Araith gyfarch 2023 yr Arlywydd Paul Biya

Araith gyfarch 2023 yr Arlywydd Paul Biya

(Agence Ecofin) - Camerŵn, Fy annwyl gydwladwyr,

Wrth i’r flwyddyn 2022 ddod i ben, credaf ei bod yn briodol ailymweld â’n taith fel Cenedl, cyn ymestyn ein hunain, yn hyderus ac yn benderfynol, i’r flwyddyn newydd.

Fel y gwelsoch, parhaodd ein gwlad, fel cymaint o rai eraill, i wynebu siociau alldarddol yn 2022. Gan fod yr economi fyd-eang newydd ddechrau gwella o'r ystumiau a achoswyd gan bandemig Covid-19, cododd gwrthdaro arfog yn Nwyrain Ewrop rhwng Rwsia a'r Wcráin. Mae'r rhyfel rhwng y ddwy wlad fawr hyn wedi arwain at amhariadau difrifol yng nghylchedau cyflenwi marchnad y byd mewn cynhyrchion defnyddwyr, fel grawnfwydydd, olew crai a nwy.

Mae'r camweithrediadau dilynol mewn masnach ryngwladol hefyd wedi achosi prinder rhai nwyddau gweithgynhyrchu ac angenrheidiau sylfaenol eraill, ynghyd â chynnydd cyffredinol mewn prisiau. Mae canlyniadau trychinebus y rhyfel hwn ar economïau gwledydd, yn enwedig y rhai yn y byd sy'n datblygu, a'r dioddefaint y mae'n ei achosi i boblogaethau sifil diniwed, yn fy arwain i ailddatgan pwysigrwydd heddwch a deialog yn y gwrthdaro datrys.

Fy nghytunwyr annwyl,

Er gwaethaf y cyd-destun anodd hwn, mae ein heconomi wedi gallu addasu i’r sefyllfa ryngwladol, gan ddangos gwydnwch unwaith eto. Cofnododd ei gyfradd twf gynnydd bach, sef tua 3,8%, o gymharu â 3,6% yn 2021.

Arhosodd chwyddiant yn rhesymol, ymhell islaw'r cyfartaledd byd-eang. Mae mynediad at fewnbynnau wedi'i warantu, gan ganiatáu i weithgareddau cynhyrchu barhau a lleihau'r risg o ansicrwydd bwyd. Roedd hyn i gyd yn bosibl diolch i'r mesurau egnïol a roddwyd ar waith gan y Llywodraeth.

Felly, yn ychwanegol at y cynnydd mewn cyfleusterau treth a thollau a roddwyd fel rhan o’r cynllun adfer ôl-covid-19, mae cymorthdaliadau sylweddol wedi’u rhoi i gwmnïau mewn sectorau sensitif, i gefnogi hyfywedd a chystadleurwydd ein heconomi. Mae'r frwydr yn erbyn ymddygiad hapfasnachol camdriniol ac allforion twyllodrus o angenrheidiau sylfaenol wedi'i dwysáu. Mae cryfhau cynhyrchu lleol, lleihau ein dibyniaeth ar fewnforion a hyrwyddo "Made in Cameroon" hefyd wedi gweld cynnydd calonogol.

Bydd y Llywodraeth yn parhau i roi sylw arbennig i weithrediad cydgysylltiedig y polisi Amnewid Mewnforio, ac i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan Ardal Masnach Rydd Cyfandirol Affrica.

Yn yr un modd, bydd ein polisi cynhwysiant cymdeithasol yn parhau drwy ddosbarthu ffrwyth twf yn well. I'r perwyl hwn, bydd y rhaglenni rhwyd ​​​​diogelwch cymdeithasol sy'n targedu'r haenau cymdeithasol difreintiedig yn cael eu hymestyn i nifer fwy o fuddiolwyr ym mhob un o'r deg rhanbarth.

Gyda'r bwriad o arallgyfeirio ffynonellau refeniw y Wladwriaeth, rwyf wedi awdurdodi dechrau tri phrosiect ar raddfa fawr gyda'r nod o ddatblygu ein potensial mwyngloddio, strwythuro ein heconomi a chreu swyddi.

Hoffwn drigo arno ychydig.

Os yw'n wir bod gan ein gwlad isbridd sy'n gyfoethog mewn adnoddau mwynol, dim ond hyd at 1% o'r Cynnyrch Mewnwladol Crynswth y mae'r sector mwyngloddio, heb gynnwys olew, yn ei gyfrannu. Drwy ddatblygu’r pwll solet, byddwn yn gallu sicrhau bod hydrocarbonau y mae eu stociau’n prinhau yn cael eu trosglwyddo a bod gennym fynediad at adnoddau ariannol ychwanegol, y gellir eu dyrannu i ariannu ein buddsoddiadau.

Felly bydd y flwyddyn 2023 yn cael ei nodi gan ddechrau gwaith sy'n ymwneud â defnyddio mwyn haearn Kribi-Lobé. Mae'r prosiect hwn yn cynnwys adeiladu gwaith cyfoethogi haearn, piblinell o tua 20 cilomedr a gwaith pŵer o 60 megawat.

Byddwn hefyd yn ymgymryd ag ecsbloetio dyddodiad haearn Mbalam-Nabeba. Mae'r buddion disgwyliedig yn aruthrol, i'r graddau y bydd ein gwlad yn elwa, ymhlith pethau eraill, o reilffordd 540 km rhwng Nabeba yn y Congo a Phorthladd Kribi, lle bydd terfynell mwyn yn cael ei hadeiladu.

Mae'r trydydd prosiect yn ymwneud ag ecsbloetio haearn o Bipindi - Grand Zambi, gyda datblygiad cyfadeilad dur ar gyfer trawsnewid haearn yn lleol, adeiladu piblinell a sawl seilwaith sylfaenol er budd poblogaethau. Mae cam pendant eisoes wedi'i gymryd wrth wireddu'r prosiectau amrywiol hyn, trwy lofnodi'r cytundebau mwyngloddio perthnasol a rhoi trwyddedau gweithredu i'r cwmnïau buddugol.

Fy nghytunwyr annwyl,

Mae ein gwlad wedi profi, yn ystod y flwyddyn sy’n dod i ben, amhariadau sylweddol yn y cyflenwad o adnoddau ynni a dŵr yfed.

Er mwyn gwarantu cyflenwad rheolaidd y farchnad ddomestig gyda chynhyrchion petrolewm a nwy domestig, roedd angen cynyddu nifer y cymorthdaliadau cyhoeddus, ar gost ymdrechion cyllidebol mawr. Felly, yn ystod y flwyddyn 2022, gwariwyd bron i 700 biliwn ffranc CFA gan y Trysorlys Cyhoeddus mewn perthynas â chymorthdaliadau tanwydd a 75 biliwn ffranc CFA ar gyfer nwy domestig.

Yn wyneb dwyster y siociau alldarddol a’u heffaith ar ein heconomi, rwyf wedi cyfarwyddo’r Llywodraeth i astudio’r holl opsiynau i sefydlogi prisiau ar eu lefel bresennol a chadw pŵer prynu defnyddwyr.

Fodd bynnag, mae’n gynyddol amlwg na all ein gwlad, fel llawer o rai eraill yn Affrica a mannau eraill, ddianc am gyfnod amhenodol rhag ailaddasiad prisiau cynhyrchion petrolewm, os ydym am gadw ein balansau cyllidebol a dilyn gweithrediad ein polisi datblygu yn dawel.

Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn sy'n gysylltiedig â'r sefyllfa ryngwladol, mae cynnydd gwirioneddol wedi'i wneud yn y cyflenwad trydan. Mae hyn yn wir am gysylltiad rhanbarth y Dwyrain â rhwydwaith rhyng-gysylltiedig y De a chomisiynu'r llinell wacáu ynni o Nyabizan i Yaoundé, sydd bellach yn ei gwneud hi'n bosibl chwistrellu cynhyrchiad cyfan argae Memvé'ele yn y rhwydwaith trydanol. Bydd y sefyllfa yn y sector hanfodol hwn yn gweld gwelliant sylweddol yn 2023, gyda chomisiynu cam cyntaf argae trydan dŵr Nachtigal a dechrau gwaith i gysylltu rhwydwaith rhyng-gysylltiedig y De â rhwydwaith rhyng-gysylltiedig y Gogledd.

Bydd ein hymdrechion i gryfhau ansawdd a maint y cyflenwad ynni yn dwysáu, diolch i adeiladu seilwaith ynni newydd a datblygu ynni solar, yn enwedig yn rhan ogleddol ein gwlad.

Mae mynediad ein pobl at ddŵr yfed yn parhau i fod yn un o’m prif bryderon. Bydd cwblhau'r Prosiect Cyflenwad Dŵr Yfed ar gyfer dinas Yaoundé a'i chyffiniau o Afon Sanaga yn dod i ddatrys y diffyg cyflenwad dŵr yn y ddinas hon mewn ffordd gynaliadwy.

Yn yr un modd, rwyf wedi gofyn ar fyrder i’r Llywodraeth gwblhau’r gweithdrefnau’n ymwneud â lansio, o 2023 ymlaen, y mega-brosiect ar gyfer cyflenwi dŵr yfed i ddinas Douala a’r cyffiniau.

Y tu hwnt i'n dinasoedd mawr, mae gwaith cynhyrchu wedi'i wneud mewn rhai dinasoedd eilaidd, yn enwedig Bamenda, Bertoua, Ngaoundéré ac Ebolowa. Bydd y gwaith o adeiladu'r gwaith hwn yn ymestyn i ardaloedd trefol a gwledig eraill yn ystod y flwyddyn nesaf.

Fy nghytunwyr annwyl,

Er gwaethaf y sefyllfa economaidd anffafriol, mae'r Llywodraeth yn cynnal ei hymdrechion i sicrhau ei phrif genhadaeth, sef gwella amodau byw dinasyddion. Rhaid inni fynd ar drywydd y diwygiadau strwythurol a gychwynnwyd o fewn fframwaith y rhaglen economaidd ac ariannol a gwblhawyd gyda'r Gronfa Ariannol Ryngwladol a'r partneriaid datblygu eraill.

Sylwaf â boddhad, er gwaethaf y cyd-destun economaidd arbennig o anodd a fydd wedi nodi’r flwyddyn 2022, nad oes unrhyw sector o weithgarwch wedi’i esgeuluso. Heb fod yn gyflawn, gadewch i ni stopio am eiliad ar ychydig, gan ddilyn y rhai yr wyf newydd eu crybwyll.

Os cymerwn y sector gwaith cyhoeddus, mae 860 cilomedr o ffyrdd a 460 metr llinol o strwythurau peirianyddol wedi'u hadeiladu neu eu hadsefydlu. Soniaf ymhlith eraill:

- comisiynu'r bont dros y Groes-afon rhwng Camerŵn a Nigeria, yn ogystal â chwblhau'r gwaith o asffaltio'r rhan ffordd rhwng Sangmelima a Brazzaville, a thrwy hynny hyrwyddo agoriad ein gwlad i farchnadoedd Gwladwriaethau cyfagos;

- Asffaltu rhan ffordd Lena-Tibati-Ngatt ar Genedlaethol 15, gyda'r fantais o gynyddu cysylltiadau tir rhwng Gogledd a De'r wlad;

- adeiladu priffordd Kribi-Lolabé a ffordd Grand Zambi-Kribi, sy'n hybu cystadleurwydd Porthladd Ymreolaethol Kribi;

- adeiladu ffordd Bertoua-Batouri, y bydd ei waith yn ymestyn i Yokadouma a thu hwnt.

  Mae adeiladu sawl seilwaith ffordd hefyd wedi ei gwneud hi'n bosibl agor y basnau cynhyrchu amaethyddol. Bydd yr ymdrech hon yn parhau yn 2023, gyda datblygiad o tua 700 cilomedr o ffyrdd, gan gynnwys asffaltu echel Ebolowa-Akom II-Kribi.

Cyfarwyddais y Llywodraeth i wneud pob ymdrech i ailddechrau gwaith adeiladu ar rannau ffordd Mora-Dabanga-Kousseri; Babadjou-Bamenda a Kumba-Ekondo Titi.

Rhoddir sylw arbennig i adsefydlu ffyrdd trefol a gwella traffig rhwng ein prif ddinasoedd. Bydd lansio gwaith adeiladu ar y rhan drefol o briffordd Yaoundé-Nsimalen a chyflymu gwaith ar briffordd Douala-Yaoundé ymhlith blaenoriaethau'r Llywodraeth.

Mae'r un peth yn wir am adsefydlu a moderneiddio meysydd awyr Tiko, Bertoua a Kribi, a fydd yn ei gwneud hi'n bosibl gwasanaethu pob rhanbarth o'n gwlad mewn awyren.

Camerŵn, Camerŵn,

Nodwyd y flwyddyn 2022 hefyd gan lifogydd a effeithiodd unwaith eto ar boblogaethau rhanbarth y Gogledd Pell, yn enwedig rhai adrannau Logone a Chari a Mayo-Danay. Mae'r ffenomen hon sy'n codi dro ar ôl tro, sy'n cael ei ffafrio gan newid yn yr hinsawdd, yn galw am weithredu egnïol i osgoi'r trychinebau sy'n deillio o hynny.

Y tu hwnt i'r cymorth dyngarol a ddarparwyd i'r dioddefwyr, rwyf wedi cyfarwyddo'r Llywodraeth i roi cynllun ailadeiladu ar waith ar gyfer rhanbarth y Gogledd Pell. Mae'r cynllun hwn yn cynnwys yn benodol adeiladu nifer o strwythurau cadw dŵr a seilwaith economaidd-gymdeithasol.

O ran y cyflenwad gofal, ni ellir gwadu ei fod wedi gwella'n sylweddol yn ystod y flwyddyn 2022. Mae'r Ganolfan Ysbyty Rhanbarthol ac Ysbyty Cyffredinol Garoua wedi'u sefydlu a'u rhoi mewn gwasanaeth. Diolch i uwchraddio’r seilwaith a llwyfan technegol sawl cyfleuster iechyd, mae ein gwlad bellach yn gallu cynnig gofal o safon mewn meysydd arbennig o arbenigol, megis llawdriniaeth ar y galon neu drawsblannu arennau, i enwi dim ond rhai sydd yno.

Rwyf wedi gofyn i’r Llywodraeth barhau â’r ymdrechion a wneir yn y sector hwn, drwy weithredu cynllun helaeth i gryfhau’r llwyfan technegol a chapasiti staff ysbytai ledled y wlad.

Fy nghytunwyr annwyl,

Hoffwn yn awr drigo ar yr agwedd diogelwch. Yn gyffredinol, mae'r sefyllfa dan reolaeth ac o dan reolaeth ledled y diriogaeth genedlaethol, er gwaethaf adfywiad troseddau trefol a dyfalbarhad ymosodiadau achlysurol gan rai grwpiau terfysgol mewn rhai rhanbarthau.

Diolch i'r cysylltiad rhwng y Fyddin a'r Genedl, mae'r cydweithio rhwng ein lluoedd amddiffyn a'r poblogaethau wedi cyfrannu at leihau bygythiadau terfysgol yn sylweddol yn rhanbarthau'r Gogledd Pell, y Gogledd Orllewin a'r De Orllewin. Mae'r tawelwch a adenillwyd wedi ei gwneud hi'n bosibl cofnodi cynnydd sylweddol wrth weithredu'r Cynllun Ailadeiladu a Datblygu ar gyfer y rhanbarthau hyn.

Hoffwn dalu teyrnged unwaith eto i ddewrder ein lluoedd amddiffyn a diogelwch, nad ydynt yn gwneud unrhyw ymdrech i sicrhau bod pobl ac eiddo yn cael eu hamddiffyn, yn enwedig mewn ardaloedd sydd wedi’u plagio gan derfysgaeth.

 Diolchaf hefyd i'n partneriaid am eu cefnogaeth amlochrog ac, yn arbennig, Unol Daleithiau America, am eu gweithredoedd pendant gyda'r nod o ddwyn o flaen eu gwell y rhai sydd, o dramor, yn cyfrannu at ariannu gweithgareddau terfysgol yn Camerŵn. Rwy'n gwahodd gwledydd cyfeillgar eraill i ddilyn yr un peth, gyda'r bwriad o gyflymu ailddechrau gweithgareddau datblygu yn y rhanbarthau hyn.

Ar y lefel wleidyddol, mae'r broses ddatganoli yn mynd rhagddi'n drefnus. Mae trosglwyddiadau cymwyseddau o'r Wladwriaeth i'r Cymunedau Tiriogaethol Datganoledig yn cael eu gwneud yn raddol, gan ofalu peidio â gwanhau'r balansau strwythurol sy'n ffurfio fframwaith cytundeb cymdeithasol ein Cenedl.

O’m rhan i, rwy’n dal yn argyhoeddedig y gall y Rhanbarthau, y Cymunedau Trefol a’r Bwrdeistrefi wneud cyfraniad pendant at adfywiad ein heconomi, i ddatrys problem ddyrys diweithdra ymhlith pobl ifanc ac i fywiogi democratiaeth leol, a bod yn rhaid iddynt wneud hynny.

Bydd yr etholiadau seneddol sydd i’w cynnal yn 2023 yn gyfle i gydgrynhoi’r opsiwn datganoli yr ydym wedi’i gymryd, drwy adnewyddu Tŷ Uchaf ein Senedd, sy’n cynrychioli’r Cymunedau Tiriogaethol Datganoledig.

Camerŵn, Camerŵn,

Fy nghytunwyr annwyl,

Cyn cloi, hoffwn dynnu eich sylw at ddwy ffrewyll sy’n magu momentwm yn ein cymdeithas. Mae'n ymwneud â llygredd ac anghwrteisi. Y llynedd, o dan amgylchiadau tebyg, rhoddais wybod i chi am fy mhryder i gryfhau llywodraethu ym maes rheoli materion cyhoeddus ac i reoli gwariant y Wladwriaeth. Gallaf eich sicrhau bod y pryder hwn yn parhau i fod yn gyson ac yn anniriaethol. Hefyd, hoffwn unwaith eto eich atgoffa y bydd pawb sy’n cyfoethogi eu hunain yn anghyfreithlon, drwy anrheithio’r Wladwriaeth, ar unrhyw lefel o gwbl, yn cael eu dwyn i gyfrif.

Rwy'n annog pob Camerŵn, waeth beth fo'u statws cymdeithasol, i gymryd rhan yn gadarn yn y frwydr hon yr wyf wedi bod yn ei harwain ers blynyddoedd. Rhaid i bawb, ar eu lefel, ddangos uniondeb a sicrhau cadwraeth y buddiant cyffredin. Trwy weithredu gyda’n gilydd, mewn modd penderfynol a chadarn, y byddwn yn llwyddo i fuddugoliaethu ar y llygredd sy’n dal i fodoli yn ein cymdeithas.

Fel fi, yr ydych yn sicr wedi sylwi, yn ein dinasoedd a’n cefn gwlad, y cynnydd pryderus mewn anghwrteisi, trais, diffyg parch at normau cymdeithasol sylfaenol neu’r drefn sefydledig. Mewn cyflwr o gyfraith, ni ellir goddef ymddygiad o'r fath. Bydd y rhai sy'n cael pleser o amharu ar y drefn gymdeithasol, boed yn ifanc neu'n oedolion, yn cael eu dwyn i gyfrif am eu gweithredoedd gerbron y llysoedd cymwys.

Apeliaf felly ar gyfrifoldeb pawb, yn enwedig rhieni ac addysgwyr, i adfer eu lle i werthoedd moesol sylfaenol a pharch at drefn gyhoeddus.

Hoffwn unwaith eto herio'r rhai sy'n gwneud defnydd troseddol a niweidiol o rwydweithiau cymdeithasol. Trwy eu gweithredoedd, maent yn plymio nifer o deuluoedd i drallod ac weithiau'n difetha tynged, yn enwedig trwy gyflawni camwybodaeth, difenwi neu ledaenu lleferydd casineb. Yn amlwg, maent yn peryglu cydlyniant cymdeithasol.

Camerŵn, Camerŵn Fy nghydwladwyr annwyl,

Roeddech chi'n ei ddeall yn dda. Trwy arsylwi disgyblaeth bersonol yn ein gweithredoedd dyddiol y byddwn yn llwyddo i adeiladu'r Camerŵn modern hwn yr ydym i gyd yn anelu ato. Camerŵn ffyniannus yn unedig yn ei amrywiaeth. Camerŵn lle mae pob actor yn dod o hyd i'w le. Yn hyn o beth, hoffwn werthfawrogi’r rhan bendant y mae’r sector preifat yn ei chwarae wrth roi ein polisi datblygu ar waith.

Cyn belled ag yr wyf yn y cwestiwn, byddaf yn parhau i wneud popeth posibl i sicrhau cynnydd ein gwlad. Gwn y gallaf ddibynnu ar gyfraniad pob un ohonoch i gyflawni hyn.

Blwyddyn newydd dda 2023 i bawb.

Hir oes i'r Weriniaeth!

Camerŵn hir-fyw!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.agenceecofin.com/actualites/0101-104171-cameroun-le-discours-de-v-ux-2023-du-president-paul-biya


.