"Tynnais 11 o fy nannedd fy hun a'u cadw mewn jar oherwydd ni allwn ddod o hyd i ddeintydd"

"Tynnais 11 o fy nannedd fy hun a'u cadw mewn jar oherwydd ni allwn ddod o hyd i ddeintydd"

Dywedodd ei fod yn galw ar ddiwrnod cyntaf pob mis i geisio cael deintydd i'r Gwasanaeth Iechyd, ond dywedodd "nad oes gan neb ddiddordeb" mewn cymryd cleifion newydd. Ychwanegodd: “Rwy’n galw ar ddiwrnod cyntaf pob mis, fel arfer holl restrau deintyddion Iechyd Gwladol ac nid oes gan neb ddiddordeb. Does neb yn cymryd eich enw na dim byd.

“Yn y pedair blynedd neu ddwy, nid wyf wedi cael deintydd, rwyf wedi gorfod tynnu fy nannedd fy hun. Mae gen i jar fach yma ac mae 11 dant ynddo a dyna'r holl ddannedd rydw i fy hun wedi'u tynnu dros y pedair blynedd.

“Alla i ddim cael neb i edrych ar fy nannedd. »

Mae'r GIG yn cynghori yn erbyn hunan-driniaeth, gan ofyn i bobl sydd angen help i ffonio GIG 111 neu ddeintyddfa leol.

Fe fydd deintyddiaeth y GIG yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol erbyn 2025 oni bai bod yna ddiwygiadau cyllidol ysgubol, rhybuddiodd llywydd Cymdeithas Ddeintyddol Prydain neithiwr.

Daeth ei sylwadau wrth i ffigurau newydd ddangos bod hyd at 9 o bob 10 practis deintyddol bellach yn gwrthod triniaeth gan gleifion sy’n oedolion y GIG ac 1 o bob 10 awdurdod lleol ddim bellach yn derbyn plant dan 16 am driniaeth gan y gwasanaeth iechyd.

Mae'r ffigurau'n rhan o goflen o dystiolaeth a gasglwyd gan y BDA a fydd yn destun ymchwiliad gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Ddeintyddiaeth a lansiwyd yn gynharach y mis hwn (DEC) i raddau argyfwng deintyddol y GIG.

Cynhaliodd Eddie Crouch, sy'n gadeirydd y BDA, sgyrsiau brys gyda'r Gweinidog Deintyddol Neil O'Brien, AS dros Swydd Gaerlŷr yn gynharach y mis hwn i fynnu diwygio system ariannu ddeintyddol y GIG ar fyrder.

Mae diffyg apwyntiadau'r GIG wedi arwain at bobl yn cerdded cannoedd o filltiroedd yn ceisio triniaeth, yn tynnu dannedd heb anesthetig, yn troi at wneud eu dannedd gosod eu hunain yn fyrfyfyr ac yn cyfyngu eu diet hirdymor i fawr mwy na chawl.

Mewn achosion eraill, rhagnodir nifer o rowndiau o wrthfiotigau i blant ac mae'n rhaid iddynt aros am fisoedd am lawdriniaeth tynnu dannedd, mae cleifion yn ymweld ag adrannau Meddygon Teulu ac A@E sydd wedi'u gorymestyn i ddod o hyd i gymorth, ac nid yw canserau marwol y geg yn cael eu gwirio.

Dywed y BDA mai dim ond tua 50% o'r cyllid sydd ei angen ar bractisau deintyddol i ofalu am bob claf y mae'r llywodraeth yn ei ddarparu, sy'n golygu bod hanner y boblogaeth yn cael ei gadael heb ddeintydd GIG.

Mae'r materion yn dweud bod y BDA wedi'i 'gwaethygu gan ddau gloi hir' a arweiniodd at golli 47 miliwn o apwyntiadau deintyddol y GIG yn Lloegr yn unig. Mae ymchwil BDA yn dangos bod hyn yn cynnwys mwy na 14m ar gyfer plant.

Mae'r BDA hefyd wedi darganfod 'diffeithwch dannedd' prinder dannedd ar draws rhannau helaeth o'r wlad - gan gynnwys Suffolk a Lerpwl lle nad oes unrhyw bractisau deintyddol GIG yn derbyn cleifion newydd. Datgelodd mai dim ond 2% o bractisau deintyddol oedd yn derbyn cleifion y GIG yn rhanbarthau De-orllewin, Gogledd Orllewin Lloegr a Swydd Efrog a Humber.

Canfu fod hon yn broblem fwy difrifol yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Er enghraifft, yn Bradford, mae traean o blant pump oed yn dangos arwyddion gweladwy o bydredd dannedd. Mae plant sy'n cael eu geni yn y ddinas wyth gwaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i'r ysbyty gyda phydredd dannedd cyn eu pen-blwydd yn chwech oed.

Dywedodd Eddie Crouch: 'Nid yw deintyddiaeth y GIG yn addas at y diben. Mae’r swm o arian a roddir i dalu deintyddion yn annigonol ac mae wedi gostwng 30% mewn termau real dros y deng mlynedd diwethaf oherwydd costau cynyddol a chwyddiant, sy’n golygu bod deintyddion yn gadael mwy a mwy o’r proffesiwn neu’n troi at waith preifat. .

“Mae’n ysgytwol bod system y GIG wedi’i gadael i farwolaeth araf ac oni bai bod yna newid radical a buddsoddiad ni fydd unrhyw wasanaethau deintyddol arferol gan y GIG yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

“Yn y ddwy neu dair blynedd nesaf, ni fydd deintyddiaeth y GIG yno i ddiwygio a byddwn yn y pen draw yn cael gwasanaeth bach ar gyfer ychydig o bobl - yn bennaf y rhai sydd ag argyfyngau. »

Dywedodd yr Athro Liz Kay, Llywydd Cymdeithas Ddeintyddol Prydain: “Mae bag post pob AS yn griddfan gyda miloedd o gwynion gan etholwyr sydd heb unman i fynd. Nid yw pydredd dannedd yn amod cyfle cyfartal. Mae ei fynychder yn yr aelwydydd tlotaf yn uwch nag yn yr aelwydydd cyfoethocaf.

O ganlyniad, y rhai sydd angen gwasanaethau deintyddol fwyaf yw'r rhai a all fforddio gofal preifat leiaf.

“Yn ystod dadleuon seneddol, adroddodd ASau straeon torcalonnus am blant nad oedd ganddynt hyd yn oed brws dannedd, heb sôn am bast dannedd.

“Mae deintyddion yn gweld canlyniadau difrifol hyn, neu byddent pe bai cleifion yn gallu cael mynediad ato.

“Gall mesurau ataliol fel brwsio dannedd, gofal deintyddol a hyd yn oed gwm cnoi heb siwgr helpu i atal pydredd dannedd, ond rhaid iddynt weithio ochr yn ochr ag archwiliadau rheolaidd gan ddeintyddion hygyrch y GIG. Ni ellir gadael iechyd y geg a lleddfu poen ar drugaredd Mae angen gweithredu ar frys i ddod â deintyddiaeth y GIG yn ôl o'r dibyn.

Ychwanegodd: “Mae’r llywodraeth wedi tan-ymateb yn rhy hir. Os na fydd newid yn digwydd yn gyflym, yng ngeiriau un AS, fe welwn “lliaws o ddiffeithdiroedd deintyddol yn troi’n un Sahara gwych”.

Yn lansiad Ymchwiliad Deintyddiaeth y GIG, dywedodd yr AS Steve Brine, cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: 'Mae pobl sydd â deintyddiaeth DIY, hyd yn oed yn tynnu eu dannedd allan heb anesthesia na gofal meddygol, yn straeon a ddylai fod yn perthyn i un arall o hyd. cyfnod. adroddir bod digwyddiadau o'r fath yn digwydd yma heddiw.

“Efallai nad yw’n syndod bod ymchwil yn dangos bod rhannau o’r wlad wedi dod yn anialwch deintyddol a bod 90% o bractisau deintyddol wedi troi cefn ar oedolion sy’n dymuno cofrestru yng ngwasanaethau’r GIG.

“Rydym yn lansio ymchwiliad i ofyn pam fod gofal deintyddol mor anodd ei ddarganfod ac i sefydlu beth sydd angen i’r llywodraeth a GIG Lloegr ei wneud i wella mynediad a lleihau’r boen a’r dioddefaint diangen hwn. »

Amcangyfrif DH i ddod

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/health/1715603/dentist-nhs-treatment-teeth-procedures-george-glinos


.