Cynnig swydd i Brif Gyfrifydd

Cynnig swydd i Brif Gyfrifydd

 

Mae cwmni lleol yn chwilio am 01 Prif Gyfrifydd
Teitl y Swydd : Prif Gyfrifydd,
dyddiad dod i ben 2022-10-31,
entreprise : Cwmni lleol pwysig,
Pays : Camerŵn,
filas Douala,

 

TASGAU A CHYFRIFOLDEBAU
Gweithredu gweithdrefnau cyfrifo a rheoli

 •  Sefydlu gweithdrefnau cyfrifo'r cwmni;
 • Sicrhau, lle bo'n briodol, eu hintegreiddio i system gwybodaeth reoli (neu PGI) y cwmni;
 • Astudio a datblygu gweithdrefnau cyfrifyddu i sicrhau bod yr holl drafodion yn cael eu prosesu'n gywir;
 • Cydweithio â rheolwyr i ddadansoddi a gwneud y gorau o'r gweithdrefnau hyn.

Cau cyfrifon

 • Trefnu gyda rheolaeth y rheolwyr yr amserlenni ar gyfer cau'r cyfrifon yn fisol neu'n chwarterol, seiliau ar gyfer adrodd am weithgaredd y cwmni;
 • Adolygu amcangyfrifon cau a chywiriadau;
 • Monitro a rheoli'r berthynas â'r archwiliwr(wyr) statudol: diffinio'r amserlenni ar gyfer archwilio'r cyfrifon; cyfiawnhau i'r archwilwyr y cofnodion stocrestr a'r prif ailddatganiadau o gau'r cyfrifon.

Dadansoddi a gwybodaeth

 •  Cynhyrchu'r wybodaeth ariannol gyfreithiol: dilyswch y datganiadau cyfrifyddu a'r prif ddewisiadau o ran cau. Rheoli a gwirio eu datblygiad o fewn y terfynau amser cyfreithiol;
 • Sicrhau’r cysylltiad â’r rheolwr cyllid / rheolaeth ac adran y trysorlys ar gyfer monitro cysylltiadau bancio: sicrhau llif ariannol, cyfnewid data cyfrifiadurol, gwarantu cyfrif cofnodion banc, ac ati.

Rheolaeth, trefniadaeth a goruchwyliaeth

 •  Pennu a gweithredu strwythur y sefydliad cyfrifyddu;
 • Diffinio'r calendrau o derfynau amser cyfreithiol ac ariannol i'w parchu;

SUT I WNEUD CAIS? 

Gwnewch gais trwy'r cyfeiriad e-bost canlynol tsimiherv@outlook.com

Recriwtio anferth BYSNESS Cynhyrchu