Xnxx: Syniadau i'ch helpu i gael gwell cysylltiad yn y gwely gyda'ch partner.

Xnxx: Syniadau i'ch helpu i gael gwell cysylltiad yn y gwely gyda'ch partner.

 

Mae bod yn gariad gwell yn dod yn gyntaf ac yn bennaf trwy gyfathrebu, parch ac ymddiriedaeth. Er mwyn eich helpu i gael gwell cysylltiad yn y gwely gyda'ch partner, dyma rai awgrymiadau.

Nid yw cadw ac ailgynnau'r fflam yn y gwely bob amser yn beth hawdd i'w gyflawni mewn cwpl. Ond mewn perthynas, mae'n bwysig cynnal cyswllt agos iach a pharhaol, a gwneud popeth i ddod yn bartner bywyd gwell bob dydd. Dylai twf y cwpl hefyd fod yn amcan hirdymor. Y nod? Datblygu cariad, hyd yn oed pan nad oes unrhyw wrthdaro neu broblemau amlwg. Yn enwedig yn y gwely! Mae dod yn gariad gwell i'ch partner yn hanfodol i gynnal cysylltiad, agosatrwydd ac ymddiriedaeth o fewn y cwpl. Mae'r rhain yn welliannau cyson o ddydd i ddydd na ddylid eu hanwybyddu. Er mwyn eich helpu i ddisgleirio yn y gwely gyda'ch partner a gwneud argraff arnynt, dyma rai awgrymiadau gwerthfawr i'w mabwysiadu ar frys!

 

Peidiwch â chymryd eich partner yn ganiataol

Y cam cyntaf i ddod yn gariad gwell yw peidio â chymryd eich partner yn ganiataol. Na'r cariad sydd ganddo/ganddi tuag atoch chi. Mae'n bwysig sylweddoli y gall cariad erydu'n hawdd os nad ydych chi'n talu digon o sylw i'r berthynas.. A'r ffordd orau o frwydro yn erbyn y ffenomen hon yw rhoi gwybod i'ch partner faint rydych chi'n ei garu neu'n ei werthfawrogi. Y nod? Mynegwch eich diolchgarwch, eich teimladau a gwnewch iddo/iddi deimlo ei fod yn cael ei garu bob dydd.

Ystyriwch deimladau eich partner

Gall gwrthod fod yn hynod niweidiol mewn perthynas. Dyna pam ei bod yn hanfodol ystyried teimladau a theimladau eich partner yn llawn. Mae angen i chi allu cydymdeimlo ag ef / hi, heb wasgu'ch hun. Byddwch yn ofalus, nid oes rhaid i chi gytuno 100%, y nod yn syml yw gwrando a deall cymaint â phosibl yr hyn y mae ef / hi yn ei deimlo. Gofynnwch gwestiynau iddo, gofynnwch iddo eich helpu chi i ddeall ... dim ond i ddyfodol eich cwpl y gall fod o fudd. Dod yn gariad gwell hefyd trwy gyfathrebu!

Cymerwch eich tymheredd yn rheolaidd

Gall gwybod sut i wella fel partner ddibynnu ar ddeinameg eich perthynas. Felly, i wella'ch hun fel cariad, gallwch chi gymryd y tymheredd yn rheolaidd gyda'ch partner. Cofiwch, cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas! Ac mae gwybod y gallwch chi ddibynnu ar eich gilydd yn hanfodol ar gyfer ymlyniad ac ymddiriedaeth o fewn y cwpl. Rhaid i chi allu gwybod mewn amser real beth yw ei anghenion, a sut i'w bodloni. Mae'n ffordd effeithiol o fynd ar yr un dudalen a gwneud i'ch partner deimlo'n werthfawr.

Yn darparu diogelwch a hyder yn y gwely i fod yn gariad da

Er mwyn dod yn gariad gwell, mae ymddiriedaeth yn hanfodol! Felly, y peth pwysicaf i'w wneud yw sicrhau bod y gofod yn gyfforddus, yn anfeirniadol fel bod eich partner yn teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel. Felly, mae bod yn gariad da yn golygu dangos i'ch partner y gall ef / hi ymddiried ynoch chi yn y gwely. Ond hefyd eich cefnogaeth i ddod y person y mae ef / hi ei eisiau yn yr ystafell wely. Gelyn perthynas iach yn y gwely yw barn.

Treuliwch amser yn cysylltu â'ch partner

Mewn cwpl, mae'n hawdd iawn ildio i'r drefn arferol. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i'r berthynas gadw eiliadau bach am ddau yn unig. Y nod? Ailgysylltu'n llawn â'ch partner a sefydlu bond dwys, cadarn a pharhaol. Nid yw natur y gweithgaredd o bwys. Y syniad yn syml yw ei fwynhau gyda'ch gilydd a manteisio ar bob eiliad i sefydlu cysylltiad go iawn.. Beth am weithgaredd drwg hefyd, i gryfhau eich agosatrwydd ymhellach...

Byddwch yn onest gyda'ch anghenion i fod yn gariad gwell

I fod yn gariad gwell ac i'ch perthynas weithio orau, peidiwch â bod ofn "gwneud tonnau" neu weithiau gwrthdaro. Rhaid i chi fod yn barod i wrando ar eich anghenion a mynd ar ôl yr hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Heb fychanu'ch partner neu beidio â gwrando ar ei bartner. Mae'n bwysig dod o hyd i gydbwysedd yn y cwpl a bod y ddau bartner yn gwrando'n llwyr ar ei gilydd. P'un a yw'r anghenion yn emosiynol, yn berthynol, yn ariannol ... does dim ots! Nid ydynt i gael eu hesgeuluso.

Mae bod yn gariad gwell yn golygu cymryd menter yn y gwely

Er mwyn gwella'ch bywyd fel cwpl a'ch agosatrwydd yn y gwely, y peth gorau i'w wneud yw cymryd mentrau. Felly, os gwelwch nad yw rhywbeth yn gweithio, peidiwch ag oedi cyn cymryd yr awenau i newid y problemau a gafwyd. Os cymerwch gamau i wella'ch cysylltiad â'ch partner, gall fod yn fuddiol ac yn ystyrlon i'ch perthynas. Boed am noson ramantus neu ofalu am fywyd bob dydd gartref. Neu hyd yn oed yn yr ystafell wely. Y naill ffordd neu'r llall, y ffordd orau o ddod yn gariad gwell yw bod yn agored i'r ffaith bod lle i wella bob amser.

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr