Dyma'r arwyddion sy'n profi bod eich perthynas yn un gref a pharhaol

Dyma'r arwyddion sy'n profi bod eich perthynas yn un gref a pharhaol

 

Nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i berthynas iach, na'i chynnal. I’ch helpu, dyma’r holl arwyddion sy’n profi eich bod mewn perthynas gadarn a pharhaol. Y nod? Ceisiwch osgoi syrpreisys annymunol wedyn.

Mewn perthynas newydd, gall y cyfnod “mis mêl” fel y'i gelwir ymddangos yn berffaith. Ond weithiau gall y brwdfrydedd bylu ar ôl blasu’r cyfnod “cysur”. Y foment honno yn y berthynas pan fo angerdd y dyddiau cynnar yn araf droi at gysondeb a chariad tosturiol. Et pan fyddwch chi'n dechrau dod yn wirioneddol gyfforddus yn eich perthynas, y nod yw ei gwneud yn sefydlog a pharhaol. Dal angen gwybod sut i fynd ati. Y nod yw peidio â syrthio i drefn arferol a diflastod a all gychwyn yn aml pan fydd y cwpl yn dod yn rhy gyfforddus. Felly mae angen gwybod sut i seilio'r berthynas ar ymddiriedaeth a gwybodaeth amdanoch chi'ch hun a'r llall, tra'n osgoi aberthu eich anghenion eich hun. Ac nid yw bob amser yn beth amlwg i'w wneud gyda'ch partner. Am reswm da, fe allwch chi ddod yn anfodlon â'ch perthynas yn gyflym. Felly sut ydych chi'n gwybod a yw'n gryf ac yn wydn? Beth yw'r arwyddion bod eich perthynas yn iach? Dyma sut i adnabod perthynas sefydlog.

 

Sut olwg sydd ar berthynas gref a pharhaol?

Mae perthynas gyfforddus yn cyfateb i gyflwr o ymlacio dwfn ynghyd â'r ffaith syml o fod yng nghwmni eich partner. Felly, rydych chi'n teimlo'n gyfforddus pan fydd eich partner yn gwbl ymwybodol o'ch holl agweddau. Nid oes gennych gywilydd o ddim, nid oes safbwynt na barn ar ei ran. Ac i elwa o'r math hwn o berthynas, mae angen gallu siarad a chyfathrebu'n rhydd o fewn y cwpl.. Mae'r math hwn o ddiogelwch yn addo ac yn arwain at deimlad dwfn ac iach o ymlyniad. Hefyd, pan fyddwch chi'n cyrraedd cam perthynas iach, solet, parhaol a chyfforddus, mae popeth yn llifo'n naturiol. Ac os gall eich perthynas ymddangos yn ddiflas wedyn, nid yw hynny o reidrwydd yn arwydd gwael. Weithiau rydyn ni'n drysu rhwng cysur a diflastod. Felly byddwch yn ofalus i beidio â chymysgu pethau.

Diogelwch a Sicrwydd

A allwch chi fod yn chi eich hun ym mhresenoldeb eich partner? Ydych chi'n teimlo'n hamddenol ac yn gyfforddus? Mewn achos o anghytuno, a allwch chi drafod pynciau neu sefyllfaoedd anodd gydag ef/hi, heb unrhyw ddirmyg? Mewn perthynas gref a pharhaol, nid yw gwrthdaro yn gyfystyr â chwalu, ond yn hytrach fel cyfleoedd i ddod ynghyd, dysgu a thrwsio.. Os byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n teimlo'n ansicr, neu eich bod chi'n teimlo'n ansicr ohonoch chi'ch hun, gall fod yn rhybudd neu'n arwydd nad yw'r berthynas mor rosy ag yr oeddech chi'n meddwl.

Mynegwch eich anghenion yn onest

Pan fyddwch chi'n dod ar draws anawsterau yn eich bywyd bob dydd, a allwch chi bwyso ar eich partner a dibynnu ar ei gefnogaeth ef / hi? Allwch chi ei ffonio i siarad am y peth a gollwng stêm? Pan wnaeth ef/hi rywbeth nad oeddech yn ei hoffi, a allwch chi siarad ag ef/hi yn dawel am y peth? Gall hyn oll olygu eich bod yn ddigon cyfforddus gyda'ch partner i feithrin perthynas iach ag ef/hi. Mae gonestrwydd yn hanfodol mewn perthynas. Felly, mae mynegi eich anghenion a gwrando arno yn arwydd o aeddfedrwydd emosiynol. Mae'r cyfathrebu hwn hefyd yn hyrwyddo mwy o gysylltiad yn y cwpl.

Y gallu i osod ffiniau

Mae'r gallu i unigoleiddio yn un o gynhwysion hanfodol perthynas iach, gadarn a pharhaol. Ni ddylai eich perthynas arwain at golli eich hun. Mae'n rhaid i chi allu gwahanu eich hun oddi wrtho ef / hi mewn problem a diffinio'ch terfynau eich hun. Po fwyaf y byddwch chi'n gallu derbyn eich hun a theimlo'n gytûn â chi'ch hun, y mwyaf y byddwch chi'n gwahodd perthynas sy'n cael ei llywodraethu gan gysur. Felly mae'n ymwneud â theimlo'n gyfforddus â'r ffaith eich bod yn berson unigryw a chyfan. Gyda'ch hoff bethau a'ch cas bethau, a all fod yn wahanol i rai eich partner.

Pam setlo'n barhaol mewn perthynas?

Gall setlo i rywun mewn perthynas ddeillio o sawl rheswm. Yn enwedig yr ofn o beidio â bod yn ddigon da i rywun arall. Neu beidio â dod o hyd i esgid gwell iddo. Ond beth bynnag yw'r rheswm, os byddwch chi'n setlo i mewn i berthynas, weithiau gall fod anghydnawsedd sylfaenol yr ydych chi'n eu hanwybyddu. Felly, os nad ydych chi'n teimlo'n gwbl gartrefol yn eich cwpl, ni fyddwch chi'n gallu cael perthynas gadarn a pharhaol. Dylai'r math hwn o berthynas wneud ichi dynnu'ch “mwgwd”. Rhaid i chi allu teimlo 100% eich hun a theimlo'n hyderus. Am y rheswm hwn y mae llawer o bobl yn ceisio perthynas fel hon.

Beth sydd nesaf?

Os ydych chi wedi darganfod eich bod chi'n gyfforddus yn eich perthynas, mae hynny'n newyddion ardderchog ac yn arwydd da iawn ar gyfer y dyfodol! Nawr, bydd yn gwestiwn o werthfawrogi'r llall a gofalu amdanynt er mwyn osgoi difetha'ch perthynas. Er mwyn i'r berthynas ffynnu'n llawn, peidiwch ag ildio i drefn arferol a gweithredu mor ddigymell â phosibl.. Drwy gyflwyno rhywbeth newydd, byddwch yn sicr o gryfhau eich cysylltiadau. Mae'n arferol i'r berthynas ddatblygu, hyd yn oed os oes gennych chi sylfaen gadarn, iach a pharhaol. A chofiwch ei bod hi'n gwbl bosibl bod mewn perthynas a theimlo'n ddilys, yn ddiogel, yn cael ei glywed a'i ddeall. Mae hefyd yn deimlad llawn boddhad.

Dyma sut mae cyfeillgarwch yn gwella eich profiadau bywyd

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr