"Yn Chad, nid yw'n ymddangos bod Ffrainc eisiau unrhyw beth heblaw am gynnal sefydlogrwydd"

"Yn Chad, nid yw'n ymddangos bod Ffrainc eisiau unrhyw beth heblaw am gynnal sefydlogrwydd"

Anthropolegydd Chadian Remadji Hoinathy.

Ganed Remadji Hoinathy yn 1978 yn Sarh, yn ne Chad. Anthropolegydd a chyn athro ym Mhrifysgol N'Djamena, mae bellach yn ymchwilydd yn swyddfa Dakar y Sefydliad Astudiaethau Diogelwch (ISS).

Beth yw eich atgof cyntaf o gysylltiad â Ffrainc?

Fy atgof mwyaf byw yw'r cyfeillgarwch gyda dau athro ifanc a anfonwyd fel gwirfoddolwyr i'r coleg lle'r oeddwn yn y bedwaredd flwyddyn, yn 1993-1994. Sefydliad Jeswitaidd yn Sarh oedd Coleg Charles-Lwanga. Dysgodd un hanes-daearyddiaeth a Ffrangeg; y llall, mathemateg. Roedd gennym gyfeillgarwch a oedd yn mynd y tu hwnt i ddysgu. Buont yn siarad â mi a fy nghefnder am Ffrainc fel y mae mewn gwirionedd. Daethant i'n gweld fel teulu. Hwn oedd y cyswllt uniongyrchol cyntaf â phobl o Ffrainc ac yn byw yn ein hamodau ni.

Cyflwyniad ein cyfres O Dakar i Djibouti, radiosgopi o'r berthynas Affrica-Ffrainc

A'ch taith gyntaf i Ffrainc?

Nid oeddwn wedi dod yn uniongyrchol i Ffrainc, ond i'r Almaen, i gofrestru mewn thesis anthropoleg. Arhosais yno am fis ac, ar fy ffordd yn ôl, mynnodd newid fy nhocyn i fynd trwy Baris. Nid damwain oedd hi. Roeddwn i eisiau gweld y brifddinas er mwyn ymweld â'r holl henebion hyn yr oeddwn wedi clywed amdanynt. Ond hefyd oherwydd, fel unrhyw berson ifanc a gafodd ei fagu mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith, roedd gen i'r ddelwedd ramantus hon o Ffrainc. Mae ein dosbarthiadau hanes a llenyddiaeth yn dod â ni yn ôl i Ffrainc, a hyd yn oed pan fyddwn yn sôn am lenyddiaeth Affricanaidd, ym Mharis y bu cynigwyr Negritude yn astudio ac yn ffynnu. Roedd yn gyfle hefyd i weld modryb sy’n byw yn Argenteuil, ym maestrefi Paris, a ffrindiau.

Yn Chad, efallai ychydig yn fwy nag mewn mannau eraill, mae Ffrainc yn parhau i fod yn actor gwleidyddol o bwys. Sut ydych chi wedi ei weld yn esblygu dros amser?

Po fwyaf y byddwn yn symud ymlaen mewn bywyd, y mwyaf y byddwn yn deall rhai pethau, a mwyaf y byddwn yn newid ein canfyddiad. Yn gynnar yn fy astudiaethau graddedig, dechreuais weld yn gliriach y berthynas hirsefydlog rhwng Ffrainc a Chad. Mae'r rhain yn berthnasoedd troellog iawn, gyda newidiadau wrth gwrs ar y personoliaethau i'w cefnogi, ond gyda pharhad, amddiffyn buddiannau Ffrainc a'r dynion a all warantu hynny. Nid oes ots ei fod yn arwain at newidiadau cynghrair. Er enghraifft, roedd hi'n cefnogi cyfundrefn François Tombalbaye [Llywydd o 1960 i 1975] yn ei frwydr yn erbyn amryw wrthryfeloedd, cyn cefnu arno. Dyma hefyd a wnaeth yn ddiweddarach gyda Hissène Habré, gan ei ryddhau'n raddol o blaid Idriss Déby.

“Mae Ffrainc yma yn cefnogi cyfundrefn sy’n dramateiddio bywyd democrataidd, heb erioed sylweddoli hynny”

O Idriss Déby, nid yw agenda wleidyddol Ffrainc wedi newid ac mae wedi canolbwyntio ar sefydlogrwydd. Byddar a dall, nid yw Ffrainc fel pe bai'n clywed dim byd arall yma na chynnal y sefydlogrwydd hwnnw, beth bynnag fo'r gost. Mae un yn cael yr argraff bod araith La Baule [ynganu yn 1990 gan François Mitterrand] ar yr angen i bartneriaid Affricanaidd i ddemocrateiddio, nid oedd yn cyfeirio at Chad. Mae Ffrainc yma yn cefnogi cyfundrefn sy'n dramateiddio bywyd democrataidd, heb erioed sylweddoli hynny. Fodd bynnag, nid yw hyn yn eithrio mathau eraill o gysylltiadau trwy gydweithrediad diwylliannol, prifysgol ac academaidd, nad yw'n ddibwys. Mae yna hefyd brosiectau Asiantaeth Datblygu Ffrainc (AFD), sy'n bwysig i'r wlad. Dyma baradocs partner mor bwysig, sy’n buddsoddi’n lleol ond heb agenda glir o ran democratiaeth a hawliau dynol.

Darllenwch hefyd: Yn Chad, ar ôl gormes Hydref 20, dedfrydwyd 342 o wrthdystwyr a jwnta dan bwysau

Pan aiff Emmanuel Macron i angladd Idriss Déby, ym mis Ebrill 2021, a ydych chi'n gweld hyn fel arwydd o deyrngarwch sy'n angenrheidiol i gynghreiriad neu fel trosleisio fformiwla olyniaeth dynastig?

Ar y lefel symbolaidd, roedd y daith hon yn anffodus yn drychinebus i ddelwedd Ffrainc, yn enwedig ymhlith ieuenctid Chadian a rhan o farn gyhoeddus Affrica. Yn enw cydweithrediad da rhwng y ddwy wlad mewn gweithrediadau milwrol, roedd yn bwysig i Emmanuel Macron ddod i angladd partner mor agos. Roedd hefyd yn bwysig dod i gymryd curiad y sefyllfa yn y fan a'r lle a gwneud yn siŵr i gefnogi'r trawsnewid fel ei fod yn mynd i gyfeiriad yr hyn y mae'r Chadians yn gobeithio amdano.

Ond methwyd yr allanfa hon oherwydd unwaith eto daeth Emmanuel Macron i ailadrodd mai sefydlogrwydd fydd y brif agenda a bod hyn yn gofyn am gynnal a chadw'r rhai a osododd eu hunain mewn grym ar unwaith. [ar ôl marwolaeth Idriss Déby yn ymladd]. Mae Paris yn dal i deimlo bod ein gwlad ar ymyl y razor, y gallai ddod i ben ar unrhyw adeg a bod arnom angen cyfundrefnau a dynion cryfion felly, er anfantais i sefydliadau cryf. Byddai angen mynd y tu hwnt i'r cenhedlu mecanyddol hwn.

Ydych chi'n meddwl, ar ôl gormes Hydref 20, a oedd yn ôl adroddiad swyddogol a adawodd tua hanner cant yn farw, Paris oedd â'r ateb cywir?

Nid oedd y condemniad yn ddigon cryf. Nid wyf yn dweud bod Ffrainc yn cefnogi’r hyn a ddigwyddodd, ond, o ran cyfathrebu, mae wedi cael ei anwybyddu unwaith eto. Pan fyddaf yn dweud “condemniad”, nid yw o reidrwydd yn pwyntio bys at neb, oherwydd bu llithriadau mawr gan yr heddlu ac, i raddau, gan yr arddangoswyr. Ond nid oedd y geiriau yn cyfateb i'r hyn a ddigwyddodd ac nid oeddent yn pwysleisio digon yr angen i'r pleidiau dawelu'r sefyllfa, sefydlu cyfrifoldebau a dychwelyd at y bwrdd trafod.

Darllenwch hefyd: Erthygl wedi'i neilltuo ar gyfer ein tanysgrifwyr "Rhaid i Mahamat Déby wneud dewis: mabwysiadu'r un drefn greulon â'i dad neu ddod â Chad yn ôl i lwybr democratiaeth"

A yw polisi Ffrainc yn Chad, ac yn ehangach ar y cyfandir, yn ymddangos i chi heddiw yn garcharor o'i hofn o golli ei meysydd dylanwad?

Yn Chad, nid yw Paris yn amddiffyn buddiannau economaidd, ond rhai geostrategol. Mae'r rhesymeg hon yn cael ei hatgyfnerthu wrth i'r bwgan Rwsiaidd grwydro ledled Affrica. Yn Chad, mae wrth y porth deheuol, yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica. Y canlyniad yw bod hyn yn atgyfnerthu'r gefnogaeth fwy neu lai dall i gyfundrefnau sydd wedi deall ei bod yn ddefnyddiol cael jôcwyr yn eu gêm Heddiw, mae'r cellwair i fygwth troi at y Rwsiaid. Mae hyn yn dod â ni yn ôl at rai arferion Rhyfel Oer: cefnogwch fi neu mi roc. Yn anffodus, mae gen i'r argraff bod Ffrainc yn rhy sensitif i'r bygythiad hwn.

Sut hoffech chi weld polisi Ffrainc yn esblygu tuag at Chad yn 2023?

Byddwn yn dweud ymdrech i ailffocysu ar gwestiynau democratiaeth a hawliau dynol. Nid yw cefnogi sefydlogrwydd o safbwynt milwrol a diogelwch yn unig, cynnal prosiectau datblygu ym meysydd amaethyddiaeth ac iechyd, cefnogi addysg uwch yn ddigon i gael gwlad allan o'r rhigol neu i belydru delwedd Ffrainc fel gwlad ddynol. hawliau os nad yw, ymhlith ei bartneriaid, yn gallu gweld sut mae democratiaeth yn gweithio. Yr hyn a ddisgwylir mewn gwirionedd yw mudiad sy'n caniatáu i Ffrainc nid yn unig fod yn ffrind i'r cyfundrefnau sy'n dilyn ei gilydd yn Chad, ond hefyd yn ffrind i'r Chadiaid fel cenedl.

Crynodeb o'n cyfres “O Dakar i Djibouti, radiosgopi o'r berthynas rhwng Affrica a Ffrainc”

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/12/28/remadji-hoinathy-au-tchad-la-france-ne-semble-entendre-rien-d-autre-que-le-maintien-de-la-stabilite_6155914_3212.html


.