Pa ddisgwyliadau ar gyfer Algeriaid yn 2023

Pa ddisgwyliadau ar gyfer Algeriaid yn 2023

Ers blynyddoedd bellach, mae'r cwmni hedfan cenedlaethol Air Algérie wedi cael ei feirniadu'n llym yn aml gan ddinasyddion Algeria, p'un a ydyn nhw wedi sefydlu dramor neu'n byw yn Algeria. Pa feirniadaeth, pa jôcs a ddioddefodd y cwmni hedfan o Algeria am flynyddoedd lawer, hyd yn oed cyn iddo gael ei waethygu gan ymddangosiad a lledaeniad y coronafirws.

Ac nid y jôcs sydd ar goll yng ngeirfa Algeriaid i gyflwyno nac i gymhwyso'r cwmni Air Algérie. I rai, "Air Couscous" ydyw, i eraill, "Air Peut-être" ydyw, tra bod eraill yn ei alw'n llwyr yn "Air Retard". Mae arweinwyr y cwmni yn ymwybodol o'r holl feirniadaeth a phrotestiadau eraill, ond fe wnaethant weithredu fel pe bai popeth yn gweithredu'n normal.

Ond digwyddodd uchder y trychineb gydag ailddechrau traffig awyr ar ôl cau am gyfnod hir oherwydd covid-19. Roedd awdurdodau Algeria, i'ch atgoffa, wedi ail-lansio gweithgaredd Air Algérie ar Fehefin 1, 2021, ond roedd nifer yr hediadau yn warthus, o'i gymharu â'r galw. Bu sôn am ailddechrau hediadau rhyngwladol yn raddol er mwyn peidio â hyrwyddo lledaeniad y coronafirws.

Covid-19, prinder hediadau a phrisiau afresymol

Cadarnhaodd y don fawr o halogiadau a marwolaethau a gofnodwyd yn ystod haf 2021 yr awdurdodau yn eu penderfyniad. Ond ni wnaeth hynny atal gwladolion Algeriaidd sy'n byw dramor, yn enwedig y rhai mwy niferus yn Ffrainc, rhag gwadu'r prisiau afresymol a godir gan Air Algérie a'r holl gwmnïau eraill sy'n gwasanaethu Algeria, yn ogystal â phrinder hediadau rhyngwladol sy'n cynhyrchu'r prisiau anhygyrch hyn i deuluoedd yn arbennig.

Fodd bynnag, mae teithwyr wedi sylwi ar y newidiadau yng ngweithgareddau'r cwmni hedfan o Algeria. Boed yn nifer yr hediadau rhyngwladol, yn cynyddu o 48 i fwy na 600 o hediadau yr wythnos o ac i Algeria, gyda chyfran y llew wedi'i gadw ar gyfer hediadau rhwng Ffrainc ac Algeria, yn ogystal ag mewn prisiau tocynnau sy'n mynd o fwy na 1000 ewro un ffordd. i lai na 100 ewro taith gron ar linellau penodol (y tu allan i'r tymor brig). Mae'n wir bod y gwahaniaeth yn enfawr ac mae'r sylw yn hawdd i'w wneud.

Llawer o alwadau ar gyfer 2023

Felly beth mae'r Algeriaid yn ei ddisgwyl gan Air Algérie ar gyfer y flwyddyn 2023 sydd ar ddod? Yn enwedig y rhai a sefydlwyd yn Ffrainc sy'n teithio o leiaf unwaith y flwyddyn a gyda'u teulu. Mae'n amlwg na all eu hawliadau ond fod yn niferus, o ystyried bod eu gwrthdystiadau wedi cronni dros nifer o flynyddoedd a'u dioddefaint wedi dioddef ar sawl lefel.

Os gallwn ddosbarthu honiadau'r Algeriaid vis-à-vis y cwmni cenedlaethol Air Algérie, byddai parch y cwsmer yn meddiannu'r lle cyntaf gyda'r holl gwsmeriaid, p'un a ydynt wedi'u gosod dramor neu a ydynt yn drigolion yn Algeria. A phan fyddwn yn sôn am barch, nid ydym yn sôn yn unig am agwedd asiantau gyda theithwyr, naill ai mewn meysydd awyr neu ar fwrdd awyrennau’r cwmni.

Air Algérie: Mae Algeriaid yn mynnu parch gan weithwyr

Mae'n wir bod Algeriaid eisiau cael eu parchu gan asiantau Air Algérie, ar lawr gwlad neu ar fwrdd awyrennau, ond maen nhw hefyd eisiau cael cysylltiadau masnachol parchus. Gan fod parch hefyd yn gyfystyr â chyfathrebu iach ar bob agwedd ar deithio, gan gynnwys oedi wrth hedfan ac amhariadau eraill. Efallai y bydd angen i Air Algérie hyfforddi ei weithwyr ar yr agwedd hon ar gysylltiadau cwsmeriaid, ond rhaid iddo wneud popeth i wella ei berthynas â theithwyr.

 

Hefyd, mae'n bwysig cofio bod yr Algeriaid, yn enwedig y rhai sydd wedi setlo yn Ffrainc, yn wallgof gyda dicter yn erbyn cwmni hedfan Algeria, yn bennaf oherwydd prisiau tocynnau awyren sydd bob amser wedi'u hymarfer. Mewn gwirionedd, ni all Air Algérie argyhoeddi ei gwsmeriaid bod ei brisiau hedfan yn normal, gyda llawer hyd yn oed yn cyhuddo'r cwmni o gribddeiliaeth a lladrad. Mae'r cynddaredd hwn i gyd yr un peth yn ddealladwy pan fyddwn yn cynnig teithiau hedfan ar 500 ewro i Algeria a 40 ewro i Foroco neu Tunisia, a hyn, o'r un maes awyr yn Ewrop.

Rhaid i brisiau hedfan Air Algérie fod yn "safonol"

Ym meddyliau beirniaid Air Algerie, mae'r rhain yn brisiau anesboniadwy yn economaidd. Felly maent yn ystyried bod yr esboniad yn gorwedd mewn man arall nag mewn ystyriaethau masnachol, a dyma sy'n arwain at gyhuddiadau eithaf difrifol yn erbyn y swyddogion sydd wedi olynu ei gilydd ar ben y cwmni hedfan cenedlaethol, rhwng lladradau, ladrad, gwastraff a hyd yn oed swyddi ffug.

Mae hyn yn esbonio pam mae'r Algeriaid yn gobeithio, o'r flwyddyn 2023, bod yn rhaid i bethau newid o ran prisiau, ac ar gyfer hyn, rhaid i ymgyrch glanweithdra effeithio ar y cwmni. Gan ddechrau gyda rheolaeth dda y cwmni a fydd yn osgoi gwastraff a lladrad. Yna, bydd brwydr ffyrnig yn erbyn ladrad a masnachu eraill o bob math yn gorfod cael ei chyflogi gan arweinwyr Air Algérie, y gelwir arnynt i leihau'r gyflogres. ar gyfer gwell cystadleurwydd.

Gwella Prydau ar gyfer Gwell Cystadleurwydd

Ar gofrestr arall, mae hefyd yn gwestiwn o gael golwg newydd ar wasanaeth arlwyo’r cwmni. Mae’n wir bod y tân a ddinistriodd y ganolfan arlwyo wedi dylanwadu’n fawr ar ansawdd y prydau a weinir ar awyrennau Air Algérie. Ond mae llawer o gwsmeriaid yn meddwl y dylai Air Algerie fynd y filltir ychwanegol o ran prydau bwyd a byrbrydau ar fwrdd y llong. Bydd hyn yn fantais ychwanegol i'w roi yn y fantol gyda'r cystadleuwyr.

Yn olaf, mae disgwyl i'r cwmni hedfan cenedlaethol Air Algérie hefyd ar y lefel economaidd gydag yn benodol y prosiectau canolbwynt ym maes awyr rhyngwladol Algiers ac arallgyfeirio'r cyrchfannau i'w gwasanaethu. Heblaw, y penderfyniad i gaffael 15 o awyrennau newydd hudo llawer o Algeriaid sy'n aml yn teithio gydag Air Algérie.

Datblygu Air Algérie ymhellach

I lawer o Algeriaid sy'n gobeithio am ddatblygiad gwirioneddol y cwmni cenedlaethol, rhaid rhoi prosiect mewn orbit gyda'r nod o wneud gwe pry cop y bydd maes awyr rhyngwladol Algiers yn ganolbwynt disgyrchiant iddo. Mae'r syniad o wasanaethu cyrchfannau newydd yn Affrica yn dda, ond rhaid ei ymestyn i brifddinasoedd newydd, yn enwedig y rhai sydd â gweithgareddau economaidd a diwydiannol dwys. Bydd hefyd yn gwestiwn o ehangu'r cynfas hwn tuag at Asia a Chanolbarth a De America nid yn unig i ddatblygu gweithgaredd Air Algérie ond hefyd i hybu'r economi genedlaethol.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://observalgerie.com/2022/12/31/voyage/air-algerie-2023-algeriens/


.