Dyn â chanser angheuol yn cael ei glirio o'r afiechyd gyda threial cyffuriau yn y DU

Dyn â chanser angheuol yn cael ei glirio o'r afiechyd gyda threial cyffuriau yn y DU

Dywedodd Robert Glynn, 51, weldiwr o Worsley ym Manceinion Fwyaf, na fyddai 'yma' oni bai am ganlyniadau syfrdanol yr arbrawf a gynhaliwyd gan Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Christie ym Manceinion.

Cafodd Mr Glynn ddiagnosis o ganser dwythell y bustl angheuol ar ôl dioddef poen difrifol yn ei ysgwydd a'i gadawodd yn methu â chysgu.

Ymwelodd â'i feddyg teulu a chafodd gyfres o sganiau a phrofion gwaed, ond dim ond ar hap y canfuwyd ei ganser pan gafodd haint goden fustl.

Y diwrnod cyn ei ben-blwydd yn 49 ym mis Awst 2020, ar anterth y pandemig Covid, derbyniodd Mr Glynn y newyddion dinistriol fod ganddo ganser dwythell y bustl mewn-hepatig (canser sy'n ffurfio yn y dwythellau bustl y tu mewn i'r afu).

Fe'i gelwir hefyd yn ganser dwythell y bustl, ac mae'n ffurf brin ar y clefyd gydag ychydig o opsiynau triniaeth.

Dim ond tua 1 o bobl yn y DU sy'n cael diagnosis ohono bob blwyddyn a dim ond 000% o bobl sy'n byw bum mlynedd neu fwy ar ôl diagnosis.

Clywodd Mr Glynn fod ei ganser ar gam datblygedig a'i fod wedi lledu i'w chwarren adrenal.

Fe'i cyfeiriwyd at Christie's lle cynigiodd arbenigwyr y cyfle iddo gymryd rhan mewn treial clinigol o imiwnotherapi.

Cyn dechrau'r achos, cafodd tiwmor Mr Glynn ei sganio i wirio am unrhyw newidiadau genetig yn ei diwmor.

Dangosodd y canlyniad fod gan y tiwmor faich treiglo uchel (nifer fawr o dreigladau genetig yn y celloedd), gan awgrymu y gallai o bosibl ymateb yn dda i driniaeth.

Mae Mr Glynn wedi dechrau cyffur imiwnotherapi sydd eisoes wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio mewn canserau eraill, gan gynnwys canser yr ysgyfaint, yr arennau a chanser yr oesoffagws.

Cyfunwyd y driniaeth, sy'n cael ei rhoi trwy drwyth ac sy'n helpu system imiwnedd y person ei hun i frwydro yn erbyn y canser, â chemotherapi safonol.

Ni ellir enwi'r cyffur oherwydd natur arbrofol y treial hwn ar gyfer canser dwythell y bustl.

Er mawr syndod iddo, gwelodd Mr Glynn, sy'n mwynhau Manchester United, biliards, golff a physgota, ei diwmorau'n crebachu o dan driniaeth.

Crebachodd y tiwmor yn ei iau o 12cm i 2,6cm, tra ciliodd tiwmor ei chwarren adrenal o 7cm i 4,1cm.

Mae hyn yn golygu bod Mr Glynn wedi gallu cael llawdriniaeth ym mis Ebrill i dynnu ei diwmorau.

Canfu'r llawfeddygon meinwe marw yn unig, sy'n golygu bod y driniaeth wedi lladd yr holl gelloedd canser.

Mewn sylwadau a wnaed i asiantaeth newyddion PA yn unig, dywedodd Mr Glynn: “Fyddwn i ddim yma heddiw oni bai am y treial.

“Pan ofynnwyd i mi gymryd rhan yn yr ymchwil, neidiais ar y cyfle.

“Rydych chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i ymestyn eich bywyd.

“Rwy’n teimlo’n lwcus iawn oherwydd cefais ganser am ddwy flynedd a doedd gen i ddim syniad.

“Felly roedd cael y golau gwyrdd yn llethol.

“Mewn ffordd ryfedd, fe newidiodd y diagnosis fy mywyd.

“Gyda fy mhartner, Simone, rydyn ni’n mynd allan i fyd natur ac yn cerdded llawer. Pan fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd, rydych chi'n sylweddoli bod bywyd ar gyfer byw.

Ers ei lawdriniaeth nid yw Mr Glynn wedi bod angen triniaeth bellach ac mae ei sganiau chwarterol yn dangos ei fod yn rhydd o ganser.

Mae astudiaethau eraill yn cael eu cynnal ar hyn o bryd gyda nifer fwy o gleifion yn y gobaith o addasu'r driniaeth o ganser dwythell y bustl.

Mewn ymgais i fyw bywyd iachach, newidiodd Mr Glynn ei ddeiet yn llwyr hefyd, gan golli sawl carreg ar ôl tipio'r glorian yn 16eg.

"Rwyf wedi torri allan yr holl fwydydd wedi'u prosesu, siwgr wedi'i buro, cynnyrch llaeth a llaeth ac yn awr yn cael smwddi bob dydd a llawer o ffrwythau a llysiau organig ac rwy'n gwneud popeth o'r newydd," meddai - mae'n datgan.

“Llwyddais i golli’r 5ed safle, oedd yn gam mawr i mi.

“Sylweddolais na allwch chi ddibynnu ar feddygon i'ch helpu chi yn unig.

“Rhaid i chi helpu eich hun hefyd.

“Mae hefyd yn bwysig aros yn bositif a pheidio â rhoi’r gorau iddi.

“Nid yw byth drosodd nes ei fod drosodd. »

Arweiniwyd y treial clinigol gan yr Athro Juan Valle, oncolegydd ymgynghorol yn Christie ac arbenigwr byd ar ganser dwythell y bustl.

Dywedodd: “Gwnaeth Robert yn dda iawn gyda’r cyfuniad hwn oherwydd bod gan ei diwmor faich treiglo uchel neu nifer uchel o dreigladau genetig.

“Nid oes gan y rhan fwyaf o gleifion sydd â’r diagnosis hwn gymaint o fwtaniadau yn eu celloedd canser, felly ni fydd y driniaeth mor effeithiol, ond mae’n tanlinellu pwysigrwydd meddyginiaeth wedi’i phersonoli.

“Mae canlyniadau’r ymchwil hwn ac astudiaeth fwy arall yn cael eu disgwyl yn eiddgar gan gydweithwyr ledled y byd gan y gallai arwain at newid yn y ffordd yr ydym yn trin cleifion fel Robert yn y dyfodol. »

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/health/1715110/bile-duct-cancer-robert-glynn-drug-trial-treatment


.