pa gymorth milwrol Ffrengig?

pa gymorth milwrol Ffrengig?

Roedd Gweinidog Ffrainc dros y Lluoedd Arfog, Sébastien Lecornu, yn ymweld â kyiv ddydd Mercher. Y cyfle i Baris bwyso a mesur anghenion milwrol y wlad "am yr wythnosau i ddod" ond, yn anad dim, i ailddatgan ei chefnogaeth i'r Wcráin.

Hwn oedd ei daith gyntaf i'r Wcráin ers dechrau'r ymosodiad Rwsiaidd ar Chwefror 24, 2022. Gweinidog Ffrainc y Lluoedd Arfog, Sébastien Lecornu, oedd yn kyiv, dydd Mercher, Rhagfyr 28. “Yn anad dim, mae ymweliad hynod symbolaidd ag ailgadarnhau bod Ffrainc yng ngwersyll yr Wcrain”, yn dadansoddi Antoine Fenaux, colofnydd yn Ffrainc 24.

Ar ôl gosod torch o flaen y "Wal of Heroes", cofeb yn Kiev wedi'i chysegru i filwyr a laddwyd ar y blaen ers 2014, nododd Sébastien Lecornu fod ganddo gyfnewidiadau ar y "sefyllfa dactegol a strategol" ar lawr gwlad ac ar "y anghenion byddin Wcrain am yr wythnosau i ddod". Beth “i wneud cynigion ar gyfer mis Ionawr i ailddiffinio agenda” sy’n gyffredin ar gefnogaeth filwrol Ffrainc, esboniodd, yn ystod cynhadledd i’r wasg gyda’i gymar yn yr Wcrain, Oleksiï Reznikov.

O flaen y wasg, soniodd gweinidog Ffrainc hefyd am "gronfa arloesol o 200 miliwn ewro", a fydd yn caniatáu i'r Wcráin brynu offer yn uniongyrchol gan weithgynhyrchwyr Ffrainc, yn unol â blaenoriaethau Kiev i ddelio â byddin Rwsia.

Ond pa offer milwrol y mae Ffrainc eisoes wedi'u darparu? Pam mae'n cael ei feirniadu weithiau ar y mater? Sut mae ei sefyllfa yn esblygu o ran Rwsia? Mae Ffrainc 24 yn cymryd stoc.

canonau Cesar, taflegrau gwrth-danc, hyfforddi milwyr…

Hyd yn hyn, mae Ffrainc wedi darparu 18 gwn Cesar 155mm gyda miloedd o gregyn, yn ôl ffigurau a ryddhawyd gan yr Élysée fis Hydref diwethaf. Wedi'u cynhyrchu gan y gwneuthurwr arfau Ffrengig Nexter, mae'r gynnau hyn sydd wedi'u gosod ar dryciau, gydag ystod o 40 km, yn symudol iawn, sy'n eu gwneud yn ased tactegol pwysig. Ar yr un pryd, anfonodd Paris hefyd tua phymtheg o ynnau tynnu 1 mm TRF155, rhagflaenwyr y Caesars, a oedd yn llai hylaw.

>> I ddarllen ar Ffrainc 24: Gyda magnelwyr Wcrain sy'n defnyddio gynnau Cesar a gyflenwir gan Ffrainc

Yn ogystal â'r gynnau hyn, mae Ffrainc hefyd wedi darparu taflegrau gwrth-danc, yn enwedig taflegrau Milan, wedi'u haddasu yn erbyn cerbydau ac adeiladau arfog, a thaflegrau gwrth-awyrennau Mistral. 

Mae byddin Ffrainc hefyd wedi cynnig cerbydau blaen arfog, cerbydau cludo, offer personol fel helmedau a festiau atal bwled neu hyd yn oed ffrwydron rhyfel a thanwydd.

Cyhuddo o “beidio gwneud digon”

O'i gymharu â rhai cymdogion, mae'r rhestr hon yn ymddangos yn gymharol fyr, er bod byddin Ffrainc yn cael ei hystyried yn un o'r rhai mwyaf pwerus yng Ngorllewin Ewrop, gyda'r staff mwyaf a'r ail gyllideb fwyaf y tu ôl i fyddin Prydain.

Yn ôl ymchwilwyr yn Sefydliad Kiel ar gyfer Economi'r Byd, sy'n gwerthuso'r cymorth milwrol a ddarperir i Wcráin gan wahanol wledydd, dim ond ym mis Rhagfyr y daeth Ffrainc yn y degfed safle o ran danfon arfau, ymhell y tu ôl i'r Unol Daleithiau ond hefyd y Deyrnas Unedig, Gwlad Pwyl neu'r Almaen.

Lle sy'n ennill beirniadaeth gyson iddo, yn enwedig o fewn y gwrthwynebiad i Emmanuel Macron, gan farnu nad yw Ffrainc “yn gwneyd digon” i gynnorthwyo kyiv. “Mae’n dreial gwael. Yn gyntaf, oherwydd bod Ffrainc wedi dechrau ymgysylltu â'r Ukrainians ymhell cyn Chwefror 24, 2022”, yn retorts ar Ffrainc 24, Guillaume Lasconjarias, hanesydd milwrol. “Ond, yn anad dim, oherwydd pan fydd y Ffrancwyr yn cyhoeddi rhestr o offer y maen nhw'n mynd i'w roi, maen nhw mewn gwirionedd yn ei roi. I’r gwrthwyneb, mae rhai gwledydd yn addo pethau gwych ond mae’r danfoniad wedyn yn cael ei ohirio, neu hyd yn oed ddim yn digwydd”, mae’n gwadu.

Mae'r sefyllfa wael hon yn y safle hefyd, yn ôl ymchwilwyr o Sefydliad Kiel, yn y stociau o offer sydd ar gael. Mae'r cronfeydd wrth gefn, wedi'u hailwerthu neu eu datgymalu, "wedi toddi yn fyd-eang rhwng 2007 a 2016", yn nodi'r felin drafod. Ers diwedd y rhyfel oer, ac yn ôl argyfyngau economaidd, mae Ffrainc wedi tueddu i leihau ei stociau trwy gael gwared ar yr hyn nad yw bellach yn ei ddefnyddio, yn enwedig i arbed costau cynnal a chadw.

"Cafodd y stoc ei ystyried fel rhywbeth sy'n cymryd lle, sy'n gofyn am seilwaith, adnoddau dynol ac ariannol, felly roedden ni'n ffafrio'r hyn oedd yn bodoli: y grymoedd gweithredol, yr offer a ddefnyddiwyd ac y gellir eu defnyddio ar gyfer y teithiau ar adeg benodol. T", eglurwyd i RFI Léo Péria-Peigné, un o awduron yr astudiaeth. “Daeth ar draul yr hyn y gellid bod wedi’i achub ar gyfer rhyfel dwys iawn posibl – rhywbeth yr oedd rhai yn ei weld mor brin yn bosibl yn y tymor canolig. »

Canlyniad: lle roedd gwledydd eraill yn gallu tynnu ar eu stociau hirdymor eu hunain i helpu Wcráin, roedd yn rhaid i Ffrainc gymryd o'i hoffer a oedd eisoes yn cael ei ddefnyddio. Gyda phob dosbarthiad i Wcráin, mae felly'n gwneud ei fyddin ychydig yn fwy agored i niwed. Er enghraifft, trwy gynnig 18 o ynnau Cesar, fe amddifadodd ei hun o chwarter ei magnelau symudol. Yr un arsylwi ar yr ochr ffrwydron rhyfel: adroddiad seneddol a ddatgelwyd yn ddiweddar bod “y cytundebau presennol yn ei gwneud hi’n bosibl ariannu 6 o ergydion y flwyddyn, neu hyd yn oed 000 o ergydion ar y mwyaf”, hynny yw prin 9 y dydd. Heddiw, mae’r Wcráin yn tanio tua 000 o rowndiau’r dydd, o’i gymharu â 25 gan Rwsia, yn ôl Guillaume Lasconjarias. 

"Beth bynnag, mae'r cwestiwn yn llai i wybod beth mae Ffrainc yn gallu ei gynnig ond i wybod beth fydd yn wirioneddol ddefnyddiol i kyiv", mynnodd yr hanesydd milwrol. “Pan fyddwn yn sôn am offer milwrol, nid yw'n ymwneud â danfoniadau yn unig. Y tu ôl i hyn mae yna hefyd y materion hyn o weithlu, cynnal a chadw ... Mae'n rhaid i ni ofyn tri chwestiwn i'n hunain: beth sydd ei angen ar filwyr Wcrain? Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i'w hyfforddi yn yr offer hyn? A pha waith cynnal a chadw fydd ei angen? »

Cwestiynau y bydd Sébastien Lecornu wedi ceisio dod o hyd i atebion iddynt yn kyiv. "Mae'r frwydr ac amddiffyn gwrth-awyrennau", "systemau magnelau fel y Caesars" Ffrangeg, y cyflenwad o ffrwydron rhyfel a cherbydau arfog, yn ogystal â'r frwydr "yn erbyn drones Iran" ar hyn o bryd ymhlith y blaenoriaethau y fyddin Wcreineg, a restrir yn gyntaf y Gweinidog Byddinoedd Wcreineg Oleksiï Reznikov. Ond cododd y ddau ddyn hefyd y mater o atgyweirio offer milwrol y Gorllewin a ddifrodwyd ar faes y gad. “Mae cynnal a chadw’r hyn sydd eisoes wedi’i roi i’r Wcrain yr un mor bwysig ag offer newydd,” meddai Sébastien Lecornu.

Newid mewn athrawiaeth

Daw'r datganiadau hyn gan Sébastien Lecornu ar ben sawl addewid o ddanfon arfau newydd i'r Wcrain yn 2023. Ar Ragfyr 20, nododd Emmanuel Macron ei fod eisoes wedi cyflwyno lanswyr roced a batris taflegryn Crotale i Kiev. Yn y broses, cyhoeddodd hefyd parhau i ddosbarthu arfau yn gynnar yn 2023, gan gyfeirio'n arbennig at ynnau Cesar newydd. Nid oedd, fodd bynnag, wedi symud ymlaen ar unrhyw ffigwr, gan fod yr arfau hyn yn cael eu cymryd o orchymyn a fwriadwyd yn wreiddiol ar gyfer Denmarc. O'i ran ef, cyhoeddodd Sébastien Lecornu, ym mis Hydref hyfforddi 2 o filwyr Wcrain.

“Trwy’r cyhoeddiadau hyn, mae Ffrainc hefyd yn dangos esblygiad yn ei hathrawiaeth filwrol yn y rhyfel yn yr Wcrain”, dadansoddiadau, ar ben hynny, Antoine Fenaux. “Mae Paris wedi bod yn annelwig ers tro ynglŷn â’i safle yn y gwrthdaro, yn enwedig pan alwodd am ‘beidio â bychanu Rwsia’ neu hyd yn oed. i 'drafod heddwch gyda Moscow' – dau ddatganiad a gafodd eu beirniadu’n hallt gan kyiv,” mae’n cofio.

Yn wir, os yw Ffrainc bob amser wedi condemnio ymddygiad ymosodol Rwsia yn agored, mae hefyd wedi ceisio cadw'n hir sianel o gyfathrebu â Vladimir Putin. Yn yr wythnosau cyntaf ar ôl dechrau'r rhyfel, fe sicrhaodd felly ei fod am gyfyngu ei gymorth "i offer amddiffynnol a chymorth tanwydd". Dim ond ar ddiwedd mis Ebrill, yng nghanol yr ymgyrch arlywyddol, y cyhoeddodd Emmanuel Macron ei fod wedi danfon taflegrau a gynnau Cesar i’r Wcráin.

“Heddiw, gydag ymweliad gan Sébastien Lecornu, mae hi eisiau dangos yn glir ym mha wersylloedd y mae hi”, parhaodd y colofnydd. “Heblaw, yn hyn o beth, roedd arwyddocâd symbolaidd cryf i’r gynhadledd fawr i gefnogi’r Wcráin a drefnwyd gyda ffanffer mawr ym Mharis ganol mis Rhagfyr. “Cyfarfod a fydd wedi ei gwneud hi’n bosibl casglu bron i biliwn ewro mewn rhoddion.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.france24.com/fr/europe/20221228-guerre-en-ukraine-quelle-aide-militaire-fran%C3%A7aise


.