Mae Ysbyty Dosbarth Logbaba yn cynyddu ei gapasiti derbyn

Mae Ysbyty Dosbarth Logbaba yn cynyddu ei gapasiti derbyn

Hôpital de district de Logbaba
estyniad i ysbyty ardal Logbaba

Derbyniodd Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Camerŵn, Dr Manaouda Malachie, adeiladau newydd yn Ysbyty Dosbarth Logbaba. Cynhaliwyd y seremoni ym mhresenoldeb llawer o bersonoliaethau.

Mewn gwirionedd nid oedd angen anfon yn ôl i 2023, sy'n ddefnyddiol i boblogaethau Camerŵn yn gyffredinol a phoblogaethau Douala yn benodol, yn enwedig yn ystod y tymor gwyliau diwedd blwyddyn hwn. Deallodd Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Camerŵn, Dr Manaouda Malachie, hyn yn gyflym. Dyma pam, gyda llywodraethwr rhanbarth Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a rheolwr cyffredinol Gaz du Cameroun, Eric Friend, wrth ei ochr, iddo dderbyn a chomisiynu adeiladau newydd Ysbyty Dosbarth Logbaba, a leolir yn y 3ydd arrondissement o'r cyfalaf economaidd (Douala).

52 miliwn o ffranc CFA o Gaz du Cameroun

Gwnaethom nodi presenoldeb yn y seremoni hon, a gynhaliwyd ddydd Gwener, Rhagfyr 30, 2022 yn esplanade yr ysbyty hwn, o awdurdodau gweinyddol, trefol, milwrol, gwleidyddol, traddodiadol a chrefyddol, rheolwyr cyffredinol cwmnïau, arweinwyr cymdeithas sifil, personél iechyd, poblogaethau, grwpiau dawns... 52 miliwn o ffranc CFA yw'r gefnogaeth a roddir i Ysbyty Dosbarth Logbaba (HDL), ar Hydref 21, 2021, gan Gaz du Cameroun. Mae'r cyllid hwn, a oedd yn dilyn cais am gymhorthdal ​​​​a anfonwyd at y cwmni uchod ac a ddefnyddiwyd i ymestyn y seilwaith iechyd dywededig.

Roedd gwaith ymestyn yr ysbyty hwn, a godwyd ar ardal o 1000 m², yn ei hanfod yn cynnwys adeiladu ystafell gynadledda fodiwlaidd gyda 250 o seddi (gellir ei defnyddio fel ystafell ddidoli mewn sefyllfaoedd brys, argyfyngau a thrychinebau), a cronfa argyfwng (llawfeddygol a meddygol), gwasanaethau ENT ac odontostomatoleg, sbectol, fferyllfa, swyddfeydd, neuaddau aros, desg arian, toiledau a blwch gwarchod. Bydd y seilwaith hwn, yr aeth ei waith yn rhy gyflym, fel y nodwyd gan Dr Ngnegue Plong Gaël, yn ddi-os yn cynyddu capasiti derbyn yr ysbyty (12 gwely ychwanegol) ac yn ymestyn yr ystod o ofal y bydd gan y poblogaethau fynediad ato gerllaw.

Cadwch yr un deinamig i ysgogi efelychiad

Wrth siarad, diolchodd y Gweinidog Manaouda Malachie yn gyntaf i grŵp Gaz du Cameroun am yr ystum diffuant hwn, yna llongyfarchodd Gyfarwyddwr Cyffredinol Ysbyty Dosbarth Logbaba a'i gydweithwyr, am y mentrau yr ymgymerwyd â nhw i gynnig gofal o ansawdd i'r boblogaeth a'u gwahodd i barhau yn hyn o beth. gwythiennau, yn enwedig gan fod y camau a gyflawnwyd ac a ragwelir yn cyfrannu at drawsnewid y system iechyd Camerŵn. Anogodd pennaeth Iechyd y Cyhoedd gyfarwyddwr Ysbyty Dosbarth Logbaba i gadw'r un momentwm i annog efelychu agwedd perfformiad ysbytai trwy'r broses o hunan-ariannu a chwilio am gyllid allanol.

Cyn cloi ei sylwadau, rhoddodd y Weinyddiaeth Iechyd, a ddiolchodd i Dr Ngnegue Plong Gaël, am y chwa o awyr iach y mae'n ei roi i'r sector iechyd ac am y cyfle y mae'n ei roi i ysbytai fynegi eu hunain, rhoddodd iechyd sicrwydd i'r olaf o'r cyfeiliant angenrheidiol a cymorth y mae ei adran weinidogol yn barod i’w roi i’w strwythur pan fo angen.

Ysbyty Logbaba, capasiti o 2 o gleifion y flwyddyn

Yn Fferyllfa Douala-Bassa gynt, daeth y ganolfan iechyd hon yn ysbyty dosbarth ym 1995, ac roedd ganddi 05 (pump) o gyfarwyddwyr. Mae Dr Ngnegue Plong Gaël, a ddaeth yn ei swydd ar 19 Medi, 2019, wedi sefydlu polisi rheolaethol cyfranogol, yn seiliedig ar waith, dynameg, cymhelliant staff, ymwybyddiaeth, cyfathrebu, ac ati. Mae nifer o wasanaethau wedi dod i'r amlwg. Gallwn sôn am: uwchsain, radioleg, gynaecoleg, gastroenteroleg, dwy theatr llawdriniaeth, banc gwaed a phlanhigyn ocsigen a gynigir yn gyfan gwbl gan y cwmni CHOCOCAM, yna adeilad ar gyfer y fam a'r plentyn. Mae'r polisi rheoli hwn wedi'i gwneud hi'n bosibl cael presenoldeb cleifion, sydd wedi cynyddu o 9 i 000 o gleifion y flwyddyn.

I'r Gweinidog Manaouda Malachie, sydd newydd gael ei goroni gan benaethiaid traddodiadol Douala 3ydd, "mae adeiladu adeiladau newydd yn rhan o wella'r cyflenwad o ofal iechyd lleol a gwasanaethau ac ansawdd i'r poblogaethau a ddymunir gan y Pennaeth Gwladol" .

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.afrik.com/cameroun-l-hopital-de-district-de-logbaba-augmente-sa-capacite-d-accueil


.