Arbenigwyr planhigion tai yn esbonio sut i 'annog' tegeirianau i 'flodeuo eto' - 'mae anghenion yn unigryw'

Arbenigwyr planhigion tai yn esbonio sut i 'annog' tegeirianau i 'flodeuo eto' - 'mae anghenion yn unigryw'

Mae'r tegeirian llydanwyrdd yn un o'r rhai symlaf planhigion dan do i dyfu ac mae'n cael ei ffafrio gan lawer am eu cyfnodau blodeuo hir. Fodd bynnag, mae camsyniad cyffredin ynghylch tegeirianau, unwaith y byddant yn colli eu blodau, na allant flodeuo eto. Fodd bynnag, gyda rhywfaint o waith hawdd, gall perchnogion tai gael eu planhigyn tŷ i flodeuo eto.

Dywedodd arbenigwyr Baby Bio® wrth Express.co.uk: “Mae tegeirianau yn blanhigion tŷ hynod o cain sydd wedi bod yn ffefrynnau yn y cartref ers blynyddoedd diolch i’w blodau hardd a all bara am fisoedd.

“Ond nid yw’n gyfrinach bod ganddyn nhw ofynion penodol ac felly mae angen eu trin â gofal, enw da sydd wedi gwneud i lawer o bobl sy’n hoff o blanhigion fod yn wyliadwrus o fod yn berchen ar degeirian. Yr allwedd i ofalu am degeirianau yw'r amgylchedd.

Yn nodweddiadol, mae tegeirian yn blodeuo unwaith y flwyddyn, a phan fydd yn blodeuo, mae blodau hardd fel arfer yn aros yn eu blodau am chwech i 10 wythnos.

Fodd bynnag, os cânt ofal priodol, gall perchnogion flodeuo dro ar ôl tro, er y gall hyn fod yn anodd.

DARLLENWCH MWY: Camgymeriadau golchi “cyffredin iawn” i'w hosgoi ar gyfer dillad gwely “gwell”.

“Cofiwch fod yna lawer o rywogaethau o degeirianau, felly dylid trin pob un yn ôl ei anghenion.

“Rydym yn argymell yr amrywiaeth o degeirianau gwyfyn phalaenopsis i ddechreuwyr! »

Yn eu cynefin naturiol, mae tegeirianau'n tyfu naill ai ar goed, a elwir yn epiffytau, neu ar greigiau, sy'n golygu eu bod yn lithoffytau.

Maent fel arfer yn tyfu'n uchel ar frig coed y goedwig law ar risgl garw yn hytrach nag ar y ddaear yn y ddaear, sy'n golygu y dylai perchnogion geisio efelychu'r amgylchedd hwnnw.

Ychwanegodd arbenigwyr planhigion tai, “Felly dylai perchnogion tegeirianau geisio dynwared yr amgylchedd hwnnw.

“Repot y planhigion hyn bob amser mewn compost penodol yn seiliedig ar risgl tegeirian sy'n hybu creu hyd at y gwreiddiau a draeniad i atal y planhigyn rhag mynd yn ddwrlawn.

“Mae tegeirianau’n cael y rhan fwyaf o’u lleithder o’r aer ac felly mae’n well ganddyn nhw leithder uchel, felly niwl y dail a’r gwreiddiau awyr yn ddyddiol neu rhowch y planhigyn wrth ymyl hambwrdd o gerrig mân llaith er mwyn cynyddu’r lleithder yn yr aer.

“Ystyriwch eu plannu mewn ystafelloedd naturiol mwy llaith. Mae hyn yn cynnwys ystafelloedd fel yr ystafell ymolchi neu'r gegin lle mae mwy o leithder yn yr aer.

Gall gwreiddiau planhigion tŷ bydru'n hawdd os cânt eu gadael mewn compost llaith, felly mae'n bwysig sicrhau bod y pridd wedi sychu rhwng dyfrio.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/garden/1715043/houseplant-orchids-how-to-get-plant-to-rebloom-pruning-tips


.