DYMA 3 ACHOS MWYAF ACHOS TORRI CARIAD

DYMA 3 ACHOS MWYAF ACHOS TORRI CARIAD

 

Nid yw straeon cariad bob amser yn troi allan y ffordd yr hoffech chi. Gall cenfigen, hunanoldeb, cronni problemau neu hyd yn oed berthnasoedd teuluol, sawl rheswm wthio cyplau i wahanu.

Mae cyhoeddi diwedd rhamant i'ch partner bob amser yn anodd. Gall cwrdd â'ch cymar enaid fod yn hudolus ar ddechrau perthynas ramantus, ond gall droi'n hunllef pan siaredir y gair "gwahanu". Boed yn anffyddlondeb, yn gasgliad o ddadleuon neu'n genfigen ormodol, mae'r rhesymau dros wahanu yn niferus.

Yn y cyd-destun hwn, cynhaliwyd astudiaeth gan y safle “faireparterie” yng nghanol 2022 i bennu achosion cyntaf y chwaliadau ymhlith y Ffrancwyr.

Trwy holiadur wedi'i fwriadu ar gyfer gwirfoddolwyr, parau priod, mewn perthynas neu mewn perthynas sefydlog, roedd yn rhaid i'r partïon â diddordeb ateb cwestiynau am eu cyfarfod, eu perthynas ramantus a'r rhesymau a fyddai'n eu gwthio i slamio'r drws i'w stori ramant.

HYLENDID GWAEL SYNHWYROL Â HWYL

Yn gyntaf ac yn bennaf mae hylendid gwael. Yn wir, soniodd 81% o’r ymatebwyr am bwysigrwydd y pwynt hwn i barhau â’u perthynas â’u partner. Gellid cysylltu y cymhelliad hwn hefyd â'r ddwy flynedd ddiweddaf a brofwyd gan y Ffrancod. Rhwng Covid-19, caethiwed a theleweithio, mae'r cyplau wedi treulio mwy o amser gyda'i gilydd o dan yr un to.

Yn ôl arolwg gan IFOP, roedd 4% o'r rhai a holwyd yn ystod y cyfnod caethiwo cyntaf yn rhagweld y byddant yn gwahanu ar gyfer y dyfodol. Gall hyn hefyd ddeillio o rannu tasgau domestig yn anghyfartal yn ystod y cyfnod hwn pan gafodd menywod eu hunain yn gwneud y gwaith tŷ y tu ôl i’w partner yn y mwyafrif helaeth o achosion.

Y tu ôl i hylendid, mae 75% o ymatebwyr yn credu bod sylwadau difrïol yn rheswm dilys dros dorri i fyny.

DAU CHWARAEWR MALIAN YN DOD I YMLADD O FLAEN Y CAMERAS

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com