Isafswm cyflog, stamp coch, lwfans tanwydd, condomau… Beth sy’n newid ar Ionawr 1, 2023

Isafswm cyflog, stamp coch, lwfans tanwydd, condomau… Beth sy’n newid ar Ionawr 1, 2023

Daw llawer o newidiadau i rym ar Ionawr 1. Cynnydd yn y Smic, yr ad-daliad cyffredinol ar danwydd wedi'i ddisodli gan lwfans ar gyfer y cartrefi mwyaf cymedrol, condomau am ddim i'r rhai dan 26 oed… Trosolwg o'r hyn fydd yn newid ar 1 Ionawr.

Logo Glas Ffrainc

Bywyd bob dydd a phŵer prynu

Mae gostyngiadau tanwydd y llywodraeth a TotalEnergies, o 10 cents yr un, yn cael eu diddymu a'u disodli gan bonws o 100 ewro wedi'i neilltuo ar gyfer y 10 miliwn o weithwyr mwyaf cymedrol. Er mwyn elwa ohono, rhaid i'ch incwm treth cyfeirio (RFR) ar gyfer 2021 fod yn llai na 14.700 ewro dros y flwyddyn. Bydd man penodol yn cael ei bostio ar y safle impots.gouv.fr
  o Ionawr 16, 2023.

Bydd prisiau tanwydd yn codi 20 cents yn awtomatig yng ngorsafoedd TotalEnergies, a 10 cents mewn gorsafoedd eraill.

 • 100 ewro ar gyfer defnyddwyr newydd sy'n cronni ceir

Ar gyfer unrhyw gofrestriad newydd ar blatfform, bydd modurwyr yn gallu elwa o a bonws o 100 ewro
. Ar gyfer teithiau dyddiol (llai na 80 cilometr), telir 25 ewro o'r daith gyntaf a 75 ewro ychwanegol os gwneir naw taith yn ystod y tri mis canlynol. Bydd bonws arall o 100 ewro, cronnol, yn cael ei dalu i gofrestreion newydd sy'n gwneud tair taith dros bellter hir.

Bydd y symiau hyn yn cael eu talu'n uniongyrchol gan y llwyfannau cronni car, a fydd yn gosod y manylion. Gellir talu'r bonws hefyd ar ffurf talebau.

Swm y bonws ecolegol ar gyfer prynu car trydan yn cael ei ddwyn i ewro 7.000 ar gyfer hanner yr aelwydydd, y mwyaf cymedrol.

 • Estynnodd y darian tariff ar gyfer nwy a thrydan

Mae'r mesur hwn a fwriedir i amddiffyn pŵer prynu'r aelwydydd mwyaf cymedrol yn cael ei gynnal, mewn fersiwn sy'n llai amddiffynnol nag yn 2022.
En 2023, bydd y cynnydd mewn tariffau rheoleiddio yn cael ei gyfyngu i 15% (o gymharu â 4% yn 2022). Daw'r mesur i rym ar Ionawr 1 ar gyfer nwy a Chwefror 1 ar gyfer trydan.

O ran nwy, mae'r darian tariff hon yn berthnasol i danysgrifwyr preswyl (sy'n defnyddio llai na 30 MWh y flwyddyn) yn ogystal ag i gondominiwm â chontract cyflenwi nwy naturiol unigol.

Mae tua 1,5 miliwn o'r cwmnïau lleiaf, gyda llai na 10 o weithwyr, 2 filiwn mewn trosiant a mesurydd pŵer isel (llai na 36 kVA) hefyd yn parhau i elwa ar y darian tariff. Dylid archwilio ffeiliau cwmnïau sy'n cael anhawster mawr " achos wrth achos " .

 • Talu darlleniad mesurydd ar gyfer cwsmeriaid nad oes ganddynt fesuryddion Linky

Aelwydydd heb ddim Cownter Linky a bydd yn rhaid yn awr i'r rhai nad ydynt wedi anfon hunan-adroddiad i Enedis yn ystod y 12 mis diwethaf talwr atodiad ar gyfer darlleniad y mesurydd
. Cwsmeriaid yr effeithir arnynt sCodir ffi datganiad o 8,48 ewro arnynt bob dau fis, gan ddechrau Ionawr 1. Mae'r ffioedd hyn "yn cael ei stopio wrth gwrs os bydd mesurydd Linky yn cael ei osod", medd Enedis.

 • Diwedd cymorth gwladwriaethol ar gyfer gosod boeleri nwy

Mae cymorth ar gyfer gosod boeleri nwy wedi dod i ben. Fel y cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2022
, y ddyfais “MaPrimeRénov”
bellach wedi'i neilltuo i systemau gwresogi sy'n annibynnol ar danwydd ffosil fel pympiau gwres neu foeleri biomas.

 • Mae'r stamp post coch wedi'i ddileu

Yr enwog stamp coch
 o'r "llythyr blaenoriaethol" a addawodd cludiad mewn un diwrnod, ac oedd wedi bodoli er 1849, wedi diflannu. Fe'i disodlir gan fformiwla hybrid newydd, o'r enw E-lythyr coch am 1,49 ewro yn erbyn 1,43 ewro ymlaen llaw: bydd yn rhaid i chi anfon dogfen, hyd at dair tudalen, cyn 20:00 p.m. ar safle laposte.fr neu o swyddfa bost, ar beiriant neu gyda chymorth cynghorydd. Bydd y ddogfen yn cael ei hargraffu ger y derbynnydd, ei rhoi mewn amlen a'i dosbarthu'r diwrnod wedyn.

 • Ymladd yn erbyn galwadau diwahoddiad

Nid oes gan wasanaethau masnachol bellach bellach ddim yn cael defnyddio rhifau sy’n dechrau gyda 06 neu 07 i anfon hysbysebion; maent yn cael eu cadw ar gyfer "cyfathrebu rhyngbersonol", felly rhwng pobl. Defnyddiau "ddim yn rhyngbersonol" rhifau ffôn symudol, fel cyfathrebiadau rhwng tanysgrifiwr ffôn symudol ac a “llwyfan technegol”, rhaid newid i gategorïau rhif eraill.

 • Tocyn Navigo am 84,10 ewro

Mae pris tocyn Navigo, sy'n angenrheidiol i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Île-de-France, yn cynyddu 11,8%,
mae'n mynd o 75,20 i 84,10 ewro. Bydd y tocyn sengl nawr yn costio 2,10 ewro yn lle 1,90 ewro.

Mae'r cymorth gwladwriaethol hwn yn awr hygyrch i sawl aelod o'r un cartref treth.

Cynyddir y cyfnod tynnu'n ôl ar gyfer yswiriant affinedd (yr yswiriannau dewisol hyn sy'n cwmpasu dirywiad neu fethiant cynhyrchion gwahanol) i 30 diwrnod ar ôl tanysgrifio, unwaith y bydd y cyfnod rhydd posibl wedi mynd heibio (o gymharu â 14 diwrnod ynghynt).

Yn ogystal, o 1 Ionawr, gall deiliaid polisi mewn anghydfod â'u hyswiriwr gyfeirio'r mater at y cyfryngwr yswiriant
, ar ôl dau fis o'r gŵyn gyntaf.

Travail

Swm yr isafswm cyflog yn cael ei gynyddu i 1.353 ewro net y mis.
Cynnydd mecanyddol o 1,8% (24 ewro net) oherwydd chwyddiant. Gros, am wythnos amser llawn 35 awr, mae'r Smic misol yn codi i 1.709 ewro a'r Smic bob awr i 11,27 ewro.

Yn y gwasanaeth cyhoeddus, bydd cyflogau’r 410.000 o asiantau ar y cyflogau isaf hefyd yn cynyddu 1,8% ar Ionawr 1, 2023.

 • Ailbrisio'r "Contract Ymgysylltu Ieuenctid"

Mae'r darpariaethau sy'n ymwneud â'r ailbrisio'r lwfans talu o dan y contract cyflogaeth ieuenctid
dod i rym. Nid yw’r system hon, sydd wedi’i hanelu at bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed (neu 29 pan fydd ganddynt gydnabyddiaeth o statws gweithiwr anabl), nad ydynt yn fyfyrwyr, yn dilyn cwrs hyfforddi ac yn peri anawsterau o ran mynediad at gyflogaeth gynaliadwy. wedi disodli'r warant ieuenctid ers Mawrth 1, 2022.

 • Prentisiaeth: y bonws llogi unedig

Y premiwm ar gyfer llogi prentisiaid fydd 6.000 ewro yn 2023 ar gyfer plentyn dan oed ag ar gyfer oedolyn dan 30 oed. Tan hynny, roedd y cymorth hwn yn 5.000 ewro i blentyn dan oed, 8.000 i oedolyn. Telir y swm i bob cwmni am gontractau a gwblhawyd gyda chwmni arall yn y flwyddyn gyntaf o gyflawni.

Dod i rym y 1.607 o oriau gwaith blynyddol yn y rhanbarthau a'r adrannau.

SANTE

 • Condomau am ddim i bobl ifanc 18-25 oed

Bydd condomau am ddim i blant dan oed
a phobl ifanc 18-25 oed mewn fferyllfeydd, cyhoeddodd Emmanuel Macron ddechrau Rhagfyr.

 • Sgrinio genedigaeth

Sgrinio genedigaeth, sy'n anelu at sgrinio pob baban newydd-anedig ar gyfer afiechydon prin ond difrifol, yn cael ei ymestyn i saith patholeg newydd, gan ddod â chyfanswm y cyfrif i dri ar ddeg.

Y clefydau newydd dan sylw yw homocystinuria, leucinosis, tyrosinemia math 1, asidwria glutarig math 1, asidwria isovaleric, diffyg dehydrogenase hydroxyacyl cadwyn hir COA a diffyg cymeriant carnitin.

 • Heddlu Diogelwch Bwyd

Mae gweithredu'r polisi hwn yn rhannol yn dibynnu ar y Weinyddiaeth Amaeth, gyda throsglwyddo swyddogion o'r Adran Rheoli Twyll (DGCCRF) a oedd yn gysylltiedig â'r Weinyddiaeth Economi a Chyllid.

 • Labelu newydd ar gyfer cynhyrchion bwyd

Mynediad i rym o labelu yn crybwyll nifer y triniaethau ffytoiechydol a wneir ar ffrwythau a llysiau ffres, y dull o fagu'r cig neu, ar gyfer bwydydd o anifeiliaid sy'n cael eu bwydo ag organebau a addaswyd yn enetig, y nodiant "wedi'u bwydo â GMOs".

Amddiffyniad cymdeithasol

 • Talu cynhaliaeth plant yn awtomatig

Ers Mawrth 1, dim ond yn achos ysgariadau a gofnodwyd yn y llys y mae taliad awtomatig o alimoni yn berthnasol.
. O 2023, bydd y mesur yn berthnasol i pob math o benderfyniadau llys ynghylch cynnal plant ac ysgariadau trwy gydsyniad. Yr Asiantaeth Casglu a Chyfryngu Alimoni (Aripa) sy'n gyfrifol am ei gymhwyso.

 • Y “budd iawndal anabledd” estynedig

Pobl ag a anabledd deallusol, gwybyddol, seicolegol ou anhwylder niwroddatblygiadol yn gallu elwa o'r Budd-dal iawndal anabledd (PCH)
. Mae hyn yn ariannu gofalwr er mwyn cael cymorth i gyflawni rhai gweithredoedd o fywyd bob dydd.

Pan gaiff ei dalu i ofalwr teuluol, mae’r budd-dal hwn yn perthyn i’r gofalwr hwn y mae’n ei ddigolledu neu’n ei dalu ac felly mae’n rhaid ei ystyried yn incwm y cartref.

Logement

 • Dyblu cyfradd y PELs newydd

Am y tro cyntaf ers 22 mlynedd, bydd y gyfradd enillion ar gynlluniau cynilo tai (PEL) a lofnodwyd o 1 Ionawr yn cynyddu, i gyrraedd 2%, o gymharu ag 1% heddiw.

 • Ymladd yn erbyn rhidyllau ynni

Yr archddyfarniad sy'n cyflwyno a maen prawf perfformiad ynni yn y diffiniad o a Tai gweddus yn dod i rym; bellach wedi’u heithrio o dai rhent, gyda diagnosis ynni y tu hwnt i’r sgôr G (defnydd o fwy na 450 kWh o ynni terfynol fesul m² a’r flwyddyn). Mae’r gwaharddiad hwn yn berthnasol i lety a rentir o 1 Ionawr 2023.

Ym mis Ionawr 2025, ni all yr holl dai gyda'r label G (mwy na 421 kWh/m / blwyddyn), F ym mis Ionawr 2028 ac yn olaf E ym mis Ionawr 2034, gael eu rhentu mwyach.

 • Creu’r Llyfryn Gwybodaeth Tai (CIL)

Mae'r llyfryn hwn yn orfodol o 1 Ionawr pan fydd y perchennog (deiliad neu brydleswr) yn cyflawni “gwaith yn cael effaith sylweddol ar berfformiad ynni” o'i lety (Mae HLM a chwmnïau lled-gyhoeddus wedi'u heithrio). Rhaid iddo gynnwys yr holl ddogfennau ac anfonebau sy'n ymwneud â defnydd ynni eiddo ond hefyd yr holl waith mawr arall (adnewyddu).

 • Cynnydd mewn trethi eiddo

“Mae 15% o feiri wedi dewis cynyddu eu cyfradd dreth” yn 2023 trwy dreth eiddo, yn ôl Cymdeithas Meiri Ffrainc (AMF). Ffordd o wneud iawn am chwyddiant a diflaniad y dreth tai.

Mae ail gartrefi a chartrefi gwag yn parhau i fod yn destun treth tai, a dylai eu cyfradd neidio hefyd yn dibynnu ar y ddinas.

 • Mae dyfais Pinel yn esblygu

Mae’r system eithrio treth hon sy’n eich galluogi i elwa, o dan amodau, o ostyngiad treth ar bris prynu cartref newydd (neu oddi ar y cynllun) ar gyfer rhent, yn newid. O Ionawr 1, y gostyngiad treth o 12%, 18% a 21% mewn achos o rentu am 6, 9 a 12 mlynedd yw gostwng ar 10,5% (9% yn 2024), 15% (12% yn 2024) a 17,5% (14% yn 2024) cyn diflannu ar ddiwedd 2024.

 • Rheoli a chosbi rheoli rhent ym Mharis

Bellach mae gan Ddinas Paris y posibilrwydd o gwirio rheolaeth rhent.
 Hyd yn hyn, roedd y cymhwysedd hwn yn disgyn i'r swyddogion yn unig ac felly i'r Wladwriaeth.

cwmnïau

 • “Damper” a “desg drydan”

Mynediad i rym o y “damper trydan”, Cymorth gwladwriaethol
ymroddedig i BBaChau (llai na 250 o weithwyr), VSEs, cymunedau, cymdeithasau, prifysgolion ac ysbytai sy'n defnyddio llawer o ynni
, hy talu am eu trydan rhwng 180 a 500 ewro fesul awr megawat (ac eithrio trethi). Rhaid i'r ddyfais ganiatáu cefnogaeth rhannol ac awtomatig i filiau ynni, 20% ar gyfartaledd yn ôl Gweinidog yr Economi Bruno Le Maire.

Bydd rhai VSEs a BBaChau yn gallu cyfuno'r mecanwaith hwn gyda'r "desg drydan", Cyhoeddodd y llywodraeth ym mis Rhagfyr mewn ymateb i bryder rhai crefftwyr, megis pobyddion a chigyddion, a oedd yn teimlo nad oeddent yn cael eu cefnogi'n ddigonol. Yn gyfan gwbl, fe allai’r gostyngiad yn y bil gyrraedd hyd at 35%, yn ôl y gweinidog. Ar ôl gostyngiad a dderbyniwyd o dan y sioc-amsugnwr, bydd y rhai y mae eu gwariant ynni yn cynrychioli 3% o drosiant 2021 ac y mae eu bil trydan wedi cynyddu mwy na 50% o gymharu â 2021 yn gymwys i ddechrau. o 2022 ar gyfer y VSEs a’r BBaChau hyn a dim ond ar gyfer cwmnïau canolig eu maint a chwmnïau mawr y maent yn parhau.

 • Gwefan sy'n ymroddedig i ffurfioldebau gweinyddol

Gweithredu'r safle yn effeithiol ffurfiolion.mentrau.gouv.fr
, mewn prawf ers Ionawr 2022, sydd yn canoli pob ffurfioldeb gweinyddol i gofrestru, addasu neu roi'r gorau i'w weithgarwch.

O hyn ymlaen, ni all cwmnïau anfon anfonebau papur yn uniongyrchol mwyach, rhaid iddynt cyhoeddi anfonebau digidol a'u hanfon i lwyfan cyhoeddus neu breifat, a fydd yn gyfrifol am anfon yr anfoneb at y cwsmer ond hefyd am anfon data penodol i'r Wladwriaeth.

Amaethyddiaeth

 • Diwygio'r polisi amaethyddol cyffredin

Rhaid i bolisi amaethyddol cyffredin newydd yr Undeb Ewropeaidd fod yn berthnasol tan 2027. Mae wedi bod hir negodi cyn ei fabwysiadu, ond mae'n parhau i gael ei feirniadu yn arbennig ar ei agwedd amgylcheddol.

Mewn achos o sychder, rhew sydyn: system newydd oyswiriant cnydau yn erbyn risgiau hinsawdd
 yn dod i rym ar gyfer amddiffyn ffermwyr yr effeithir arnynt yn well. Mae'r system hon hefyd yn cynnwys yswirwyr.

 • Ardystiad amgylcheddol

Crëwyd ardystiad amgylcheddol ffermydd yn 2012 yn dilyn y Grenelle de l'environnement. Nawr y label “Gwerth Amgylcheddol Uchel” (HVE) yn cael ei ddyfarnu yn unol â meini prawf llym o ran diogelu bioamrywiaeth, cyfyngu ar y defnydd o gynhyrchion ffytoiechydol, a rheolaeth resymol o ffrwythloni.

Wedi'i gyhoeddi yng ngwanwyn 2021, cynyddir y pellter rheoleiddiol rhwng gosodiadau a thrydydd partïon o 50 i 200 m ar gyfer lleihau niwsans a risgiau. Mae methanyddion, sy'n trawsnewid gwastraff anifeiliaid yn nwy neu drydan, yn apelio mwy a mwy o ffermwyr
ond y maent hefyd yn aml yn cynhyrfu pryderon ymhlith trigolion
.

Wedi'i alw am flynyddoedd lawer gan amddiffynwyr anifeiliaid, mae'r gwaharddiad ar falu a nwyo cywion gwryw ar enedigaeth yn dod i rym o 1 Ionawr yn y sector ieir dodwy. Fodd bynnag, cyflwynwyd rhanddirymiad o ystyried yr anhawster o gael rhyw ieir gwyn, sy’n cynrychioli tua 15% o’r cynhyrchiant cenedlaethol ac, ar ben hynny, mae’r gwaharddiad hwn yn ymwneud â’r sector cynhyrchu wyau yn unig (sy'n gwneud i gymdeithasau fel L214 ymateb
).

Yr Amgylchedd

 • Gwaherddir prydau a phecynnu tafladwy mewn bwyd cyflym

O 1 Ionawr, mae llestri bwrdd untro (cwpanau, caeadau, platiau, cynwysyddion neu gyllyll a ffyrc) - hyd yn oed cardbord - yn gwahardd mewn sefydliadau bwyd cyflym mwy nag 20 sedd, ar gyfer prydau a weinir ar y safle.

 • Arbrofi gyda benthyciad dim llog ar gyfer ceir sy'n llygru llai

Bydd aelwydydd sy’n byw neu’n gweithio mewn parthau allyriadau isel penodol lle mae llygredd aer yn fwy na’r trothwyon awdurdodedig yn gallu elwa o benthyciad di-log i brynu cerbyd allyriadau isel.

Mae'r arbrawf dwy flynedd hwn yn ymwneud â chrynoadau sy'n profi gor-redeg parhaus o drothwyon llygredd ac y mae sefydlu EPZ yn orfodol ar eu cyfer erbyn Ionawr 1, 2023, meddai'r Weinyddiaeth Pontio Ecolegol wrth AFP. Mae ZFEs eisoes yn ymwneud ag 11 o ddinasoedd Ffrainc, a'r cyntaf ohonynt oedd Lyon, Grenoble a Pharis. Eu nod yw gwahardd yn raddol y cerbydau sy'n llygru fwyaf.

Dod i rym y gwaharddiad ar ystyried cynnyrch fel "carbon niwtral" mewn hysbysebu heb egluro ei ôl troed carbon a mesurau iawndal posibl: mae hysbysebwyr bellach wedi'u gwahardd rhag honni mewn hysbyseb bod cynnyrch neu wasanaeth yn "garbon niwtral" heb gyflwyno mantolen o allyriadau nwyon tŷ gwydr dros gylch bywyd cyfan y cynnyrch neu'r gwasanaeth, y llwybr lleihau allyriadau arfaethedig, yn ogystal â'r dulliau o wrthbwyso allyriadau gweddilliol.

 • Arddangosiad o darddiad tecstilau

Mynediad i rym o rhwymedigaeth olrhain tarddiad cynhyrchion tecstilau gwerthu yn Ffrainc. Mewn cymhwysiad o'r Cyfraith Agec (gwrth-wastraff ar gyfer economi gylchol)
, mae'n ofynnol bellach i farchnatwyr (dosbarthwyr, mewnforwyr, cynhyrchwyr, ac ati) gynnwys y wlad lle cynhaliwyd y prif weithrediadau gwehyddu, lliwio-argraffu a gweithgynhyrchu.

Heddlu / Cyfiawnder

 • Cyffredinoli'r Llysoedd Troseddol

Bydd troseddau y gellir eu cosbi o hyd at ugain mlynedd o garchar, trais rhywiol yn bennaf, yn awr yn cael eu barnu yn y lle cyntaf gan llysoedd troseddol, awdurdodaethau heb reithwyr poblogaidd, ac nid gan frawdlysoedd mwyach. Mae'r awdurdodaethau eithriadol hyn, a brofwyd mewn 15 adran ers 2019, wedi'u cyffredinoli i Ffrainc gyfan.

 • Dileu'r nodyn atgoffa o'r gyfraith

Mae'r "rhybudd cosb prawf" yn disodli'r nodyn atgoffa i'r gyfraith.

 • Diwedd y gostyngiadau dedfryd awtomatig

Roedd y mecanwaith hwn yn cynnig gostyngiadau dedfryd yn awtomatig i garcharorion (ar wahân i derfysgaeth), ac eithrio ymddygiad gwael. Yn awr y mae yn a barnwr gorfodi dedfryd a all ganiatáu gostyngiadau dim ond i garcharorion sydd wedi rhoi tystiolaeth ddigonol o ymddygiad da » neu yn dangos « ymdrechion ailintegreiddio difrifol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.francebleu.fr/infos/societe/smic-timbre-rouge-indemnite-carburant-preservatifs-ce-qui-change-ce-1er-janvier-2023-4240521


.