Camgymeriadau Gwallt Cyffredin i'w Osgoi ar gyfer Gwallt “Iachach” a Gwallt sy'n Edrych yn Iau

Camgymeriadau Gwallt Cyffredin i'w Osgoi ar gyfer Gwallt “Iachach” a Gwallt sy'n Edrych yn Iau

gwallt a harddwch Siaradodd yr ysgrifennwr Brenda Lee Intignano a steilydd Lynn Chambers o Cliphair â Express.co.uk am yr arferion gwaethaf y mae pobl yn eu cymryd yn gyffredin i niweidio eu gwallt, heb iddynt hyd yn oed sylweddoli hynny. Gall hyd yn oed golchi'ch gwallt yn ormodol ei wneud yn frau ac mewn rhai achosion arwain at golli gwallt.

Dywedodd arbenigwyr: “Mae golchi'ch gwallt yn rhy aml yn tynnu ei olewau naturiol ohono, sy'n bwysig ar gyfer cynnal gwallt iach, sgleiniog. Gall hyn fod yn arbennig o niweidiol yn y gaeaf pan fo gwallt yn fwy tueddol o sychder a frizz. Y canlyniad? Gwallt diflas, difywyd a llwybrau lletchwith, swigod.

“Gall gormod o siampŵ hefyd sychu croen eich pen, gan arwain at broblem dandruff. Efallai y byddwch chi'n meddwl y bydd golchi'ch gwallt yn amlach yn cael gwared â dandruff, ond mewn gwirionedd mae'n cael yr effaith groes.

Awgrymodd Brenda a Lynn y dylid diblisgo eich croen y pen yn lle hynny, gan ddweud, "Rhowch gyfle i'ch olewau naturiol leddfu'ch croen y pen sych yn naturiol a rhoi cynnig ar driniaeth exfoliating unwaith neu ddwywaith yr wythnos."

“Mae diblisgo ysgafn gyda chynnyrch dadwenwyno a thylino croen y pen, neu'n syml gyda blaenau'ch bysedd, yn cael gwared ar grynhoad o faw a chelloedd croen marw ac yn hybu cylchrediad y gwaed i leihau colli gwallt. »

DARLLENWCH MWY: Eich horosgop ar gyfer yr wythnos i ddod - mae Russell Grant yn rhannu dadansoddiad

Fodd bynnag, yn ddiddorol, gall peidio â golchi'ch gwallt ddigon hefyd arwain at ddifrod. Parhaodd Brenda a Lynn: "Yn amlwg mae'n dibynnu ar eich math o wallt a'ch gwead, oherwydd gallai mwy o wallt mandyllog elwa o olchi llai rheolaidd, ond gall gadael gwallt heb olchi'n dda am gyfnod rhy hir achosi cronni sebum o amgylch y ffoliglau a'u rhwystro, cyfyngu twf gwallt.

“Gall cronni olew a chelloedd croen marw achosi i groen y pen gosi - gall ei grafu achosi crafiadau bach ar groen pen ac, mewn achosion eithafol, gall hyd yn oed arwain at heintiau. »

O ran siampŵ sych, mae'n well ei ddefnyddio'n gynnil, meddai arbenigwyr. Fe wnaethant esbonio, “Mae'n bwysig cofio nad siampŵ yw siampŵ sych mewn gwirionedd, felly nid yw'n glanhau'ch gwallt. Ni fydd defnydd achlysurol yn achosi llawer o drafferth, ond gall defnydd gormodol wneud eich gwallt yn fwy tueddol o dorri trwy dynnu gormod o'r olewau naturiol sydd eu hangen i'w gadw'n llaith.

“Cyfyngwch eich defnydd o siampŵ sych i ddim mwy nag un neu ddau ddiwrnod yr wythnos. »

PEIDIWCH Â CHANIATÁU:
'Roeddwn i'n ddiflas' - mae Fergie yn adrodd sut y 'collodd bron i 50 pwys' [INSIGHT]
Mae Sarah Ferguson yn rhannu ei llysenw anarferol ar gyfer y Frenhines Elizabeth [DADANSODDIAD]
Mae'r Dywysoges Beatrice yn lapio ei hun mewn cot liwgar [LLUNIAU]

Aeth arbenigwyr ymlaen i egluro y gall golchi'ch gwallt mewn dŵr poeth weithiau achosi mwy o ddrwg nag o les. Dywedon nhw: “Gall difrod gwres hefyd wneud i'ch gwallt bylu'n gyflymach, trwy achosi i'r pigmentau ocsideiddio.

“Os ar ôl i'ch lliw bylu, rydych chi'n troi at gyfres o liwiau gwallt diangen, yr hyn rydych chi'n ei wneud yw niweidio'ch gwallt yn fwy. Ond nid offer gwres yn unig a fydd yn effeithio ar eich gwallt: gall problemau ddechrau hyd yn oed yn y gawod, lle mae tymheredd y dŵr yn ddiangen o boeth.

“Gall dŵr poeth godi cwtigl eich gwallt, gan achosi dadhydradu a phefri, a chyflymu cannu, a fydd yn gwneud ichi fod eisiau lliwio'ch gwallt yn amlach nag sydd angen. Yn ddelfrydol, dylech gadw gyda dŵr cynnes ar gyfer gwallt iachach.

Mae rhai steilwyr yn argymell defnyddio siampŵ porffor ar gyfer gwallt iach, ond rhybuddiodd Brenda a Lynn rhag ei ​​orddefnyddio.

DARLLENWCH MWY: Eich horosgop ar gyfer yr wythnos i ddod - mae Russell Grant yn rhannu dadansoddiad

Dywedon nhw: “Mae'r siampŵ porffor yn niwtraleiddio melyn mewn gwallt wedi'i gannu neu wedi'i amlygu, gan oeri arlliwiau cynnes o gopr i lwch. Fodd bynnag, gall ei ddefnyddio'n rhy aml dywyllu'ch melyn a gwneud iddo edrych yn llwyd, yn dywyll ac yn ddiflas.

"Peidiwch â'i ddefnyddio fwy nag unwaith yr wythnos, ac os ydych chi'n dal i feddwl bod angen mwy arnoch chi, efallai y byddai'n well siarad â'ch steilydd - efallai y bydd angen un arall arnoch chi." canys. ”

Ar ôl golchi'r gwallt, sychwch ef. Eglurodd Brenda a Lynn, “Nid yn unig mae cysgu gyda gwallt gwlyb yn oer ac yn anghyfforddus, mae hefyd yn niweidio eich gwallt. Mae gwallt ar ei wannaf pan fydd yn wlyb, a gall ffrithiant o'ch cas gobennydd achosi tanglau, matiau a thorri. Hefyd, gall lleithder eich gwallt ynghyd â chynhesrwydd eich pen ar y gobennydd greu man magu ar gyfer bacteria a ffyngau. heintiau.

“Mae sychu tywelion yn fras yn rhwygo'r cwtiglau gwallt, gan achosi ffris a thorri, a gall sychu gwallt gwlyb achosi difrod a ffris oherwydd eich bod yn defnyddio gwres yn hirach nag sydd angen.

“Felly sut ddylech chi sychu'ch gwallt? Defnyddiwch dywel microfiber, neu hyd yn oed hen grys-t, i amsugno cymaint o ddŵr â phosib, yna gadewch i'r aer sychu am tua deng munud cyn defnyddio'ch sychwr gwallt yn y lleoliad oer. Pan fydd eich gwallt bron yn sych, gallwch chi droi'r gwres i fyny ychydig am yr ychydig funudau olaf o steilio.

Argymhellodd Brenda a Lynn dorri'ch gwallt yn rheolaidd i gadw'n iach. “Cael trimiau rheolaidd i reoli pennau hollt ac atal difrod rhag lledaenu i linynnau gwallt,” medden nhw.

“Anelwch at drim bob chwech i wyth wythnos i gadw eich gwallt mor iach â phosib. Ydy'ch gwallt ychydig yn llipa a difywyd? Ychwanegwch gyfaint eich hun gydag estyniadau clip i mewn, neu hyd yn oed fodrwyau nano y gellir eu gosod gan steilydd gwallt.

Gall yr hyn rydych chi'n ei fwyta a'i yfed hefyd effeithio ar iechyd eich gwallt, esboniodd Brenda a Lynn, gan ddweud, "Mae gwallt yn cynnwys protein o'r enw ceratin, ac mae angen i chi fwyta digon o brotein i sicrhau eu bod yn aros yn gryf ac yn iach. Bwytewch fwydydd sy'n llawn protein fel cyw iâr, wyau, cnau a chodlysiau.

“Pan na fyddwch chi'n yfed digon o ddŵr, bydd eich corff yn defnyddio'r dŵr sydd gennych chi ar gyfer swyddogaethau pwysicach a bydd eich gwallt yn dioddef. Mae gwallt yn mynd yn frau a bydd yn datblygu pennau hollt, a bydd twf yn arafu neu hyd yn oed yn dod i ben. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hydradol i gadw'ch gwallt yn iach.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/life/1695237/hair-mistakes-to-avoid-how-to-look-younger-youthful-healthy


.