ECOBANK CAMEROON SA RECRIWTIO

ECOBANK CAMEROON SA RECRIWTIO

 

ECOBANK CAMEROON SA yn recriwtio Swyddog Cyfleusterau a Realiti

PWRPAS Y SWYDD 

 • Rheoli'r Cyfleusterau a'r Eiddo Tiriog yn effeithlon yn y cyswllt
 • Rheoli cadw tŷ, arlwyo, derbynfa, gwasanaethau ystafell bost, rheoli cofnodion/archifo, dyrannu swyddfeydd (Symud) ac ystafell gyfarfod yn y cyswllt.
 • Darparu canllawiau Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod yr holl adeiladau yn y cwmni cyswllt a'r staff yn gadarn ac yn ddiogel.
 • Monitro'r contractau glanhau yn y cwmnïau cysylltiedig.
 • Rheoli rhenti, trethi, prisiadau a delio â materion landlordiaid
 • Archwilio, nodi ac olrhain meysydd arbedion EBS.
 • Sicrhau adroddiadau amserol ar yr holl brydlesi, prisio, a gwybodaeth am gostau ar bob Eiddo gan yr aelod cyswllt.

 CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

 •  Sicrhau bod yr adeiladau yn y cwmnïau cysylltiedig yn Lân ac yn ddiogel i'w defnyddio/anheddu
 • Rheoli a gweinyddu prydles
 • Rheoli asedau Rheoli'r holl waith cynnal a chadw
 • Monitro cyflawniad contractwr wrth gyflawni'r gwaith
 • Adeiladu perthynas fusnes gweithwyr mewnol ac allanol
 • Adolygu ac argymell ffyrdd creadigol o reoli cyfleusterau'n effeithiol i leihau costau
 • Sicrhau bod cofnodion/archifau yn cael eu cadw'n ddiogel
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill a neilltuir gan Oruchwyliwr Gwasanaeth EBS a Phennaeth EBS Gwlad o bryd i'w gilydd.

GRADDFA SWYDD 

Yn atebol i: 

Gwasanaeth Goruchwylydd EBS 

 PERTHYNAS ALLWEDDOL

 Mewnol

 •  Penaethiaid EBS Gwlad
 • Cyfleusterau a Realty
 • Staff Rheoli yn y cwmnïau cysylltiedig.
 • Holl staff Banc Eco

 Allanol

 •  Cyfleusterau Allweddol a Darparwyr Gwasanaeth Rheoli Realty
 • Awdurdodau Lleol a Chynulliadau
 • Landlordiaid
 • Contractwyr ac Ymgynghorwyr

 GYRWYR PERFFORMIAD ALLWEDDOL 

 • Rhoi Cwsmer yn gyntaf
 • Perfformio trwy ein pobl
 • Cyflwyno canlyniadau
 • Rheoli amgylchedd sy'n newid
 • Cyfathrebu ar gyfer effaith

BARN/CYMHLETH 

 • Trefnu a blaenoriaethu gweithgareddau Cyfleusterau ac Eiddo Tiriog.
 • Datblygu a gweithredu strategaethau Rheoli Cyfleusterau ac Eiddo Tiriog.
 • Chwilio am gyfleoedd gyda darpar ddarparwyr gwasanaeth mawr
 • Hyrwyddo perthnasoedd agored, adeiladol a chydweithredol
 • Gosod strategaeth fusnes a throsi'n nodau mesuradwy ac ysgogi eraill i'w cyflawni
 • Rheoli staff, contractwyr a chyflenwyr gwasanaethau

GWYBOD SUT A PHROFIAD 

 • Gradd Gyntaf dda mewn Rheoli Cyfleusterau neu Dechnoleg Adeiladu neu Eiddo Tiriog
 • Rheolaeth Gwybodaeth ymarferol dda am Iechyd a Diogelwch.
 • Gwybodaeth dda mewn Cyfleusterau a Gwasanaethau Eiddo Tiriog
 • Sgiliau da wrth ddefnyddio systemau ERP fel SAP, SAGE, ARIBA, ac ati
 • Sgiliau trafod rhagorol
 • Chwaraewr tim
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau TG Da
 • Sgiliau arwain
 • Bydd cysylltiad proffesiynol ag unrhyw gorff proffesiynol cydnabyddedig yn fantais ychwanegol
 • Mae gradd meistr mewn disgyblaeth gysylltiedig yn fantais

ARIANNOL A CHYLLIDEBOL 

 • Cyflwyno costau Cyfleusterau a Realty yng nghyllidebau Capex ac Opex.

CAIS PROSES 

Cyflwynwch eich CV a'ch llythyr cymhelliant i ECM-Recruit@ecobank.com prydlon gyda'r pwnc “SWYDDOG CYFLEUSTERAU A REATI”

Dyddiad Cau: Medi 28, 2022 am 5pm

 

SUT I YMGEISIO

DARLLENWCH A DILYNWCH Y CYFARWYDDIADAU A RODDWYD UCHOD I YMGEISIO, A PEIDIWCH AG ANFON ARIAN YN YSTOD RECRIWTIO.