Dadl dros ymweliad Maurice Kamto â'r Palas: Anrhefn wleidyddol gymdeithasol ddifrifol

Dadl dros ymweliad Maurice Kamto â'r Palas: Anrhefn wleidyddol gymdeithasol ddifrifol

Ac os oedd y ddadl a gododd yn sgil ymweliad Maurice Kamto â'r Palas yn arwydd o anhrefn gwleidyddol, cymdeithasol a moesol difrifol.

Dechreuaf y sgwrs hon gyda dau anecdot:


- Stori gyntaf

Mae gennyf gymwysterau a rhywfaint o brofiad ym maes cyfraith iechyd, rheoli a rheoli sefydliadau iechyd a meddygol-gymdeithasol. Yn rhinwedd y swydd hon, roeddwn i'n gweithio yn 2006 yn Ysbyty Prifysgol Nice, pan gefais arhosiad yn fy nhŷ, ffrind hir-amser, gweinyddwr sifil, is-swyddog ar y pryd, heddiw prefect yn Camerŵn. Yn chwilfrydig i wybod sut roedd gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio yn Ffrainc, fe'i gwahoddais i ddod i Gyfarwyddiaeth Gyffredinol yr CHU, lle'r oedd fy swyddfa. Esboniais iddo fy mod yn rheolwr endid o'r enw Biofeddygol. Yn rhinwedd y swydd hon, roeddwn yn chwaraewr mawr yn y weithdrefn caffael a chynnal a chadw ar gyfer tua 15400 o beiriannau a dyfeisiau amrywiol, sy'n costio mwy na chan miliwn ewro y flwyddyn i'r ysbyty.

Ar ôl fy holl esboniadau hapus ar drefniadaeth yr ysbyty, ar fy nheithiau… fe aeth â mi yn ôl, gan ddweud wrthyf: “Ond fachgen, sut allwch chi reoli cymaint o arian ac rydych chi'n dlawd? " . Nid oedd y "pennaeth tir" yn deall sut y gallai rhywun ymyrryd wrth ddyfarnu contractau, dilysu derbyn gorchmynion a sbarduno awdurdodi taliadau, heb gael budd uniongyrchol a phersonol ohono. Sylweddolais bryd hynny ei fod yn ceisio allforio model Camerŵn, sef y wlad fwyaf llygredig yn y byd, yn anymwybodol.

— Ail hanesyn

Fy mywyd proffesiynol cyntaf oedd bywyd arwerthwr yn Camerŵn. Yn y sefyllfa hon yr oeddwn yn gallu bod yn actor ac yn dyst i ddrygioni a rhinweddau system farnwrol y wlad hon. Yn y cefnfor hwn o anghymhwysedd, llwytholiaeth, llygredd cyffredinol, cyfarfûm â gweision sifil, gweithwyr cyfreithiol proffesiynol, actorion cymdeithas sifil, cymwys, gonest, a geisiodd eu gorau glas i wneud eu gwaith yn ddienw.

Yn y drefn hon o syniadau, roedd cydweithwyr Bamileke, swyddogion barnwrol a oedd yn aros am swydd, wedi blino aros am flynyddoedd, hyd yn oed degawdau i rai, wedi mynd i weld y Brawd KAMTO, y Gweinidog ar y pryd yn Gynrychiolydd â gofal cyfiawnder, fel bod yr olaf yn symud eu ffeil penodiad ymlaen i swydd swyddog barnwrol. Gwnaeth y Gweinidog KAMTO eu diswyddo yn fedrus a daeth yr olaf (byddant yn adnabod ei gilydd ac mae rhai yn dal i aros) yn ôl yn siomedig iawn gan y dyn hwn nad oedd yn gwybod sut i helpu ei frodyr yn y pentref ...

Yn syndod, roedd Maurice KAMTO yn weinidog yn Camerŵn. Yn oeraidd ac yn feichus, nid ydym hyd yma wedi derbyn y dystiolaeth leiaf o fenter lygredig y byddai’n ymwneud â hi neu hyd yn oed yn cael ei hamau...

Mae'n debyg bod gan arweinydd yr MRC epil. Nid oedd y wybodaeth yn ein meddiant yn caniatáu inni sefydlu bod ei blant yn rhan o fechgyn y tad hyn, sydd wedi'u recriwtio'n aruthrol mewn ysgolion uwchradd, wedi'u dyrchafu i'r swyddi mwyaf chwenychedig yng ngweinyddiaeth Camerŵn ...

Elfennau gwrthrychol fel y rhain ddylai fod ein hunig gwmpawd.


STRATEGAETH POB pwdr NEU HOLL GYFRIFOL FELLY NAD OES UNRHYW GYFRIFOLDEB: GWAHANU CYFRIFOLDEB YN Y BOBL

Y KAMTO hwn felly a aeth at wasanaethau Llywyddiaeth y Weriniaeth i ollwng llythyr pwysig, y gwyddom ei gynnwys heddiw, a allai fod wedi'i amau ​​​​o "ddeallusrwydd gyda'r unbennaeth".

Mae dehongliad o’r fath yn amlwg yn cyferbynnu â “chofnod troseddol” y gŵr hwn o werth deallusol a moesol mawr yr ydym newydd sôn amdano.

Yn y wlad hon o'r enw Camerŵn, yn feiddgar, rhaid inni gael y dewrder i gyfarch a hyrwyddo proffiliau sydd â sgiliau yn y gofrestr ymddygiad yr ydym mor ddiffygiol.

Ar gyfer y Camerŵn hwn yr ydym yn dymuno ei adeiladu, rhaid inni gadw ein llygaid ar agor yn eang a pheidio ag ildio i ddictat yr “holl bwdr” sy'n ceisio amlyncu mewn magma o gyffredinedd, y doniau niferus hyn a fydd yn gwneud Camerŵn yn newydd. Mae'r doniau hyn yn bodoli yn y bobl, mae'r doniau hyn yn bodoli ymhlith arweinwyr barn a gwleidyddion.

Trwy geisio lledaenu'r syniad o "bawb wedi pydru", rydym mewn gwirionedd yn ceisio gwanhau cyfrifoldeb y gyfundrefn BIYA yn y bobl. Rydyn ni'n ceisio gwneud i bobl gredu bod Camerŵn yn gynhenid ​​o ddrwg ac na all unrhyw un sefyll allan o'r gors wleidyddol a chymdeithasol. Rydyn ni hyd yn oed yn dod i ddweud, yn lle BIYA, na allai unrhyw un wneud yn well oherwydd ei fod yn gymhleth gyda Chamerŵniaid.

Trwy ddiystyru teyrnasiad y weriniaeth o ddrwgdybiaeth gyffredinol, sicrhawn hyrwyddiad y GWYBODAETH hon sydd yn allweddol i'n twf yfory.

Er mwyn cyflawni hyn, heb fod yn gymhleth ac yn gadarn, rhaid inni i gyd weithio i hawlio ein cyfran o uniondeb.

Rhaid i ni ddiswyddo apostolion y>, rhaid i ni ddileu ynom ein hunain ddiwylliant drygioni, trachwant, trachwant, cenfigen, anniwallrwydd, celwydd, sy'n cyfrinachu ynom y syniad nad yw'r byd ond ysglyfaethu a rhyfyg.

Rhaid inni ddysgu dathlu ein huniondeb a gonestrwydd ein cyd-ddyn. Yn hyn o beth, hoffwn ddweud gyda balchder mawr imi gymryd y llw 3 gwaith ac ymarfer mewn 3 phroffesiwn cyfreithiol gwahanol, sy’n warant o uniondeb penodol. Heb unrhyw gymhlethdod, rhaid inni arddangos y gwerthoedd hanfodol hyn, pob un ohonom.

Rhaid inni ddysgu bod yn falch o'n sgiliau ymddygiadol, gadewch i ni fynd allan o'r byd pwdr! Na, nid ydym i gyd wedi pydru ac mae'n rhaid i bob un ohonom allu ei hawlio'n blwmp ac yn blaen. Rhaid inni ddeor, yn unigol ac ar y cyd, ein Awydd am Gyfiawnder sy'n adeiladu gwladwriaethau democrataidd, ffyniannus a rhydd.

Fi Amédée Dimitri Touko Tom

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/polemique-sur-la-visite-de-maurice-kamto-au-palais-un-severe-chaos-politique-social


.