Roedd Xavier Messé wedi bod yn ymwybodol o lofruddiaeth Martinez Zogo ers Ionawr 18.

Roedd Xavier Messé wedi bod yn ymwybodol o lofruddiaeth Martinez Zogo ers Ionawr 18.

 

Datgelodd Xavier Messé, newyddiadurwr ac athro yn Camerŵn, ei fod wedi cael gwybod am lofruddiaeth Martinez Zogo mor gynnar â dydd Mercher, Ionawr 18.

Wrth gael gwybod am y drasiedi datganodd Xavier Messé ei fod ymhlith y bobl gyntaf i gael gwybod am lofruddiaeth Martinez Zogo, ond nad oedd ganddo'r pŵer na'r hawl i'w gyhoeddi i'r personoliaethau. Fe’i gwnaed yn ymwybodol o’r drasiedi hon gan alwad ffôn yn gynnar iawn ddydd Mercher, Ionawr 18, pan gafodd Martinez Zogo ei herwgipio a’i ladd y noson flaenorol.

Xavier Messé était au courant de l’assassinat de Martinez Zogo depuis le 18 janvier. TELES RELAY
Roedd Xavier Messé wedi bod yn ymwybodol o lofruddiaeth Martinez Zogo ers Ionawr 18. TELES RELAY

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi’r farwolaeth

Hyd yn oed pe bai Xavier Messé yn cael gwybod am y drasiedi hon, ni chyhoeddwyd y cyhoeddiad am farwolaeth Martinez Zogo tan Ionawr 22. Esboniodd Xavier Messé ei fod wedi bod eisiau gadael i'r awdurdodau a pherthnasau'r ymadawedig gyhoeddi'r newyddion ofnadwy hyn eu hunain, ac y dylid gadael y gwaith hwn i'r bobl briodol, hynny yw, y rhai sy'n gyfrifol am ddiogelwch a Chyfiawnder. Awgrymodd hefyd fod yr awdurdodau yn ymwybodol o'r llofruddiaeth, ond eu bod yn chwilio am fformiwla i gyhoeddi'r newyddion trist.

Trais yn erbyn dynion y cyfryngau

Rhwng 2019 a 2022, cofnodwyd 34 achos o drais yn erbyn dynion cyfryngau yn Camerŵn, record yn Affrica yn ôl Xavier Messé. Yn anffodus, nid yw noddwyr y gweithredoedd hyn erioed wedi poeni, oherwydd eu bod yn elwa o amddiffyniad peiriant y Wladwriaeth, yn ôl yr Athro newyddiaduraeth.

Xavier Messé était au courant de l’assassinat de Martinez Zogo depuis le 18 janvier. TELES RELAY
Roedd Xavier Messé wedi bod yn ymwybodol o lofruddiaeth Martinez Zogo ers Ionawr 18. TELES RELAY

Diflannu a darganfod y corff

Roedd wedi bod ar goll ers Ionawr 17. Darganfuwyd corff difywyd Martinez Zogo, 51, rheolwr cyffredinol yr orsaf radio breifat Amplitude FM, ar fore Ionawr 22, ger ardal Soa, ar gyrion gogleddol Yaoundé. Cadarnhawyd y wybodaeth gan lefarydd y llywodraeth, René-Emmanuel Sadi, a nododd mewn datganiad i’r wasg dyddiedig yr un diwrnod ag y daethpwyd o hyd i’r corff mewn “cyflwr dadelfennu datblygedig”.

Cam-drin corfforol

Dywedodd Charly Tchouemou, prif olygydd Amplitude FM, ei fod yn cydnabod y dioddefwr. Mae'r awdurdodau'n nodi bod gwraig Martinez Zogo wedi cydnabod ei eiddo personol yn ffurfiol a bod y newyddiadurwr "wedi dioddef niwed corfforol difrifol". Cludwyd ei gorff yn ystod y dydd i ysbyty canolog Yaoundé ar gyfer awtopsi a, dydd Sul hwn, roedd tyrfa fawr wedi ymgasglu o flaen y sefydliad, yn ogystal â llawer o elfennau o'r heddlu. Cyhoeddodd y llywodraeth fod ymchwiliad wedi’i agor i ddod o hyd i “drwgweithredwyr yr erchyll, anhraethadwy ac annerbyniadwy '.

Euogfarn ac ymchwiliad

Mae'r gwrthbleidiau a sefydliadau sy'n amddiffyn y wasg yn gwadu "cyhuddiad". Wedi diflannu mewn amgylchiadau cythryblus, Zogo oedd prif westeiwr rhaglen ddyddiol, Embouteillage, a ddarlledwyd o ddydd Llun i ddydd Gwener ac yn boblogaidd iawn ym mhrifddinas Camerŵn. Roedd ymchwiliad wedi ei agor i daflu goleuni ar amgylchiadau ei ddiflaniad, yn ôl ffynhonnell heddlu.

Ar yr awyr, roedd y newyddiadurwr ymroddedig hwn yn mynd i'r afael ag achosion o lygredd yn rheolaidd, heb oedi cyn awgrymu personoliaethau pwysig wrth eu henwau. Roedd wedi cael ei gadw’n ataliol am ddau fis yn 2020 mewn achos lle cafodd ei gyhuddo o ddifenwi. Galwodd y Pwyllgor i Ddiogelu Newyddiadurwyr (CPJ) am ei ryddhau ac anogodd y llywodraeth i ddad-droseddoli’r drosedd.

Xavier Messé était au courant de l’assassinat de Martinez Zogo depuis le 18 janvier. TELES RELAY
Roedd Xavier Messé wedi bod yn ymwybodol o lofruddiaeth Martinez Zogo ers Ionawr 18. TELES RELAY

Mynegodd Undeb Cenedlaethol Newyddiadurwyr Camerŵn mewn datganiad ei “siomedigaeth”, gan wadu “llofruddiaeth erchyll” a galw ar weithwyr y cyfryngau i wisgo mewn du ar 25

Ionawr i nodi eu galar. Mae Sefydliad Rhyngwladol y Wasg, sefydliad rhyddid y wasg yn Fienna, wedi annog awdurdodau Camerŵn i “ymchwilio’n brydlon i lofruddiaeth erchyll y newyddiadurwr Martinez Zogo a sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol yn cael eu dwyn o flaen eu gwell”.

Roedd yr wrthblaid wleidyddol hefyd yn ddig, fel dirprwy wrthblaid y Ffrynt Democrataidd Cymdeithasol (SDF), Jean-Michel Nintcheu, a wadodd mewn datganiad i'r wasg "drosedd" na all "fynd yn ddi-gosb".

Dywedodd Gohebwyr Anllywodraethol Heb Ffiniau (RSF) ddydd Gwener fod Zogo wedi cael ei “herwgipio” ar Ionawr 17 a bod tystion wedi gweld unigolion yn ei orfodi i mewn i gar.

I grynhoi, mae’r newyddiadurwr Martinez Zogo wedi’i ganfod yn farw ar ôl bod ar goll ers Ionawr 17. Dywed awdurdodau ei fod wedi dioddef cam-drin corfforol. Mae'r llywodraeth wedi agor ymchwiliad i ddod o hyd i gyflawnwyr y drosedd hon. Mae'r wrthblaid a sefydliadau sy'n amddiffyn y wasg yn gwadu llofruddiaeth. Roedd Zogo yn adnabyddus am ei ymrwymiad ac ymchwiliad i achosion o lygredd, a chafodd ei gadw ar remand yn 2020 am ddifenwi. Mae sefydliadau'r wasg a'r wrthblaid wleidyddol yn galw am ymchwiliad cyflym a chyfiawnder i'r troseddwyr.

07 Syniadau i fod yn bartner gwell yn y gwely