Yn Uganda, rhwng Yoweri Museveni a'i fab, mae calon y blaid sy'n rheoli yn newid


Yn Uganda, rhwng Yoweri Museveni a'i fab, mae calon y blaid sy'n rheoli yn newid

Mae pwysau trwm plaid reoli Uganda eisoes wedi enwebu eu hymgeisydd arlywyddol ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod: Yoweri Museveni, pennaeth y wladwriaeth ers 1986. Ar ôl deugain mlynedd mewn grym, mae gan yr arlywydd bethau “sylfaenol” i’w gwneud o hyd, eglura un o’i gynghorwyr.

Daw’r cyhoeddiadau hyn am swyddogion gweithredol y Mudiad Gwrthsafiad Cenedlaethol (NRM) yn arbennig o gynnar, fwy na thair blynedd cyn yr etholiad. Mae dadansoddwyr yn amau ​​​​bod hyn yn cael ei wneud i rhwystro uchelgeisiau mab Museveni, y Cadfridog Muhoozi Kainerugaba, sydd bellach am gymryd y swydd uchaf.

Muhoozi, y provocateur

En 2022, Roedd Muhoozi yn llawn brwdfrydedd ei chefnogwyr a darfu ar ei dinystrwyr. Prif bennaeth y fyddin tan fis Hydref 2022, ef oedd gŵr y flwyddyn Uganda. Yn gyntaf trwy adfer cysylltiadau diplomyddol ei wlad â Rwanda, yna trwy drefnu partïon pen-blwydd mega a ralïau ledled y wlad.

Yn fwy dadleuol, mae wedi lluosogi trydariadau yn cyffwrdd â phynciau sensitif, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Un ohonyn nhw, oedd yn awgrymu y gallai byddin Uganda feddiannu Nairobi, prifddinas Kenya, gorfodi Museveni i gyhoeddi ymddiheuriad cyhoeddus, sy'n brin. A chostiodd ei swydd ei mab.

Yn gynnar ym mis Rhagfyr, dechreuodd drydar yn yr NRM. Ar Ragfyr 2, disgrifiodd y blaid sy’n rheoli fel “yn ôl pob tebyg y sefydliad mwyaf adweithiol yn y wlad…” Gan ychwanegu, “Yn sicr nid wyf yn ymddiried yn yr NRM. »

Mewn trydariad arall, dywedodd Muhoozi, a honnodd ei fod yn gwrando ar “gri ein pobl am newid” wrth iddo gyflwyno ei hun fel yr arlywydd nesaf posibl, “nad yw’r hyn y mae’r NRM wedi dod yn sicr yn cynrychioli pobl Uganda”. Arhosodd y blaid yn dawel, ond daeth y sylwadau gan y llywodraeth.

“Hwliganiaeth wallgof”

Y cyntaf i ymateb oedd llefarydd y llywodraeth Ofwono Opondo, a ysgrifennodd erthygl yn beirniadu diffyg eglurder y blaid, heb gyfeirio'n uniongyrchol at drydariadau Muhoozi. “Mae’r NRM yn dod yn ddioddefwr signalau cymysg gan ei brif arweinyddiaeth, lle mae eglurder nid yn unig yn ddiffygiol ond hefyd yn cael ei osgoi’n ofalus,” meddai. Rhybuddiodd, os bydd arweinwyr y pleidiau sy'n rheoli yn methu yn eu cyfrifoldebau, y bydd pleidleiswyr yn iawn i "bleidleisio â'u traed".

Trydarodd y Gweinidog Gwladol dros Fuddsoddi Evelyn Anite – sy’n enwog am benlinio yn ystod enciliad plaid yn 2015 i ofyn i Museveni sefyll fel ymgeisydd arlywyddol yn etholiad 2016 – y byddai Museveni ar y balot yn 2026. Gan gyfeirio at Muhoozi, sydd wedi cael ei alw’n y “generadur brys,” meddai Anite “ni fydd y generadur yn cychwyn. »

Daeth yr ymateb llymaf i fab yr arlywydd gan David Mafabi, uwch gynghorydd i’r Museveni, a ddywedodd fod trafodaeth am yr olyniaeth [fel pennaeth y wladwriaeth] ar gyfryngau cymdeithasol wedi’i dominyddu gan “hwliganiaeth gynddeiriog”. “Mae pobol sy’n honni eu bod o’n plaid ni wedi dweud y dylai’r arlywydd gamu i lawr gydag anrhydedd. Ac os na fydd yn tynnu'n ôl ar eu gorchymyn, beth fydd yn digwydd? Byddan nhw'n ei ymddeol yn warthus? parhaodd.

Siaradodd Ysgrifennydd yr NRM, Richard Todwong, yn helaeth ar y pwnc ar Ragfyr 14, gan ddweud bod un o brif gyrff y blaid a eisteddodd yn 2019 wedi cytuno y dylai Museveni “barhau i arwain y wlad hon yn 2021, 2026 a thu hwnt - o’r . »

Bu llawer o ysgarmesoedd yn ystod y misoedd diwethaf rhwng cefnogwyr Muhoozi a Museveni, yn bennaf ymhlith pobl ifanc, y mae'r mab yn boblogaidd gyda nhw. Sicrhaodd ysgrifennydd yr NRM y roedd y llanc ymhell y tu ôl i'r llywydd. Wrth ymateb i gwestiynau uniongyrchol am drydariadau Muhoozi, dywedodd y gall rhywun “feirniadu ond nid sarhau. Beirniadu ond parch”.

tad amddiffynnol

Nid dyma'r tro cyntaf i gystadleuaethau siglo'r NRM. Ers degawdau y mae'r blaid wedi glynu wrth rym, mae wedi gallu rheoli gwrthryfeloedd mewnol a chael gwared ar ei difrïo. Yn 2014, cafodd wared ar Amama Mbabazi, ei ysgrifennydd cyffredinol, a oedd am herio Museveni yn etholiadau 2016 yn gyflym.

Y tro hwn, fodd bynnag, arhosodd yr arlywydd yn dawel, gan roi atebion amwys pan ofynnwyd iddo am ei fab. A'r ychydig weithiau y mae wedi rhoi cyfeiriad diamwys, yn enwedig ar drydariadau, mae ei fab wedi ei herio'n llwyr.

Nid oes angen gweithredu na chosb ym mhob achos

Er nad yw Muhoozi, fel swyddog yn y fyddin, yn cael gwneud sylwadau gwleidyddol yn ddamcaniaethol, mae Museveni wedi mynnu dro ar ôl tro na fydd yn cosbi ei fab. Mewn cyfweliad diweddar, dywedodd fod ei drydariadau yn “fusnes bach” ac “nad oes angen gweithredu na chosb ar bob busnes.”

O'i ran ef, mae gwersyll Muhoozi wedi bod yn dawel ers misoedd. Mae hyn oherwydd bod ei brif arweinwyr, brodyr Museveni yn bennaf, yn cadw proffil isel. Nid yw Muhoozi ei hun yn weladwy iawn y tu allan i Twitter.

hirhoedledd

Beth mae ei ochr yn ei feddwl? Mae Michael Mawanda, deddfwr a etholwyd yn ddiweddar yn gadeirydd Tîm MK, ar gyfer Muhoozi Kainerugaba, yn sicrhau ei fod yn aelod llawn o'r blaid sy'n rheoli. “Rydyn ni o'r NRM. Rydym yn dal i weithio i'r NRM. Rydym yn hyrwyddo ein brand ar gyfer y dyfodol, felly os bydd cyfle yn codi, bydd yn cael ei roi i ni," meddai, gan ddweud y dylai'r blaid sy'n rheoli fabwysiadu dadl iach ar olyniaeth i ddibenion cynaliadwyedd. »

I David Mafabi, mae sefydlogrwydd "cenedl ifanc" fel Uganda yn dibynnu ar hirhoedledd ei harweinwyr. “Yr hyn sy’n digwydd mewn cenhedloedd ifanc yw bod yr arweinwyr yn dal eu hunain yn gadarn iawn, yn uchel iawn, yn enwedig pan fo’r sefydliadau’n wan, ac ni ddylem adael i’r arweinwyr hyn fynd yn hawdd, mae ganddynt rôl hanesyddol i’w chwarae ac, yn fy marn i, yn hytrach na gan eu bod yn bwynt o wendid, fe ddylen nhw fod yn bwynt cryfder,” meddai. O ran pryd mae Museveni yn gadael, dywed Mafabi mai'r arlywydd fydd yn gwneud hynny o penderfynu.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1404732/politique/en-ouganda-entre-yoweri-museveni-et-son-fils-le-coeur-du-parti-au-pouvoir-balance/


.