Y rheswm am yr oedi wrth anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin o'r Almaen.

Y rheswm am yr oedi wrth anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin o'r Almaen.

 

     1. Dadl Wcráin dros eisiau tanciau brwydro

Mae'r Wcráin yn mynnu y gall tanciau brwydro wneud byd o wahaniaeth wrth helpu i wthio Rwsia yn ôl o diriogaeth yr Wcrain a rhoi'r fenter i Kyiv. Yr Almaen sy'n cynhyrchu'r mwyafrif helaeth o danciau trymion modern yn Ewrop, sef y Leopard 2s.Mae tua 2 ohonynt yn cael eu dosbarthu ymhlith cynghreiriaid Ewrop, ac mae'r Almaen yn dal pob trwydded allforio ar eu cyfer.

      2. Petrusder yr Almaen

Petrusodd yr Almaen anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin, a arweiniodd at bwysau aruthrol ymhlith cynghreiriaid y Gorllewin a oedd hyd yn hyn wedi bod yn awyddus i ddangos ymdeimlad penderfynol o undod yn wyneb ymosodedd Rwsiaidd. Mae diffyg penderfyniad y Canghellor Scholz hefyd wedi rhannu ei wlad, gan gynnwys ei glymblaid lywodraethol a hyd yn oed ei blaid ddemocrataidd gymdeithasol ei hun.

    3. Pwysau hanes

Mae pwysau'r hanes a deimlir gan arweinwyr yr Almaen heddiw o'r pwys mwyaf. Fel ymosodwr mewn dau ryfel byd, mae llawer o Almaenwyr yn ofni mai nhw yw prif gyflenwr tanciau ymladd yn yr Wcrain. Mae’r “Zeitenwende” neu’r “trobwynt” yn yr Almaen, a gyhoeddwyd gan y Canghellor Scholz yn fuan ar ôl i Rwsia oresgyn yr Wcrain, yn hynod arwyddocaol i’r Almaen ei hun ond hefyd i Ewrop gyfan.

    4. Trawsnewid yr Almaen

Mae Berlin wedi addo buddsoddi'n drwm yn ei fyddin flinedig a hen ffasiwn ac i chwarae rhan llawer mwy pendant yn amddiffyn Ewrop. Mae’r “trawsnewid” hwn wedi bod yn llawn anawsterau ac nid yw’n gyflawn o bell ffordd, ond mae’n sicr ar y gweill ac mae’n newid mawr i’r Almaen. Ers yr Ail Ryfel Byd, mae Berlin wedi bod yn amharod i gymryd rhan flaenllaw mewn materion amddiffyn, ond mae'n ymddangos bod hynny'n newid.

   5. Canlyniadau i Ewrop

Mae gan benderfyniad yr Almaen p'un ai i anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin ganlyniadau pwysig i Ewrop gyfan. Mae hyn yn dangos bod yr Almaen yn barod i chwarae rhan fwy gweithredol yn amddiffyn Ewrop ac i gefnogi ei chynghreiriaid. Fodd bynnag, mae hefyd yn codi cwestiynau am allu'r Almaen i wneud penderfyniadau diogelwch cenedlaethol cyflym a phendant.

Casgliad Yn gryno, gohiriodd yr Almaen anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin am resymau hanesyddol a gwleidyddol. Mae achos Wcráin dros fod eisiau tanciau brwydro yn glir, ond mae petruster yr Almaen wedi arwain at bwysau aruthrol ymhlith cynghreiriaid y Gorllewin. Mae pwysau'r hanes a deimlir gan arweinwyr yr Almaen heddiw o'r pwys mwyaf. Fodd bynnag, mae hefyd yn codi cwestiynau am allu'r Almaen i wneud penderfyniadau diogelwch cenedlaethol cyflym a phendant.

Le chancelier allemand Olaf ScholzFFYNHONNELL DELWEDD,REUTTER
Chwedl,

Mae Canghellor yr Almaen Olaf Scholz wedi bod dan bwysau i gyflenwi tanciau Leopard 2 i’r Wcráin

Mae problemau ychwanegol gydag anfon tanciau i'r Wcráin ar gyfer yr Almaen. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r gwahanol heriau y mae'n rhaid i'r Almaen eu goresgyn yn y sefyllfa hon.

Problem 1: Defnyddio tanciau yn erbyn milwyr Rwsiaidd Y broblem gyntaf yw bod yn rhaid i'r Almaen oresgyn y ofn bod ei danciau Llewpard 2 yn cael eu defnyddio yn erbyn milwyr Rwsiaidd. Yr Almaen sy'n gyfrifol am gyflafan miliynau o Rwsiaid yn ystod y ddau ryfel byd, mae hyn yn creu teimlad o euogrwydd ac amharodrwydd i anfon arfau y gellid eu defnyddio yn erbyn milwyr Rwsiaidd.

Problem 2: Cydymdeimlo â Rwsia Problem arall yw bod rhannau helaeth o gymdeithas yr Almaen yn draddodiadol yn teimlo'n agos at Rwsia, yn enwedig yn nwyrain y wlad gynt gomiwnyddol. Mae cyrff anllywodraethol sy'n monitro anwybodaeth Rwsiaidd yn Ewrop yn adrodd bod llawer o Almaenwyr yn anffaeledig. Fodd bynnag, mae mwyafrif yr Almaenwyr yn cydymdeimlo â Ukrainians cyffredin sy'n dal i fyny yn y gwrthdaro presennol.

Problem 3: Ofn Trais Cynyddol Pryder arall gan yr Almaen yw y gallai danfon tanciau trwm ac arfau ymosodol eraill i'r Wcráin wthio Vladimir Putin i eithafion hyd yn oed yn fwy gwyllt, gan gynnwys y defnydd o arfau niwclear. Credir mai un o’r rhesymau y mynnodd y Canghellor Scholz fod Washington hefyd yn anfon tanciau i’r Wcráin yw er mwyn i Ewrop allu synhwyro bod ynni niwclear yr Unol Daleithiau ar ei hochr.

Casgliad: I grynhoi, mae llawer o heriau i'r Almaen eu goresgyn wrth anfon tanciau i'r Wcráin. Ymhlith y materion mae ofn y bydd y tanciau'n cael eu defnyddio yn erbyn milwyr Rwsiaidd, cydymdeimlad cymdeithas yr Almaen â Rwsia, ac ofn trais cynyddol. Nid oedd y Canghellor Scholz am i'r Almaen sefyll allan a bod yn unig gyflenwr tanciau trwm yn yr Wcrain. Mynnodd fod Washington hefyd yn anfon tanciau i'r Wcráin er mwyn i Ewrop allu teimlo bod ynni niwclear America ar ei hochr.