Mae'r duedd newydd hon yn gwacáu straen a phryder yn hawdd

Mae'r duedd newydd hon yn gwacáu straen a phryder yn hawdd

 

Erioed wedi clywed am FOMO (Fear Of Missing Out), yr ofn hwn o golli rhywbeth? O hyn ymlaen lle yn y ROMO, i wacáu yn llawn y pryder o fywyd bob dydd.

Mae'r byd yn troelli'n gyflym iawn ac mae'r newyddion yn pentyrru o hyd yn y cyfryngau. Yn enwedig gyda dyfodiad rhwydweithiau cymdeithasol, sy'n lledaenu newyddion a thueddiadau ar gyflymder mellt. Gyda’r holl newidiadau hyn, gall cymdeithas yn gyflym roi’r argraff i ni o gael ein peledu ac weithiau mae’n anodd dilyn y trywydd… Felly ers rhai blynyddoedd, mae’r term FOMO (Fear Of Missing Out) wedi ymddangos yn ein geirfa. Mewn gwirionedd mae'n dynodi'r ofn o fwyta rhywbeth ac yn deillio o'r pryder hwn o golli allan ar wybodaeth, noson hynod hype neu hyd yn oed digwyddiad planedol. Yn anffodus, rydym i gyd yn cael ein heffeithio gan y pryder dyddiol hwn, yn ymwybodol neu beidio. Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn y Cylchgrawn Seiciatreg Ffrengig, Byddai FOMO yn gysylltiedig â phryder ac anhwylderau iselder, yn ogystal â chaethiwed i rwydweithiau cymdeithasol. Ddim yn syndod...

 

Ond yn ffodus, mae iechyd meddwl yn fwy nag erioed wrth wraidd pryderon. Felly, yn wyneb cynnydd y straen dyddiol hwn, mae tuedd newydd yn dod i'r amlwg ac yn dod i wrthwynebu FOMO: ROMO. Y tro hwn, mae'n golygu rhyddhad o golli rhywbeth (Rhyddhad o Goll Allan). Yn benodol, mae'n ei gwneud hi'n bosibl osgoi a gwacáu'r straen a'r pryder sy'n gysylltiedig â'r llif dyddiol o wybodaeth. Y nod? Peidiwch â rhoi sylw iddo a gofalwch yn well am eich iechyd meddwl. Fel prawf, yn ol astudiaeth FIFG ar gyfer Mes Bienfaits, mae tua 95% o bobl Ffrainc dan straen neu'n bryderus yn ddyddiol. Ffigur arwyddocaol a brawychus yn profi effaith niweidiol y llif cyson o wybodaeth, yn aml yn negyddol. Felly er mwyn osgoi'r pryder hwn gymaint â phosibl, mae llawer o bobl wedi "dewis yn wirfoddol i dorri eu hunain i ffwrdd o ffynonellau gwybodaeth", fel y datgelwyd gan astudiaeth a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Loegr ac America.

ROMO: effeithiol yn y frwydr yn erbyn anhwylderau pryder

Nid FOMO yw'r unig ymddygiad sy'n gysylltiedig ag anhwylderau pryder. Mae Doomscrolling hefyd yn ffenomen beryglus a dirdynnol a ymddangosodd tua 2018. Enillodd fomentwm yn 2020, ar ddechrau’r argyfwng iechyd pan oedd y wybodaeth i gyd yn peri pryder arbennig. Ar hyn o bryd y mae'r ROMO yn ymyrryd. Gall torri eich hun yn llwyr oddi ar gyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth a all achosi straen leihau pryder yn sylweddol. Am reswm da, gall y math hwn o wybodaeth greu ofn neu ddicter yn gyflym. Felly, mae mabwysiadu'r ROMO yn ffordd dda o amddiffyn eich hun yn feddyliol ac yn emosiynol. Mae rhai hyd yn oed yn defnyddio JOMO (Joy Of Missing Out), neu'r llawenydd o golli rhywbeth. Mae'r duedd hon hyd yn oed yn fwy pwerus a rhyddhaol na'r un flaenorol. Y nod: cymerwch amser i chi'ch hun yn anad dim!

Xnxx: Syniadau i'ch helpu i gael gwell cysylltiad yn y gwely gyda'ch partner.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr