Y Frenhines Camilla: Y tu mewn i gartref gwerth £850 mae Charles yn 'casáu' - mae e 'mor ddewisol'

Y Frenhines Camilla: Y tu mewn i gartref gwerth £850 mae Charles yn 'casáu' - mae e 'mor ddewisol'

Le Teulu Brenhinol Mae ganddi bortffolio trawiadol o gartrefi ledled y wlad ac mae llawer o'r rhain wedi'u prynu ag arian personol ac felly nid ydynt yn rhan o Ystad y Goron. Mae ty o'r fath yn y Frenhines Camilla Cartref Wiltshire a brynodd ar ôl ei hysgariad ym 1994.

Roedd y tŷ yn gefndir i luniau swyddogol a dynnwyd o Camilla gan Kate Middleton i nodi ei phen-blwydd yn 75 oed.

Cafodd y lluniau sylw yn y rhifyn diweddaraf o Country Life Magazine a olygwyd gan westai Camilla i ddathlu ei phen-blwydd hanesyddol a phen-blwydd y cylchgrawn yn 125 oed.

Er bod ganddi hefyd fynediad i gartrefi brenhinol, gan gynnwys Palas Buckingham a Thŷ Highgrove yn Swydd Gaerloyw, dywedir bod y Queen Consort yn hoffi sleifio i mewn i'w chartref preifat i fwynhau pleserau euog na fyddai'r Brenin Siarl yn eu hoffi.

Tynnwyd y lluniau hamddenol o Camilla yn ei chartref yn Ray Mill, Wiltshire, gan ei merch-yng-nghyfraith, Tywysoges Cymru.

Prynodd blasty syfrdanol Wiltshire am £850 ar ôl ysgaru ei gŵr cyntaf, Andrew Parker Bowles, a bu’n byw yno’n barhaol o 000 i 1996.

Mae mewn lleoliad cyfleus dim ond 15 munud o Highgrove, cartref y Brenin Siarl. Mae gan y tŷ lawer o nodweddion anhygoel gan gynnwys pwll nofio awyr agored, teras, stablau i'w geffylau, gerddi mawr ac afon.

Penderfynodd merch y Frenhines Consort, Laura Lopes, gynnal ei gwledd briodas yn nhŷ ei mam pan briododd Harry Lopes yn 2006.

Mae’r tŷ yn hysbys fel ei man preifat ei hun, gyda ffynhonnell yn dweud wrth y Daily Mail: “Yn Ray Mill gall eistedd gyda G&T mawr, cicio ei hesgidiau a gwylio Coronation Street, rhywbeth y mae Charles yn ei gasáu.

PEIDIWCH Â CHANIATÁU:

“Does dim rhaid iddi boeni chwaith am sut mae'r lle'n edrych - mae Charles mor bigog am drefn, gan ei bod hi'n gadael ei stwff ym mhobman. Nid oes angen ei chlustogau arni i gael eu plymio drwy'r amser. »

Deepa Mehta Sagarsiaradodd dylunydd mewnol, addurnwr a sylfaenydd Area Decor LLC yn Dubai â Express.co.uk i egluro sut olwg sydd ar gartref preifat Camilla ar y tu mewn.

Meddai: “Mae Ray Mill House yn Wiltshire yn blasty carreg hanesyddol gwasgarog a brynodd Camilla ganol y 1990au ar ôl i’w phriodas gyntaf ddod i ben.

“Mae’r Queen Consort yn parhau i gadw ei phreswylfa breifat. Mae'r cyfryngau yn aml yn disgrifio Camilla fel 'merch o'r wlad' ac yn hynny, mae'r plasty yn adlewyrchiad cywir o'i phersonoliaeth.

“Mae Ray Mill House yn cynnwys erwau o erddi, stablau, pwll nofio awyr agored a theras cain. Mae ffenestri enfawr yn edrych dros erddi gwyrddlas. Mae'r cyfan yn dangos cariad y Queen Consort at natur a'r awyr agored.

“Mae'r tu mewn wedi'i gymysgu â manylion pren a dodrefn pren tywyll sy'n ysgogi moethusrwydd wrth gael eu gorchuddio â theimlad o gynhesrwydd.

“Mae’n adlewyrchu ymarweddiad diffuant, di-fudd y Frenhines Consort. O'r cartrefi niferus y mae Camilla yn byw ynddynt, mae'n debyg mai dyma lle mae hi fwyaf ei hun.

"Wedi'r cyfan, dyma ei chartref preifat a chartref lle treuliodd flynyddoedd lawer cyn symud i mewn gyda'r Brenin Siarl yn 2003."

Ers dod yn frenhines, mae Camilla wedi cynnal ei chartref personol. Eglurodd yr arbenigwr pam mae'n debyg bod hyn yn wir.

Ychwanegodd Ms Mehta-Sagar: “Mae Camilla wedi cadw ei chartref yn Wiltshire oherwydd ei fod yn estyniad o’i hunaniaeth. Mae'r mannau agored helaeth hefyd yn ei wneud yn guddfan perffaith.

“Mae’n ymddangos mai dyma lle mae’r Queen Consort yn treulio amser gyda’i phlant a’i hwyrion, i ffwrdd o lygad y cyhoedd.

“Mae’r Queen Consort bob amser wedi caru gweithgareddau awyr agored ac mae’n arddwr brwd. Yn hon, y mae gerddi toreithiog anferth Wiltshire, ymhell o fwrlwm bywyd y ddinas, yn awdl iddi. »Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/property/1715649/camilla-queen-consort-house-wiltshire-inside-pictures


.