Newidiadau cyfraith gyrru i'w lansio yn 2023 - ULEZ, rheolau trwydded, gyrru yn Ewrop a mwy

Newidiadau cyfraith gyrru i'w lansio yn 2023 - ULEZ, rheolau trwydded, gyrru yn Ewrop a mwy

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld di-ri newid yn y gyfraith gyrru cyflwyno yn dilyn ailwampio mawr o'r Deddfau Traffig i ledaeniad o Parthau aer glân a pharthau allyriadau isel ledled y DU. Ni fydd 2023 yn wahanol, gyda nifer o reolau newydd eisoes wedi’u cyhoeddi, a llawer mwy i’w dilyn dros y 12 mis nesaf.

ULEZ a Pharthau Aer Glân

Yn ddiweddarach eleni, Llundain Bydd y Parth Allyriadau Isel Iawn (ULEZ) yn cael ei ymestyn i'r brifddinas gyfan ddydd Mawrth, Awst 29, 2023.

Bydd yn gweithredu 24 awr y dydd, bob dydd o'r flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig) a bydd yn gweithredu ym mhob un o fwrdeistrefi Llundain, hyd at ffin bresennol y parth allyriadau isel.

Rhaid i gerbydau gyrraedd safonau allyriadau llym i yrru yn yr ULEZ, gan gynnwys Ewro 4 petrol ac Ewro 6 ar gyfer disel. Rhaid i feiciau modur a mopedau fodloni safonau allyriadau Ewro 3, gydag unrhyw gerbyd nad yw'n cydymffurfio yn wynebu'r tâl dyddiol o £12,50.

DARLLENWCH MWY: Nid yw'r rhan fwyaf o yrwyr yn gwybod allbwn carbon eu car

Gyrru yn Ewrop

Ers mis Mai 2022, mae Prydeinwyr sy’n byw yn Sbaen wedi’u gwahardd rhag defnyddio eu trwydded yrru’r DU ar ffyrdd Sbaen, er mawr siom i alltudion.

Yn y diweddariad diweddaraf i dudalen Facebook Brits in Spain, dywedodd Hugh Elliott, llysgennad y DU i Sbaen, fod y cytundeb rhwng awdurdodau’r DU a Sbaen wedi’i gyrraedd, gyda’r ‘geiriad technegol’ yn dal i fod yn y cwrs datrys.

Dywedodd y byddai'r ddwy blaid yn parhau i gydweithio i gael y cytundeb wedi'i lofnodi, gan ychwanegu y byddai'n rhannu mwy o wybodaeth ar dudalen y conswl cyn gynted ag y mae'n gwybod.

treth tanwydd

Cyhoeddodd Rishi Sunak, oedd yn ganghellor ar y pryd, doriad treth tanwydd o 5c y litr yn ystod datganiad y gwanwyn a oedd i fod i bara 12 mis.

Fisoedd i ffwrdd o gyllideb mis Mawrth Jeremy Hunt, mae llawer yn pendroni beth mae’r Canghellor yn dewis ei wneud. Gallai barhau â’r toriad o 5c, gadael iddo ddod i ben a dychwelyd i’r gyfradd arferol neu gynyddu’r dreth tanwydd.

Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi awgrymu y gallai treth tanwydd godi 23 y cant, gan ychwanegu £5,7 biliwn at goffrau'r llywodraeth y flwyddyn nesaf, ond gyrwyr morthwyl.

Deddfau Traffig

Yn 2022, mae rheolau traffig newydd di-ri wedi’u cyflwyno yn un o’r diweddariadau mwyaf yn yr hanes diweddar, gan gynnwys rheolau ffonau symudol a chyngor newydd i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd.

Mae rhai wedi dyfalu y bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno yn 2023, gyda rhai diweddariadau i'r "hierarchaeth defnyddwyr ffyrdd" neu gosbau newydd am beidio â gwisgo gwregysau diogelwch.

Dywedodd y Weinyddiaeth Drafnidiaeth Express.co.uk nad oedd dim byd newydd wedi'i gyhoeddi ers rhyddhau'r fersiwn ddiwethaf yn gynharach eleni.

Treth HGV

Rhaid i bob cerbyd nwyddau trwm dros 12 tunnell dalu tâl traul trac.

Ataliodd y llywodraeth yr ardoll yn ystod y pandemig, ond o 31 Gorffennaf, 2023, bydd y ffioedd yn dechrau dod yn berthnasol eto. Gall y gost fod mor uchel â £10 y dydd neu £1 y flwyddyn.

Mae cerbydau sydd wedi'u cofrestru yn y DU yn talu ardoll ar yr un pryd ac fel rhan o'r un trafodiad â'r Doll Treth Cerbyd (VED).

Platiau trwydded

Unwaith eto bydd gyrwyr yn y DU yn gweld dwy set newydd o blatiau rhif ym mis Mawrth a mis Medi 2023.

Ym mis Mawrth, gall modurwyr gofrestru car newydd o dan blât trwydded “23” a bydd ceir newydd ym mis Medi yn cael eu cofrestru o dan blât trwydded “73”.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/cars/1712328/driving-law-changes-2023-ulez-licence-europe-highway-code


.