeall yn well eich chwantau a'ch anghenion rhywiol eich hun. Gall hyn wella cyfathrebu â'i bartner, gan ei gwneud hi'n haws mynegi ei hoffterau a'i derfynau.
  2. Yn cynyddu hunanhyder: Trwy ymarfer mastyrbio, gall rhywun ddarganfod technegau newydd i roi pleser i chi'ch hun, a all hybu hunanhyder a hunan-barch.
  3. Yn lleddfu straen: Gall ysgogiad rhywiol helpu i leihau straen a phryder trwy ryddhau hormonau fel ocsitosin a dopamin. Gall hyn gyfrannu at fwy o les meddyliol ac emosiynol yn y cwpl.
  4. Gwell rhyw cwpl: Trwy ymarfer mastyrbio, gallwch ddarganfod ffyrdd newydd o roi pleser i chi'ch hun a'u rhannu gyda'ch partner. Gall gryfhau'r cysylltiad emosiynol a gwella rhywioldeb cwpl.
  5. Atal problemau rhywiol: Gall ymarfer mastyrbio rheolaidd helpu i gynnal iechyd rhywiol da ac atal rhai problemau megis camweithrediad erectile neu golli libido.

I gloi, mae mastyrbio yn arfer naturiol a all fod o fudd i gyplau. Gall wella hunan-wybodaeth, datblygu cymhlethdod a chyflawniad rhywiol. Mae'n bwysig dadadeiladu syniadau a dderbynnir am fastyrbio a pheidio â'i ystyried yn bwnc tabŵ. Mae p'un ai i siarad am fastyrbio gyda'ch partner ai peidio yn dibynnu ar berthynas a phersonoliaeth eich gilydd, ond mae'n bwysig bod yn onest a pharchu ffiniau eich gilydd.

10 camp i wella bywyd rhywiol.