10 camp i wella bywyd rhywiol.

10 camp i wella bywyd rhywiol.

 

Blaswch eich Bywyd Personol gyda'r Chwaraeon hyn

Mae'n gyffredin ceisio gwella bywyd personol rhywun. Ar gyfer hyn, gall chwaraeon fod yn gynghreiriad mawr. Mae gan rai chwaraeon yn wir fwy o fuddion dilynol nag eraill ar fywyd personol. Nododd astudiaeth a gynhaliwyd gan Myprotein, cwmni sy'n arbenigo mewn maeth chwaraeon, y 10 camp fwyaf buddiol ar gyfer bywyd rhywiol.

Bu ymchwilwyr yn cyfweld â 3000 o athletwyr Ewropeaidd i ddeall yn well effaith chwaraeon ar eu bywyd personol. Dangosodd y canlyniadau fod cyplau sy'n ymarfer gweithgaredd chwaraeon rheolaidd yn cael cyfathrach agos 12 gwaith y mis ar gyfartaledd, sydd 3 gwaith yn fwy na chyfartaledd y byd.

Y 10 camp fwyaf buddiol ar gyfer bywyd rhywiol:

  1. Dawns

Daw'r ddawns gyntaf yn y safle. Mae dros 50% o bobl sy'n dawnsio yn dweud ei fod yn gwneud iddyn nhw deimlo'n fwy hyderus. Mae'r gweithgaredd hwn felly yn fuddiol i fywyd agos, trwy ysgogi awydd a cnawdolrwydd.

10 sports pour améliorer la vie sexuelle. TELES RELAY
10 camp i wella bywyd rhywiol. TELES RELAY
  1. Ioga

Mae ioga yn caniatáu ichi gael 4,3 orgasm y mis ar gyfartaledd. Dyma'r gamp fwyaf effeithiol ar gyfer gwella hunanhyder a libido. Gall ymarfer yoga rheolaidd wella cydbwysedd, ymwybyddiaeth y corff a hyblygrwydd, ac felly darganfod pethau newydd yn y gwely.

10 sports pour améliorer la vie sexuelle. TELES RELAY
10 camp i wella bywyd rhywiol. TELES RELAY
  1. Tenis

Mae mwy na 60% o chwaraewyr tennis yn honni bod y gamp hon yn caniatáu iddynt gael orgasms yn amlach. Mae'n weithgaredd sy'n adeiladu cryfder, cydbwysedd a chardio, sy'n fuddiol ar gyfer bywyd personol bodlon. Yn ogystal, mae tenis yn naturiol yn cynyddu'r hormonau lles.

10 sports pour améliorer la vie sexuelle. TELES RELAY
10 camp i wella bywyd rhywiol. TELES RELAY
  1. Bodybuilding

Dywed 52% o bobl sy'n ymarfer hyfforddiant cryfder ei fod wedi gwella eu bywyd personol. Mae hyfforddiant cryfder yn hyrwyddo cynhyrchu testosteron, sy'n cynyddu libido ac awydd. Mae Bodybuilders yn cael 12 cyfarfyddiad rhywiol y mis ar gyfartaledd.

10 sports pour améliorer la vie sexuelle. TELES RELAY
10 camp i wella bywyd rhywiol. TELES RELAY
  1. Pêl-droed

Pêl-droed yw'r gamp fwyaf blaenllaw ar gyfer gwella perfformiad rhywiol. Yn ogystal â bod yn ymarfer cardio da, mae'r gweithgaredd hwn yn adeiladu cryfder a chydbwysedd. Mae 83% o bêl-droedwyr yn dweud bod pêl-droed wedi gwella eu bywyd personol.

    6.Swimming

mae nofio yn fuddiol ar gyfer rhywioldeb. Gwelodd hanner y nofwyr welliant yn eu profiad orgasmig gyda threfn nofio sy'n cryfhau cyhyrau, yn cynyddu stamina, yn lleihau straen ac yn clirio'r meddwl. Gall wneud gweithgaredd rhywiol yn fwy pleserus a ffocws.

    7. Bocsio a rhedeg

Mae bocsio a rhedeg hefyd yn fuddiol iawn ar gyfer bywyd personol. Mae bocsio yn adeiladu cyhyrau ac yn cynyddu cynhyrchiant testosteron, wrth ddatblygu dygnwch a chydbwysedd. O ran rhedeg, mae'n cryfhau'r cyhyrau, yn gwella cylchrediad y gwaed ac yn cynyddu cynhyrchiad endorffinau, a all eich helpu i reoli straen yn well a bod yn fwy hyderus yn y gwely.

    8.Y beic

Mae beicio yn ffordd wych o dynhau ac adeiladu cyhyrau. Gall hefyd wella cylchrediad y gwaed a hyblygrwydd, a all fod o fudd i fywyd personol. Hefyd, mae beicio yn weithgaredd cardio gwych a all eich helpu i reoli straen yn well a bod yn fwy hyderus.

    9. Pilates

Mae Pilates yn cryfhau'r cyhyrau ac yn gwella hyblygrwydd. Mae hefyd yn ffordd wych o adeiladu ymwybyddiaeth corff, a all eich helpu i archwilio gwahanol swyddi rhyw yn well.

   10.Sboncen

Mae sboncen yn gamp ddwys iawn sy'n cryfhau'r cyhyrau ac yn cynyddu cynhyrchiad endorffinau. Gall hefyd helpu i feithrin hunanhyder a bod yn fwy hyderus yn y gwely.

Casgliad

Mae yna lawer o chwaraeon a all helpu i wella bywyd personol. Gall pawb ddod o hyd i'r un sy'n gweddu orau i'w chwaeth a'u hanghenion. Trwy ymarfer yn rheolaidd, gall un ddatblygu hunanhyder, cryfhau'r cyhyrau, cynyddu cylchrediad y gwaed, gwella ymwybyddiaeth y corff a chael ei gyflawni'n fwy rhywiol. Peidiwch ag oedi cyn rhoi cynnig ar yr arbrawf a dod o hyd i'r un sydd fwyaf addas i chi!

Xnxx: Dyma 5 rheswm dros gyfog ar ôl rhyw.