Y lleoedd gorau yn y DU i fyw ynddynt yn 2023: Dewch o hyd i'ch eiddo delfrydol

Y lleoedd gorau yn y DU i fyw ynddynt yn 2023: Dewch o hyd i'ch eiddo delfrydol

Mae prisiau eiddo tua 'naw gwaith yr enillion' meddai arbenigwr

Mae'r Flwyddyn Newydd fel arfer yn gyfnod o fyfyrio i lawer.

Mae’r atgof noeth o dreigl amser yn aml yn ein hysgogi i fyfyrio ar y 12 mis diwethaf ac edrych i’r dyfodol, gan ragweld sut yr ydym am i’n bywydau edrych yn y flwyddyn i ddod. 

I rai, mae'n golygu diet newydd, aelodaeth campfa y byddan nhw (yn achlysurol) yn ei defnyddio, neu sy'n chwilio am y swydd newydd berffaith. Ond os ydych chi wir eisiau ysgwyd pethau yn 2023, gallai newid golygfeydd fod yn union yr hyn a orchmynnodd y meddyg.

Mae'r lleoedd gorau i fyw ynddynt yn 2023 yn cynnwys sba, cysylltiadau brenhinol a marchnadoedd prysur, yn ôl eiddo arbenigwyr.

Felly p'un a ydych yn hiraethu am ddihangfa i'r wlad, golygfeydd glan y môr neu fyw mewn dinas chic, mae Express.co.uk wedi casglu rhai o'r mannau gorau ym mhob rhanbarth wrth i flwyddyn galendr newydd ddechrau.

De-orllewin

pont rhyd

Mae Wadebridge yng Nghernyw yn hen dref farchnad ar garreg y drws ac mae rhai traethau hardd. Mae'n cael ei bleidleisio'n aml fel un o "Lleoedd Gorau i Fyw" y Sunday Times yn y DU.

Mae eiddo'n cynnwys cartrefi cyfnod o'r 18fed a'r 19eg ganrif, yn ogystal â bywoliaeth fwy modern ar lan yr afon.

Ond mae'r cyfartaledd i fyny £50,000 ers 2020 i £327,008. Ond fe fydd tŷ teulu gyda gardd yn costio tua £485,000.

Mae nifer o ysgolion, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u graddio'n “Dda” gan Ofsted, yn y dref.

Mae'r dref yn llawn o siopau a bariau annibynnol ffyniannus.

Sidmouth

Mae gan Sidmouth, sydd yn Nyfnaint, fannau agored heb eu difetha a chanol tref brysur.

Mae'n dref glan môr gydag ystod o eiddo cyfnod, o dai to gwellt a Gothig i gartrefi teuluol Fictoraidd a Sioraidd ar wahân.

Y pris cyfartalog am eiddo yn Sidmouth yw £437,227, ond mae rhai tai sengl yn costio mwy na £600,000.

Mae yna sawl ysgol, gan gynnwys lleoliadau annibynnol, yn Sidmouth a theithiau bws byr i ffwrdd.

Tra bod twristiaeth yn chwarae rhan enfawr o'r economi, mae Sidmouth yn cadw nifer uchel o fusnesau annibynnol, gan gynnwys siopau coffi a bwytai tlws.

Shaftesbury

Mae gan Shaftesbury, tref yn Dorset, olygfeydd eiconig ar draws cefn gwlad bryniog. Mae'n dref gysglyd, ond mae ganddi nifer o siopau indie, caffis a bwytai llwyddiannus.

Roedd pris tŷ ar gyfartaledd yn £328,034 dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda thai ar wahân yn £516,887, tai pâr yn £285,293 a thai teras yn £260,279.

Mae digonedd o leoedd addysg, gan gynnwys un feithrinfa a gafodd ei graddio'n “Rhagorol” gan Ofsted.

Southsea

Mae gan Southsea, sydd yn Hampshire, eiddo cyfnod, ysgolion gwych, a thraeth ar garreg drws llawer o gartrefi.

Mae’n cymysgu swyn Fictoraidd gyda’r naws arswydus y gallech eu disgwyl mewn dinas brysur.

Mae gan Southsea ysgolion da, a sîn celfyddydau gyrru.

Mae eiddo yno ar gyfartaledd yn £269,742 ac mae trenau i London Waterloo yn rhedeg yn aml ac yn cymryd tua dwy awr.

There is a beach in Southsea

Mae traeth yn Southsea (Delwedd: PA)

De-ddwyrain

Horsham

Mae Horsham, tref farchnad yng Ngorllewin Sussex, yn anheddiad hanesyddol gyda digon o ddiwylliant a mannau agored i'w cynnig.

Mae'n dref fach, ond o fewn cyrraedd hawdd i'r brifddinas a Maes Awyr Gatwick.

Mae adeiladau yno yn dyddio'n ôl i'r 13eg a'r 16eg ganrif ond mae pris eiddo cyfartalog heddiw yn fwy na £400,000. Mae eiddo pâr yn nôl tua £446,700 yn Horsham.

Mae tair meithrinfa yn Horsham yn “Eithriadol”, meddai Ofsted.

Haslemere

Mae Haslemere, sydd yn Surrey, yn dref hardd wedi'i lleoli mewn cefn gwlad tlws. Mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth gwych, gan gynnwys i Lundain, ac mae'r strydoedd yn llawn o siopau annibynnol.

Mae'r dref yn gyfoethog ac wedi'i hamgylchynu gan atyniadau gwych yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ond mae prisiau eiddo wedi codi yn Haslmere a'r cyffiniau yn ddiweddar, i £719,100 serth. Mae'r rhan fwyaf o'r tai a werthir yno yn dai ar wahân.

faversham

Mae Faversham, sydd yng Nghaint, yn dref farchnad bert ac mae'n datblygu rhywfaint o enw da fel cyrchfan sy'n bwyta bwyd am ei bwytai annibynnol rhagorol.

Mae neuadd fwyd Macknade yn 10,000 troedfedd sgwâr o nefoedd bwyd, yn cynnig cynnyrch lleol a danteithion o bob rhan o'r byd.

Mae Faversham ei hun yn ddeniadol oherwydd ei golygfeydd godidog, gan gynnwys mynediad i'r arfordir.

Pris tŷ ar gyfartaledd yn Faversham yw £324,964.

Fargen

Mae'r fargen ar i fyny, yn ôl arbenigwyr. Mae tref Caint yn cynnig cyfuniad o atyniadau arfordirol garw a busnesau indie ffasiynol.

Mae'n dref draeth, ond mae ganddi hefyd siopau hynafol a rhai eiddo Sioraidd eithaf golygus.

Mae yna ddigonedd o feithrinfeydd ac ysgolion, gan gynnwys lleoliadau annibynnol a rhai sy'n cael eu hystyried yn “Rhagorol” gan y corff gwarchod.

Mae pris tŷ ar gyfartaledd yn £334,896 yn Deal, a dyfodd fel setliad porthladd.

stoc

Mae Stock, yn Essex, yn gwneud y radd oherwydd ei fod yn bentref hardd gyda hen felin wynt enwog, gwesty sba crand a busnesau teuluol sydd wedi ennill gwobrau.

Yn agos at Chelmsford, mae gan Stock ysgol gynradd a thafarndai gastro gorau.

Ond mae tai braidd yn ddrud gan fod rhai tai wedi gwerthu yn y pentref am fwy na £920,400 yn y flwyddyn ddiwethaf.

Olney

Mae Olney, gem yn Swydd Buckingham, yn dref farchnad Sioraidd brysur.

Mae'n cynnig bwyd a diod gwych a digon o siopau hynod, gan gynnwys gwerthwyr hen bethau.

Pris tŷ ar gyfartaledd yw £413,929 ac mae cartrefi ar wahân yn aml yn gwerthu am £450,000 yn Olney hardd.

Windsor

Mae gan Windsor swagger brenhinol a digon o hanes yn Berkshire.

Mae'n agos at y brifddinas ac mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol.

Ond mae'r dref yn boblogaidd gyda thwristiaid am ei threftadaeth fyd-enwog.

Mae ffigurau swyddogol yn dangos bod pris tŷ ar gyfartaledd yn Windsor yn £578,211.

Windsor town centre

Mae arbenigwyr yn ystyried Windsor fel un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU (Llun: Berkshire Live)

Canolbarth Lloegr

Harborne

Mae gan Harborne, rhan crand o Birmingham, olygfa hyfryd o fwyd.

Mae'n ardal fach cŵl ychydig filltiroedd o ganol y ddinas, ac yn gartref i sawl man gwyrdd.

Mae rhai o fwytai gorau'r ddinas yn neu gerllaw Harborne, cymdogaeth hamddenol sy'n boblogaidd gyda theuluoedd.

Roedd gan eiddo bris cyfartalog o £305,167 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Tenbury Wells

Mae Tenbury Wells, sydd yn Swydd Gaerwrangon, yn cynnig golygfeydd gwych o ran bwyd a chelfyddyd.

Mae'n anheddiad gwledig, wedi'i guddio ar lan bert Afon Teme.

Mae'r dref farchnad wedi'i hamgylchynu gan gaeau hopys golygfaol, perllannau afalau seidr a chefn gwlad tonnog.

Mae ganddi stryd fawr draddodiadol ac adeiladau hanesyddol.

Yn gyffredinol, roedd prisiau gwerthu yn Tenbury Wells dros y flwyddyn ddiwethaf 22 y cant yn uwch na'r flwyddyn flaenorol. Y cyfartaledd nawr yw £304,556.

Sba Leamington

Mae gan Royal Leamington Spa, yn Swydd Warwick, bensaernïaeth hardd o'r Rhaglywiaeth. Mae'n dref sba hanesyddol ond mae'n cynnig digonedd o fwytai modern a siopau annibynnol.

Mae teithiau trên yn cymryd llai nag awr i ganol Birmingham.

Ac mae yna nifer o barciau a mannau gwyrdd swynol yn Leamington Spa, sy'n hamddenol ac sydd â atyniad hamddenol.

Gellir snafflo eiddo am tua £355,353, er bod y rhan fwyaf o'r tai yn dai teras ac yn rhatach ar tua £349,640.

Southwell

Mae Southwell yn dref farchnad yn Swydd Nottingham ac yn gartref i'r Southwell Minster rhestredig gradd I, eglwys gadeiriol Esgobaeth Anglicanaidd Southwell a Nottingham.

Mae'n lle hyfryd i fyw gyda hanes trawiadol a strydoedd wedi'u leinio â bwytai rhagorol.

Mae'r ysgolion yn dda iawn ar y cyfan yn y dref, i'r gogledd-ddwyrain o Nottingham.

Y pris cyffredinol ar gyfartaledd eleni yw £381,855. Mae hyn i lawr dri y cant ar y flwyddyn flaenorol, ond i fyny wyth y cant i fyny ar uchafbwynt 2018.  

Buxton

Mae gan Buxton, Swydd Derby, ddigonedd o swyn, digon o hanes ac mae yn y Peak District hardd.

Yn cael ei hadnabod fel "Caerfaddon y gogledd", dyma'r dref sba uchaf yn y DU.

Yn llawn pensaernïaeth Sioraidd eiconig, mae Buxton yn dref gelfyddydol brysur, heb fod ymhell o Fanceinion.

Roedd gan eiddo yn Buxton bris cyfartalog cyffredinol o £239,981 y llynedd.

Southwell

Mae Southwell yn weinidog yn Swydd Nottingham (Delwedd: Getty)

Gogledd Orllewin

Ilkley

Mae Ilkley yn dref sba yng Ngorllewin Swydd Efrog, ac wedi'i hamgylchynu gan gefn gwlad hardd.

Mae ganddi nifer uchel o siopau bach annibynnol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cartrefi yn Ilkley wedi gwerthu am bris cyfartalog o £523,312.

Christleton

Mae'r pentref bach hwn yn cyfuno gwlad drefol a gwledig yn byw heb fod ymhell o ddinasoedd, gan gynnwys Caer.

Mae llawer yn digwydd yn Christleton ei hun serch hynny, gan ei fod yn gartref i westai sba crand, parciau natur ac mae ar Gamlas y Shropshire Union.

Roedd gan eiddo yn Christleton bris cyfartalog cyffredinol o £329,457 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Altrincham

Mae Altrincham yn dref farchnad brysur ym Manceinion Fwyaf.

Mae'n bleser maestrefol difrifol oherwydd, er bod traffyrdd, trenau ac awyrennau i gyd o fewn cyrraedd hawdd, mae digon i'w wneud yn y dref ei hun.

Yn gartref i nifer o fwytai annibynnol gwych, strydoedd deiliog a pharciau gwych, mae Altrincham yn arbennig o boblogaidd gyda theuluoedd.

Y pris cyfartalog ar gyfer eiddo yn Altrincham yw £537576 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Altrincham

Mae Altrincham yn dref farchnad ym Manceinion Fwyaf (Delwedd: Manchester Evening News)

Gogledd Ddwyrain

Gwych Ayton

Mae Great Ayton, sydd yng Ngogledd Swydd Efrog, yn enwog am ei siopau annibynnol a'i ddiwylliant pentref traddodiadol.

Mae llawer o fusnesau annibynnol yn y pentref ac mae ganddo deimlad cymunedol gwych.

Roedd gan eiddo yn Great Ayton bris cyfartalog cyffredinol o £224,836 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Hovingham

Pentref mawr yng Ngogledd Swydd Efrog yw Hovingham, y credir ei fod yn dyddio'n ôl i gyfnod y Rhufeiniaid.

Mae busnesau lleol yn cynnwys siop bentref, becws ac ystafell de, gwesty a thafarn.

Mae Hovingham ar gyrion Rhostir Gogledd Efrog ac felly mae'n boblogaidd gyda thwristiaid.

Y pris tŷ ar gyfartaledd a werthir yn Hovingham yw £490,000.

Morpeth

Mae Morpeth, yn Northumberland, yn gyfleus ac wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hyfryd.

Mae’n anheddiad tlws, sydd â gorsaf drenau, ac mae’n cynnwys llond gwlad o fusnesau annibynnol a siopau elusen.

Gwerthwyd eiddo yn y dref farchnad y llynedd am £260,416 ar gyfartaledd.

St. George's Church in Morpeth

Mae Eglwys St. George yn Morpeth (Llun: Newcastle Chronicle)

Dwyrain Lloegr

Saxmundham

Mae'r gymuned wledig wych hon gryn dipyn o'r arfordir. 

Mae Saxmundham yn dref swynol, gyda hanes hynod a nifer o eiddo Sioraidd a Fictoraidd.

Mae'r siopau a'r bwytai annibynnol yn fendigedig ac mae amgueddfeydd ac abatai gerllaw.

Gwerthodd eiddo yn Saxmundham am gyfartaledd o £289,920 dros y flwyddyn ddiwethaf, sy'n debyg i gyfartaledd y DU.

Framlingham

Gyda golygfeydd aruchel o’r castell, mae’r dref hamddenol hon yn Suffolk wedi’i hamgylchynu gan gefn gwlad hardd.

Mae Framlington yn dref farchnad hynafol gyda atyniad swynol, a chastell o'r 12fed ganrif.

Mae mewn lleoliad gwledig a gellir mwynhau cymaint o deithiau cerdded gwledig hynod ddiddorol o'r dref hon neu yn ystod y dref.

Mae eiddo fel arfer yn gwerthu am tua £347,127 yn y setliad.

Whittlesford

Mae'r pentref cerdyn post llun hwn yn Swydd Gaergrawnt ar reilffordd cymudwyr i Lundain.

Mae ganddo dafarn a bwyty ardderchog, bythynnod to gwellt a grîn pentref mawr.

Mae siop y pentref a Swyddfa'r Post yn cynnig amwynderau gweddus.

Y llynedd, gwerthodd eiddo yn Whittlesford am £444,535 ar gyfartaledd gyda mwyafrif y tai yn dai ar wahân. 

cambridge

Mae Caergrawnt yn parhau i fod yn lle gwych i fyw gan fod ganddi ddiwylliant gwych, a rhai o adeiladau hanesyddol mwyaf eiconig y DU.

Yn anheddiad ar lan yr afon ac yn brifysgol, mae Caergrawnt hefyd yn cynnig digon o siopau annibynnol a bistros. 

Mae ar reilffordd i Lundain ac mae ei hun yn gartref i nifer o atyniadau diwylliannol, megis amgueddfeydd.

Ond roedd pris eiddo cyfartalog y llynedd yn y setliad yn serth o £538,726.

Phil Spencer yn gofyn beth fyddai ei angen i chwalu'r farchnad eiddo

Cymru

Glwb

Mae Aberteifi yn dref arfordirol gyda chlogwyni garw a thraethau tywodlyd.

Ond mae ganddo gastell hefyd, wedi’i adnewyddu a’i adfywio’n ffres, a digon o ddiwylliant i’w gynnig hefyd.

Mae popeth o fewn pellter cerdded arferol.

Roedd gan eiddo yn Aberteifi bris cyfartalog cyffredinol o £253,095 dros y flwyddyn ddiwethaf

Yn gyfeillgar

Mae Cydweli wedi cael safle uchel am ansawdd bywyd.

Mae cartref teuluol cyffredin yn costio llai na £350,000.

Tref yn Sir Gaerfyrddin yn ne-orllewin Cymru sydd tua saith milltir i'r gogledd-orllewin o Lanelli yw Cydweli .

Yr Alban

Finnieston

Mae Finnieston, sydd ar lan ogleddol Afon Clyde yn Glasgow, yn ardal ffasiynol a ailddatblygwyd o'i hamser fel canolbwynt diwydiannol warysau a dociau.

Mae bariau a bwytai newydd wedi'u sefydlu, mae yna hybiau tai modern, swyddfeydd a manwerthu ac mae'n dod yn lle poblogaidd i weithwyr proffesiynol ifanc fyw ynddo.

Y pris cyfartalog am eiddo yn Finnieston yw £248997 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dundee

Yn fywiog a chyfeillgar, mae gan Dundee ymdeimlad cryf o ysbryd cymunedol ac felly mae teuluoedd yn ei garu.

Mae digonedd o lefydd gwych i fwyta a siopa yn y dref, sydd â glan y dŵr wedi’i adfywio.

Y pris cyfartalog am eiddo yn Dundee yw £173,418 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gogledd Iwerddon

porthstiwart

Roedd Portstewart yn nodedig am ei gyfradd droseddu isel, ac ysgolion rhagorol.

Mae'n cynnig golygfeydd panoramig gwych o'r môr a'r arfordir.

Mae prisiau tai ar gyfartaledd tua £140,000 fel arfer.

Cafodd y rhan fwyaf o'r rhestr ei llunio gan fanteision teithio Stilettos mwdlyd.

Mae'n cymryd i ystyriaeth yr holl drefi, pentrefi a dinasoedd gorau y tu allan i Lundain gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/property/1706017/Best-UK-places-to-live-2023-dream-property-home


.