Hysbysiad recriwtio 16 ARWEINYDD CYMHEIRIAID

Hysbysiad recriwtio 16 ARWEINYDD CYMHEIRIAID

 

HYSBYSIAD RECRIWTIO – Horizons Femmes (HF)
ARWEINWYR CYMHEIRIAID

Mae Horizons Femmes (HF) yn gymdeithas Camerŵn di-elw sy'n elwa o bersonoliaeth gyfreithiol yn ôl y testunau sydd mewn grym. Mae'n gweithredu prosiectau datblygu ar gyfer grwpiau difreintiedig ac agored i niwed. Ei phrif genhadaeth yw helpu i leihau anghydraddoldebau rhwng y rhywiau trwy hybu iechyd cymunedol, hawliau a llywodraethu democrataidd yn ogystal â datblygiad economaidd-gymdeithasol menywod a merched.
Er mwyn cyflawni ei genhadaeth o fewn fframwaith ei brosiectau amrywiol gyda'i bartneriaid, mae Horizons Femmes yn chwilio am 16 o Arweinwyr Cyfoed (PL) llawn cymhelliant ac ymroddedig. Rhaid i ymgeiswyr ddangos sgiliau a phrofiad helaeth mewn symud ac ymwybyddiaeth gymunedol. Mae'r swydd yn agored i gymwysiadau mewnol ac allanol yn Horizons Femmes.

1- TEITL Y SWYDD: ARWEINYDD Pâr
NIFER Y LLEOEDD SYDD AR GAEL: 16  
HYD CYFLOGAETH 12 mis gan gynnwys cyfnod prawf
Lleoliad: Douala (08), Bafoussam (03), Yaoundé (05)
DYLETSWYDDAU SWYDD:
• Sicrhau ymwybyddiaeth o’r boblogaeth darged yn y maes a chyfeirio at Ganolfannau Galw Heibio (DIC)
PRIF DASGAU :
Wedi’i osod o dan gyfrifoldeb y Swyddog Mobileiddio Cymunedol (CMC), rhaid i’r PL:
• Adnabod mannau poeth yn y maes a/neu drwy rwydweithiau cymdeithasol;
• Diweddaru'r gwaith o fapio mannau poeth yn y maes ymyrraeth;
• Nodi safleoedd profi ar gyfer HIV a phatholegau cysylltiedig eraill;
• Asesu risgiau ac anghenion buddiolwyr a'u cyfeirio'n systematig at y DICs;
• Cynnwys buddiolwyr mewn gweithgareddau codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant;
• Trefnu sgyrsiau addysgol grŵp a rhyngbersonol;
• Ffurfio a dilyn carfannau o fuddiolwyr;
• Darparu llinellau cymorth yn y DIC;
• Cofnodi data yn systematig yn y llwyfan digidol a'r offer rheoli.
casglu;
• Dosbarthu deunyddiau atal ac addysg yn ystod gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yn unol â safonau;
• Cymryd rhan mewn sesiynau dadfriffio a chyfarfodydd eraill wyneb yn wyneb neu ar-lein.
PROFFIL SWYDD
Addysg/hyfforddiant -
Gofynion/Profiad gofynnol - Siarad ac ysgrifennu Ffrangeg neu Saesneg;
– Meddu ar wybodaeth dda iawn am y mannau poeth yn y maes ymyrraeth;

BP: 8480 Yaoundé ⚫ Ffôn: Pencadlys +237 222 31 43 02 ⚫ Antenne Littoral +237 233 18 79 55
⚫ Cangen y Gorllewin +237 222 70 29 25 ⚫ Cangen y De +237 698 84 79 25
E-bost: horizons_femmes@yahoo.fr ⚫ Gwefan: www.horizonsfemmes.org www.facebook.com/HorizonsFemmesofficiel/
– Meddu ar wybodaeth dda am HIV/STI a phynciau cysylltiedig eraill;
– Meddu ar wybodaeth dda iawn am boblogaethau allweddol a bregus;
– Meddu ar wybodaeth dda am rwydweithiau cymdeithasol;
– Profiad o weithio gyda chyrff anllywodraethol lleol neu ryngwladol;
- Meistrolaeth ar y defnydd o ffôn smart.
Y rhinweddau personol sydd eu hangen – Y gallu i weithio mewn tîm;
– Y gallu i weithio dan bwysau;
– Sgiliau cyfathrebu da;
– Araf i ddicter a gwrthwynebiad i straen;
– Creadigrwydd a'r gallu i ragweld;
– Agwedd anwahaniaethol;
– Hyblygrwydd;
– Y gallu i wrando a pherswadio.
Meini prawf perfformiad – Cyflawni amcanion a neilltuwyd;
– Cynhyrchu a throsglwyddo cynlluniau gweithredu ac adroddiadau ar amser;
– Cydymffurfio â gweithdrefnau a safonau diffiniedig;
– Cydymffurfio ag amserlenni gweithredu;
– Presenoldeb yn y gwaith ac mewn cyfarfodydd/sesiynau gwaith; - Dilyn argymhellion.
ORIAU GWEITHIO
Trwy'r wythnos - Yn ôl yr amserlen a fabwysiadwyd

CYFANSODDIAD Y FFEIL CAIS
1-Llythyr cymhelliant wedi'i gyfeirio at y Llywydd Gweithredol gan gyfeirio at y swydd y gofynnwyd amdani
2.-Copi o Gerdyn Adnabod Cenedlaethol
3- Byddai copi o dystysgrifau hyfforddi yn ased,
ADRAN CAIS
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener, Medi 30, 2022 am 15 p.m. yn sydyn,
Cyswllt: (237)222 314 302/656173076
Am ragor o wybodaeth, gweler www.horizonsfemmes.org

Man adneuo: Yaoundé, fferm fach Melen, Adeilad MTN; Bafoussam, Tafarn y Carrefour; Douala, Elf Axe trwm, adeilad Beteumen; Ebolowa, route des Brasseries 50 metr o groesffordd y flwyddyn 2000

BP: 8480 Yaoundé ⚫ Ffôn: Pencadlys +237 222 31 43 02 ⚫ Antenne Littoral +237 233 18 79 55
⚫ Cangen y Gorllewin +237 222 70 29 25 ⚫ Cangen y De +237 698 84 79 25
E-bost: horizons_femmes@yahoo.fr ⚫ Gwefan: www.horizonsfemmes.org www.facebook.com/HorizonsFemmesofficiel/

 

Hysbysiadau recriwtio enfawr yn SOCIETE GENERALE amrywiol broffiliau