07 Syniadau i fod yn bartner gwell yn y gwely

07 Syniadau i fod yn bartner gwell yn y gwely

07 Syniadau i fod yn bartner gwell yn y gwely. Mae'n bwysig cynnal cysylltiad agos iach a pharhaol mewn perthynas, a dod yn bartner gwell bob dydd. Er mwyn datblygu eich cariad, hyd yn oed yn absenoldeb gwrthdaro neu broblemau amlwg, mae'n hanfodol dod yn gariad gwell i'ch partner. Bydd hyn yn helpu i gynnal cysylltiad, agosatrwydd ac ymddiriedaeth o fewn y cwpl. Er mwyn eich helpu i ddisgleirio yn y gwely gyda'ch partner a gwneud argraff arnynt, dyma rai awgrymiadau gwerthfawr i'w mabwysiadu ar frys.

  1. Peidiwch â chymryd eich partner yn ganiataol

07 astuces pour être un(e) meilleur(e) partenaire au lit TELES RELAY
07 awgrym i fod yn bartner gwell yn y gwely TELES RELAY

Y cam cyntaf i ddod yn gariad gwell yw peidio â chymryd eich partner yn ganiataol. Mae'n bwysig sylweddoli y gall cariad erydu'n hawdd os nad ydych chi'n talu digon o sylw i'r berthynas. Rhowch wybod i'ch partner faint rydych chi'n ei garu neu'n ei werthfawrogi, mynegwch eich diolch a gwnewch iddyn nhw deimlo'n gariad bob dydd.

  2. Ystyriwch deimladau eich partner

Gall gwrthod fod yn hynod niweidiol mewn perthynas. Dyna pam ei bod yn hanfodol ystyried teimladau a theimladau eich partner yn llawn. Cydymdeimlad ag ef / hi, heb wasgu'ch hun. Gofynnwch gwestiynau iddo, gofynnwch iddo eich helpu chi i ddeall ... dim ond i ddyfodol eich perthynas y gall fod o fudd. Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas lwyddiannus.

  3.Cymerwch eich tymheredd yn rheolaidd

Cynghorion Gall gwybod sut i wella fel partner ddibynnu ar ddeinameg eich perthynas. Felly, er mwyn gwella'ch hun fel cariad, cymerwch dymheredd eich partner yn rheolaidd. Gofynnwch iddo/iddi sut mae'n teimlo, sut mae'n gweld eich perthynas, beth hoffai i chi ei wneud yn wahanol… Bydd hyn yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch chi wella fel cariad a chynnal cwlwm cryf gyda'ch partner.

  4. Byddwch yn greadigol

07 astuces pour être un(e) meilleur(e) partenaire au lit TELES RELAY
07 awgrym i fod yn bartner gwell yn y gwely TELES RELAY

Mae'n bwysig amrywio'r pleserau mewn perthynas agos. I ddod yn gariad gwell, byddwch yn greadigol ac yn chwilfrydig. Ceisio eto

swyddi, lleoedd newydd, teganau erotig newydd, ac ati. Bydd hyn yn helpu i gadw'r cyffro i fynd ac ailgynnau'r fflam yn eich perthynas. Peidiwch â bod ofn camu allan o'ch parth cysurus ac archwilio pethau newydd gyda'ch gilydd.

  5. mae angen i chi hefyd sefydlu ymdeimlad o ddiogelwch ac ymddiriedaeth gyda'ch partner

07 astuces pour être un(e) meilleur(e) partenaire au lit TELES RELAY
07 awgrym i fod yn bartner gwell yn y gwely TELES RELAY

I ddod yn gariad gwell, mae'n bwysig creu amgylchedd lle mae'ch partner yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus. Mae'n golygu bod yn sylwgar ac yn ymatebol i anghenion a dymuniadau eich partner, yn ogystal â'u lles corfforol ac emosiynol. Gall hefyd gynnwys cyfathrebu'n glir ac yn agored am eich anghenion a'ch dymuniadau eich hun. Drwy greu ymdeimlad o ddiogelwch ac ymddiriedaeth, gallwch sicrhau eich bod chi a’ch partner yn gyfforddus yn cymryd risgiau ac yn archwilio pethau newydd gyda’ch gilydd, a all wella agosatrwydd a boddhad yn eich perthynas.

  6. treulio amser yn cysylltu â'ch partner

07 astuces pour être un(e) meilleur(e) partenaire au lit TELES RELAY
07 awgrym i fod yn bartner gwell yn y gwely TELES RELAY

mae'n bwysig neilltuo amser i gysylltu â'ch partner, y tu allan i amseroedd agos. Mae'n golygu treulio amser gyda'ch gilydd, gwrando'n ofalus ar ei gilydd, rhannu gweithgareddau, diddordebau, emosiynau a breuddwydion, cyfathrebu'n effeithiol, chwerthin gyda'ch gilydd, ac ati. Trwy dreulio amser yn cysylltu â'ch partner yn y modd hwn, byddwch yn gallu deall yn well eu hanghenion, eu dymuniadau, eu terfynau, a byddwch yn gallu bodloni eu disgwyliadau a'u dymuniadau yn well.

Mae hefyd yn helpu i gryfhau bondiau emosiynol a chynyddu ymddiriedaeth a diogelwch yn eich perthynas. Yn fyr, mae cymryd yr amser i gysylltu â'ch partner yn caniatáu ichi ffynnu'n well yn eich bywyd fel cwpl.

  7. Rhowch sylw i'ch hylendid

Yn olaf, i ddod yn gariad gwell, mae'n bwysig gofalu am eich hylendid personol. Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond mae'n aml yn cael ei anwybyddu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn lân ac yn ffres cyn pob cyfarfyddiad rhywiol, a rhowch sylw i hylendid eich organau cenhedlu. Bydd hyn yn helpu i osgoi heintiau ac arogleuon drwg, a gwneud i'ch partner deimlo'n fwy cyfforddus ac ymlaciol yn ystod agosatrwydd.

 

Yn fyr, mae dod yn gariad gwell yn dod yn gyntaf ac yn bennaf trwy gyfathrebu, parch ac ymddiriedaeth. Trwy fod yn sylwgar i anghenion a theimladau eich partner, trwy gyfathrebu'n rheolaidd a thrwy fod yn greadigol, gallwch gynnal cysylltiad agos iach a pharhaol yn eich perthynas. Cofiwch ofalu am eich hylendid personol a pheidiwch byth â chymryd eich partner yn ganiataol.

5 arwydd a allai ddangos eich bod yn orsensitif