Yn India, ystyfnigrwydd ar GMOs er gwaethaf methiannau

Yn India, ystyfnigrwydd ar GMOs er gwaethaf methiannau

Yn India, mae'r Pwyllgor Asesu Peirianneg Genetig (GEAC), asiantaeth o Weinyddiaeth yr Amgylchedd, newydd roi'r golau gwyrdd i gynhyrchu hadau mwstard a addaswyd yn enetig, a ddatblygwyd gan labordy o'r Brifysgol o New Delhi. Mae'r polion yn uchel: mae mwstard yn gnwd sy'n cael ei dyfu'n eang yn hanner gogleddol y wlad ac mae'n darparu olew coginio a ddefnyddir yn helaeth gan gartrefi Indiaidd.

Nod y mwstard hwn, o'r enw DMH-11, y mae ei dreialon wedi dangos cynnyrch 28% yn uwch o'i gymharu â dau fath clasurol, yw cynyddu cynaeafau'r wlad er mwyn lleihau mewnforion olew llysiau. Nid yw India, sy'n cynhyrchu 8,5 i 9 miliwn tunnell o olew bwytadwy bob blwyddyn, yn diwallu ei hanghenion ac yn wir mae'n mewnforio mwy na 14 miliwn o dunelli bob blwyddyn.

DMH-11 yw'r GMO cyntaf i'w fwyta gan bobl a awdurdodwyd yn India. Ond mae wedi cael ei herio ers sawl blwyddyn, a oedd hefyd wedi arwain at rewi cyntaf yn y weithdrefn awdurdodi ym mis Hydref 2017. Mae sawl undeb amaethyddol yn ei weld mewn gwirionedd fel rheolaeth gynyddol ar y diwydiant amaeth ar ffermwyr bach.

Fel ar gyfer amgylcheddwyr, maent yn ofni defnydd sylweddol o chwynladdwyr ac effaith niweidiol ar wenyn, y mae mwstard yn ffynhonnell bwysig o baill. Mae Academi Gwyddorau Amaethyddol India (NAAS) yn gwrthbrofi'r dadleuon hyn.

94 Mae % cotwm Indiaidd yn drawsgenig

Nid dyma'r ddadl gyntaf dros GMOs yn India: yn 2010, roedd yr ymgais i gyflwyno llysieuyn trawsenynnol, sef eggplant a ddatblygwyd gan y cwmni Indiaidd-Americanaidd Mahyco-Monsanto, hefyd wedi methu o dan bwysau gan y gymdeithas sifil.

Fe ffrwydrodd dadl arall cyn i India gymeradwyo cnwd trawsgenig cyntaf y wlad, Bt cotton, yn 2002, sydd â genyn sy'n cynhyrchu tocsin (Bacillus thuringiensis) i fod i reoli y bollworm, pla o gotwm. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, gallwn lunio asesiad cychwynnol o dyfu cotwm Bt.

Mae ehangu cotwm Bt trawsgenig wedi cyd-daro â chynnydd nodedig mewn dyfrhau a'r defnydd o fewnbynnau cemegol mewn meysydd cotwm

Er mai India yw cynhyrchydd cotwm mwyaf y byd, cnwd arian parod a dyfwyd gan bron i chwe miliwn o ffermwyr, mae cotwm Bt yn cyfrif am 94% o dir wedi'i drin yn y wlad ac yn tyfu ar 11,4 miliwn hectar, a oedd yn cynrychioli'r pumed ardal fwyaf yn 2017. Cnydau GMO yn y byd.

Ers ei ddyfodiad, fodd bynnag, nid yw cotwm Bt wedi dod â manteision bach yn unig. Mewn pum mlynedd, o 2000 i 2005, hynny yw pryd “Roedd cotwm BT yn cynrychioli llai na 6% o gotwm” yn India, roedd cynnyrch cotwm yr hectar wedi cynyddu 69% yn y wlad, yn cofio'r cyfryngau dilysu Gwiriwr Ffeithiau.

Ond yna, pan ddaeth cotwm Bt yn uwch-fwyafrif, dim ond 10% y cynyddodd y cynnyrch mewn deng mlynedd, o 2005 i 2015, yn nodi'r safle, gan nodi adroddiad comisiwn seneddol. Yn sicr, cynyddodd cynhyrchiant cotwm cenedlaethol yn ystod y degawd hwn, ond dim ond oherwydd estyniad o ardaloedd wedi'u trin, ac nid diolch i well cnwd.

Mae'r adroddiad seneddol hefyd yn nodi bod ehangu cotwm Bt wedi cyd-daro â chynnydd nodedig mewn dyfrhau a'r defnydd o fewnbynnau cemegol mewn meysydd cotwm. Yr hyn y mae FactChecker yn ei gadarnhau: cynyddodd y cyflenwad o wrtaith 128% a phryfleiddiaid 79% yn ystod y degawd 2006-2016, cyfnod pan gynyddodd cotwm Bt o 11,7% i 83,33% o ddiwylliannau.

Am beth ? Oherwydd ar ôl ychydig flynyddoedd, sylwodd y ffermwyr ar ddau newyddion drwg: ymwrthedd y gwyfyn i'r genyn pryfleiddiad o gotwm Bt ac ymddangosiad plâu eraill. Eleni, fel yn 2015, ymosodwyd ar gaeau cotwm Bt mewn sawl ardal o Punjab gan y pryfed gwyn. Er gwaethaf triniaethau ychwanegol, cyfaddawdodd y pryfyn hyd at hanner y cnydau.

Yr addewid toredig o leihau plaladdwyr

Mae ymddangosiad ymwrthedd mewn plâu a'r defnydd gormodol o gynhyrchion ffytoiechydol y mae'n eu cynhyrchu nid yn unig yn arwain at ganlyniadau amgylcheddol. Mae hefyd yn pwyso'n ariannol ar y gwerinwyr.

Yn 2018, gwariodd ffermwyr Indiaidd 37% yn fwy o arian ar bryfladdwyr yr hectar na chyn dyfodiad cotwm GMO, yn ôl yAtlas Plaladdwyr 2022, a gynhyrchwyd gan gymdeithasau a sefydliadau amgylcheddol (Cyfeillion y Ddaear, Sefydliad Heinrich Böll a Rhwydwaith Gweithredu Plaladdwyr). Os byddwn yn ychwanegu y ffaith bod y pris “cynyddodd hadau a mewnbynnau”, Bt cotwm wedi cynyddu costau cynhyrchu ffermwyr.

Lle bynnag y plannwyd hadau trawsgenig, mae'r defnydd o fewnbynnau cemegol wedi cynyddu

Mae'r sylw hwn nid yn unig yn ddilys yn India. Ble bynnag y plannwyd hadau trawsgenig, mae'r defnydd o fewnbynnau cemegol wedi cynyddu, yn ôl yr Atlas. Yn yr Ariannin, dyblodd cyfaint y glyffosad a chwistrellwyd mewn caeau ffa soia mewn degawd ar ôl cyflwyno mathau GMO ym 1996.

Ditto ym Mrasil, lle bu treblu'r defnydd o chwynladdwyr ar gyfer soia GMO rhwng 2002 a 2012. Ar yr un pryd, dim ond 10% y cynyddodd cynnyrch yr hectar yn ystod y degawd hwn. « Dylai cnydau trawsgenig leihau'r defnydd o fewnbynnau cemegol (…), tra'n cynyddu cynnyrch. Ni chadwyd yr addewidion hyn », felly'n cloi'r panorama byd-eang o blaladdwyr a ddyfynnwyd yn flaenorol.

Mwy o lygredd i'r amgylchedd

Yn 2011, roedd adroddiad y byd dinasyddion ar GMOs, a ysgrifennwyd gan 22 o gymdeithasau a sefydliadau gwerinol ac a gydlynwyd yn benodol gan yr ecolegydd Indiaidd Vandana Shiva, wedi dod i'r un casgliad: dim cynnydd sylweddol mewn cynnyrch, ond cynnydd yn y defnydd o ddŵr a bioladdwyr . Cynhyrchion mor wenwynig fel ein bod yn gweld ffermwyr yn rheolaidd yn India dioddef o wenwyno wrth chwistrellu caeau, yn enwedig cotwm.

Ar ôl mwy na dau ddegawd o dyfu GMO ledled y byd, mae eu heffaith ar y byd amaethyddol a'r amgylchedd naturiol bellach yn hysbys. Ac mae'n gwadu dadl allweddol y cwmnïau hadau, yn ôl pa gnydau trawsenynnol fyddai'r ateb i fwydo'r byd tra'n lleihau'r defnydd o fewnbynnau cemegol.

Yn y cyd-destun hwn, mae agor y ffordd i GMOs newydd yn bet ansicr. Nid oes dim yn gwarantu y bydd mwstard DMH-11 yn India yn cadw ei addewidion perfformiad, yn enwedig ers hynny mae amaethyddiaeth y wlad eisoes yn dioddef effeithiau cynhesu byd-eangGan gynnwys yn ystod tonnau gwres dwys.

Ond mae'r polion yn amlwg yn mynd y tu hwnt i'r wlad sengl hon. Gan fod cnydau trawsgenig y bwriedir eu bwyta gan bobl neu anifeiliaid yn arwain at ruthr hir wrth wasgaru bioladdwyr sy'n llygru'r pridd a'r dŵr, mae'n bryd gofyn o ddifrif pa mor berthnasol yw'r biotechnolegau hyn, o ran iechyd a'r amgylchedd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.alternatives-economiques.fr/benedicte-manier/inde-lobstination-ogm-depit-echecs/00105300


.