5 arwydd a allai ddangos eich bod yn orsensitif

5 arwydd a allai ddangos eich bod yn orsensitif

undefined

Beth yw gorsensitifrwydd?

Mae Ionawr 13 yn nodi Diwrnod Cenedlaethol Gorsensitifrwydd, cysyniad diweddar sy'n effeithio ar tua 30% o'r boblogaeth. Cyflwr seicolegol yw gorsensitifrwydd lle mae person yn mynegi mwy o sensitifrwydd nag eraill, gan or-ymateb neu or-ymateb i emosiynau a sefyllfaoedd bob dydd. Mae hwn yn duedd naturiol a all amrywio o berson i berson. Mae'n bwysig nodi nad afiechyd yw gorsensitifrwydd, ond gwahaniaeth mewn teimladau, emosiynau a greddf.

 

Arwyddion gorsensitifrwydd

Mae yna nifer o arwyddion a all ddangos eich bod yn orsensitif. Y cyntaf yw colli rheolaeth emosiynol yn gyflym. Mae pobl sensitif iawn yn aml yn gorymateb i'w hemosiynau eu hunain, megis dicter, tristwch neu lawenydd. Gallant hefyd deimlo bod eu hemosiynau wedi’u llethu, sy’n ei gwneud yn anodd eu rheoli. Gall hyn arwain at flinder emosiynol dwys iawn.

Yr ail arwydd yw empathi uchel. Mae pobl sensitif iawn yn aml yn empathetig iawn ag eraill, gan deimlo emosiynau pobl eraill yr un mor gryf â'u hemosiynau eu hunain. Gallant hefyd fod yn sylwgar iawn i feirniadaeth a bai, bob amser yn ceisio gwybod beth mae eraill yn ei feddwl ohonynt, weithiau er anfantais i'w lles eu hunain.

Y trydydd arwydd yw digymelldeb. Mae pobl sensitif iawn yn aml yn gweithredu heb feddwl mewn gwirionedd, waeth beth fo'r sefyllfa. Gallant fod yn ddiffuant iawn ac yn ddigymell, heb ffilteri. Gall hyn eu gwneud yn naïf a diniwed, yn enwedig pan fyddant yn teimlo'n gyfforddus yn eu hamgylchedd.

Y pedwerydd arwydd yw sensitifrwydd cynyddol i feirniadaeth a gwaradwydd. Mae pobl hynod sensitif yn sensitif iawn i sylwadau gan eraill, a gallant gymryd beirniadaeth a beio yn bersonol. Gallant hefyd fod yn sensitif iawn i feirniadaeth adeiladol, gan ei chymryd fel beirniadaeth bersonol yn hytrach na chyfle i ddysgu a gwella.

Y pumed arwydd yw blinder emosiynol. Gall pobl â sensitifrwydd uchel deimlo'n flinedig iawn ar ôl dod i gysylltiad â sefyllfaoedd llawn straen neu emosiynol ddwys. Gall hyn fod oherwydd eu gallu i synhwyro emosiynau pobl eraill, neu eu gallu eu hunain i or-ymateb i'w hemosiynau eu hunain.

 

Rheoli gorsensitifrwydd

Mae'n bwysig nodi nad diagnosis meddygol yw'r arwyddion hyn, dim ond dangosyddion ydyn nhw a all helpu i nodi a ydych chi'n orsensitif ai peidio. Mae'n bwysig gweld meddyg neu weithiwr iechyd meddwl proffesiynol os ydych yn meddwl eich bod yn orsensitif a'i fod yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

 

Nid yw gorsensitifrwydd yn wendid

Mae hefyd yn bwysig deall y gellir rheoli gorsensitifrwydd ac nid yw'n golygu eich bod yn "wan" neu'n "ddiffygiol". Mae yna dechnegau ar gyfer delio ag emosiynau, megis myfyrdod, anadlu dwfn, therapi, a thechnegau rheoli straen. Mae hefyd yn bwysig amgylchynu'ch hun â deall pobl a gofalu amdanoch chi'ch hun o ran cwsg, diet ac ymarfer corff.

 

Gweld gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol

I grynhoi, mae gorsensitifrwydd yn gyflwr seicolegol a all effeithio ar tua 30% o'r boblogaeth. Fe'i nodweddir gan sensitifrwydd uwch i emosiynau a sefyllfaoedd bob dydd. Mae hwn yn duedd naturiol a all amrywio o berson i berson. Nid yw'n cael ei ystyried yn glefyd, ond yn hytrach yn wahaniaeth mewn teimladau, emosiynau a greddf. Mae'n bwysig deall nad yw'r cyflwr hwn yn arwydd o wendid neu ddiffyg, ond yn hytrach yn wahaniaeth yn y ffordd y mae unigolion yn canfod ac yn ymateb i ysgogiadau. Mae'n bwysig gweld meddyg neu weithiwr iechyd meddwl proffesiynol os ydych yn meddwl eich bod yn orsensitif a'i fod yn effeithio ar eich bywyd bob dydd. Mae yna dechnegau ar gyfer delio ag emosiynau, megis myfyrdod, anadlu dwfn, therapi, a thechnegau rheoli straen. Mae hefyd yn bwysig amgylchynu'ch hun â deall pobl a gofalu amdanoch chi'ch hun o ran cwsg, diet ac ymarfer corff. Mae'n bwysig nodi bod gorsensitifrwydd yn gyflwr cymhleth y gellir ei reoli'n effeithiol gyda chymorth gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol.